Svinov

Životní prostředí

Motýlí louka: pokračování ve specifickém managementu údržby travnatých ploch podél ulice Opavská.

Náhradní výsadba: plánování náhradní výsadby za pokácené stromy s ohledem na životní cykly stávající zeleně, nahrazování úhynu stromů v důsledku klimatických změn.

Revitalizace zeleně:  dlouhodobá péče o vzrostlé stromy na vrcholu jejich životního cyklu s cílem jejich zachování v nejvyšší možné míře se současným zřetelem na bezpečnost veřejných prostranství. Opatření se vztahuje zejména k území parku ČSA, VKP za budovou úřadu vč. sadu Míru a svinovského hřbitova.

Kanalizace x Porubka: Svinov není celoplošně odkanalizován, což se negativně projevuje na stavu Porubky. Investičně oblast spadá pod město resp. OVAK. Místní samospráva zde má nezastupitelnou iniciativní roli.

Staré skládky: mapování zapomenutých ekologických zátěží s vazbou na plánování budoucího rozvoje obvodu.

Veřejný prostor

Květinová výzdoba: instalace květinových nádob nebo záhonů za účelem estetizace veřejného prostoru.

Malá architektura, mobiliář: doplnění veřejného prostoru o artefakty upomínající na historii Svinova (cihelna, pískovny, žárovkárna, mosty, mlýn, lihovar…), Sousedské lavičky pod patronací žadatelů jako místa mezigeneračního setkávání.

Sportoviště

Sportovní areál Slezák: revitalizace areálu současného fotbalového hřiště, výstavba školního hřiště, pumptracku, tenisových kurtů a budovy zázemí DDH a šaten.

Hřiště před úřadem: doplnění laviček pro rodiče.

Rozvoj

Svinovské rozhraní: studie MAPPA Mongolská – Polská v současné podobě nezohledňuje některá specifika lokality, je potřeba trvat na jejich zohlednění v případných dalších stupních projekčních prací.

Vize: v rámci spolupráce se stavební fakultou VŠB-TUO se studenti ve svých pracích věnovali vybraným lokalitám Svinova. Vzniklo mnoho podnětných řešení, které je vhodné dále prověřit a případně rozpracovat. Pozornost si zaslouží zejména Hřbitovní cesta nebo revitalizace břehů Porubky.

Bydlení pro seniory: podpora veřejných i soukromých projektů seniorského bydlení.

Hřbitov: v souvislosti s plánovanou výstavbou porubské smuteční sítě čeká svinovský hřbitov významná změna. Bez ohledu na připravenost projekčních nebo stavebních prací smuteční síně je potřeba řešit zdravotní stav stárnoucích stromů včetně jejich případné náhrady a dále možnosti rozvoje hřbitova ve stávajících hranicích, ale i za nimi.

Doprava

VRT: v budoucnu se stane Svinov jedním z významných dopravních uzlů na plánované vysokorychlostní trati. V souladu se záměrem MSK na jejich dostupnost z celého území kraje do 60 minut se ještě navýší potřeba organizace statické dopravy. Proto má smysl v předstihu věnovat této problematice pozornost nejen formou spolupráce se SMO (např. Parkování pod Svinovskými mosty). A zároveň podpořit širší prezentaci problematiky dalším subjektům veřejné správy a soukromým subjektům.

Parkovací zóny: v závislosti na projednání s obyvateli lokalit a průzkumu zátěže mimosvinovské statické dopravy je možné rozšířit další oblast s regulací parkování na veřejných komunikacích.

Školství

Cykloboxy: dostatečně kapacitní cykloboxy umožní denní dojíždění žáků do vyučování na jízdních kolech.

Sport + družina: podpora sportovních kroužků v rámci odpoledního času tráveného dětmi v družině.

Aktivní občanství: přiblížení fungování samosprávy a úřadu žákům nejvyšších ročníků svinovské ZŠ s cílem podpořit jejich základní orientaci.

Společnost

Paměť Svinova: projekt zachycující historii obvodu doplněný o vzpomínky pamětníků.

Svinovský hlasatel: pokračování v dosavadní práci lídra kandidátky s cílem udržet dosaženou úroveň Svinovského hlasatele a nadále kvalitně seznamovat veřejnost s historií i současností Svinova.

Svinovská pouť: tradiční společenská akce pořádaná ve Svinově. Po mnoha létech zaběhlé praxe by si zasloužila veřejnou diskuzi o své budoucí podobě.