Volební program

Zdravé město, zdravé vedení

Jsme hnutí z Ostravy, nejlépe tak známe potřeby našeho města.

Ostravak vznikl jako iniciativa občanů s cílem reagovat na dlouholeté neutěšené vládnutí koalice ČSSD a ODS na ostravské radnici. Tyto strany vytvořily propletený systém klientelistických vztahů, který zastíral informace o hospodaření města. Neprůhledné prostředí pak dalo vzniknout různým aférám.

Přestože se nám na radnicích, které vedeme, podařilo nastavit systémy transparentního hospodaření, náš apel stále trvá. I dnes se na čelných místech kandidátek politických stran objevují jména politiků, která máme spojena s dřívějším klientelistickým a korupčním systémem.

V důsledku toho musíme být stále aktivní. Nechceme, aby se do vedení města opět dostali lidé, kteří povyšují svůj osobní zájem a zájmy svých kamarádů nad zájmy města a jeho obyvatel. Chceme, aby byli ve vedení lidé, kteří primárně upřednostňují rozvoj města. Náš volební program je možné realizovat pouze ve zdravém městě. Nadále budeme prosazovat zveřejňování maxima možných informací a dokumentů dotýkajících se chodu města a jeho obvodů. Zasadíme se o to, aby podklady pro rozhodování orgánů města byly přístupné veřejnosti s dostatečným časovým předstihem. S výjimkou zákonných omezení platí, že nic veřejné nesmí být tajné.

Zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů i radních pak považujeme za samozřejmost.

Zdravotnictví

1) Městská nemocnice je a bude veřejný majetek

Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy neprodáme. Městská nemocnice slouží Ostravanům již 176 let. Vždy byla, je a s námi i nadále bude veřejným majetkem. Nepřipustíme její přímý prodej, ani jakkoli skrytý, například v podobě dlouhodobého pronájmu.

2) Generel velké přeměny nemocnice v moderní
a efektivní zařízení na evropské úrovni

Kdysi jsme připravili konkrétní plán rekonstrukce a modernizace městské nemocnice, aby byla přívětivá pro návštěvníky, pacienty i zaměstnance. Tento plán se ale nerealizuje podle našich představ. Městská nemocnice je nadále dlouhodobě těžce podinvestovaná.  To nadále působí ekonomické, logistické i personální potíže při jejím provozu.  Byl zřízen fond pro rozvoj městské nemocnice, ze kterého měla být financována velká přeměna této instituce v moderní a efektivní zařízení na evropské úrovni.  Provedeny jsou však jen dílčí investice. Chybí systémová a systematická koncepce. Ta, která byla vytvořena, byla novým vedením města opuštěna a nová zatím není schválena. Celý plánovaný program přeměny nemocnice se tak výrazně dále opožďuje. Toto je třeba urychleně napravit a přeměnu nemocnice komplexním způsobem profinancovat a realizovat.

3) Koordinace a diplomacie v oblasti poskytování
zdravotnické péče v Ostravě

Přestože hluboké vnitřní zadlužení z minulosti přetrvává, městské nemocnici se postupně navrací respekt. Doba, kdy se nad nemocnicí vznášel stín rozsáhlé korupční kauzy, a zaměstnanci se bouřili proti stávajícímu vedení, je pryč. Nové vedení městské nemocnice pokračuje ve stabilizaci celého zařízení. Pozice tohoto zařízení v síti zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje je ale nelehká vzhledem k roztříštěnosti vlastnických vztahů ve zdravotnických zařízeních na území města a kraje a také vzhledem k neexistenci autority, která je schopna je smysluplně koordinovat v zájmu pacienta. To se mimo jiné plně projevilo v těžké covidové době, kdy nemocnice (přes veškerou snahu odborných kruhů) byly často vytíženy disproporcionálně. Tento nepoměr vytíženosti na úrovni města trvá a je to zejména městská nemocnice, která je mimořádně vytížena zejména v akutním ambulantním provozu. Je proto třeba vyvinout maximální úsilí při jednání s ostatními provozovateli zdravotnických zařízení na úrovní města Ostravy a tuto disproporcionalitu napravit. Městská nemocnice Ostrava, přestože je dofinancována z městského rozpočtu, plní také rozsáhlé nadregionální úkoly mnohdy přesahující i hranice kraje (hyperbarická komora, neurochirurgie, iktové centrum a mnoho dalších). Je tedy nejvýš žádoucí část tohoto dofinancování realizovat z krajského, potažmo státního rozpočtu.

Koordinace je však důležitá a nutná ve všech oblastech ostravského zdravotnictví. Těmto otázkám je třeba dát mnohem vyšší prioritu, protože pacienta nezajímá, kdo zdravotnické zařízení zřizuje (vlastní), ale jak účinně mu umí celý systém poskytnout pomoc, když ji potřebuje.

Kultura

Hnutí Ostravak plně souzní a bude naplňovat přívlastek Ostravy jako města kultury a sportu.

Tuto skutečnost nechápeme jako prázdný slogan, ale jako závazek podpory v několika rovinách.

 • Samozřejmostí je zachování základní struktury divadelních příspěvkových organizací, a to čtyřsouborového Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla Loutek
 • Naši podporu bude mít Janáčkova filharmonie k udržení a rozvíjení vysoké úrovně kvality symfonického tělesa
 • Budeme usilovat o maximální podporu spolufinancování z ministerstva a kraje u těch organizací, které svým dosahem přesahují hranice města
 • Aktivně budeme podporovat umělecké soubory v možnostech reprezentace města na mezinárodních festivalech
 • Nadále budeme podporovat Grantový systém, který podporuje realizaci kreativních projektů nezávislého kulturního sektoru
 • V grantovém systému nadále budeme prosazovat možnost víceletých dotací
 • Budeme efektivně hledat optimalizaci financí bez negativního dopadu na uměleckou činnost
 • Zasadíme se o vytvoření jednotného prodejního portálu elektronických vstupenek městských příspěvkových organizací
 • Obchodní společnosti (městské kulturáky) nemohou být dotovanou konkurencí tam, kde se rozvíjí příležitost podnikání v kultuře Investice v kultuře
 • Budeme podporovat dostavbu Koncertního sálu pro Janáčkovu filharmonii s využitím externích zdrojů. V žádném případě nepodpoříme realizaci, pokud to bude jediná cesta opětovného zadlužení města
 • Podpoříme rekonstrukci pavilonu G na Černé louce pro možnost získat pro Ostravu tolik potřebný sál s variabilním prostorem pro moderní scénické umění a širokým využitím pro mezinárodní festivaly

Sociální oblast

V Ostravě máme velmi dobré odborné zázemí, máme vytvořený funkční systém.

Rozvoj služeb, které umí lidem v tíživé situaci pomoci, kde je možné se poradit, provozování zařízení, kam můžete své blízké svěřit do péče s důvěrou a také služby, které vám pomohou vaše milované doprovodit na konci jejich dní, to jsou výzvy následujících let.

Sociální služby v Ostravě každoročně využívá cca 30 000 osob. Náklady na roční provoz sítě sociálních služeb v Ostravě se pohybují na úrovni 2,3 mld. Kč, z rozpočtu města je poskytováno více než 439 mil. Kč, a to není málo. Přesto se chceme zasadit o to, aby v nadcházejícím období došlo k navýšení objemu finančních prostředků do dotačních programů v této oblasti minimálně o 20 mil. Kč ročně a tím podpořit rozvoj celé sítě poskytovaných služeb.

Stárnutí obyvatel Ostravy je neodvratné

Dle demografických prognóz v roce 2030 poklesne počet obyvatel Ostravy o 13 000 lidí, tzn., že v porovnání s letošním rokem (291 819 obyvatel) nás bude v Ostravě žít pouze 279 tisíc.

Ačkoli prognóza předpokládá celkový úbytek obyvatel, ve věkové kategorii 65+ je predikce opačná. Do vyššího seniorského věku se budou posouvat nové generace, které byly vystaveny vysoké intenzitě rozvodovosti, což má za následek, že je zde předpoklad vyššího počtu jednočlenných domácností, s menším počtem dětí, případně bez širšího rodinného zázemí.

Tyto předpoklady určují ráz dalšího vývoje nejen v oblasti poskytování sociálních služeb, ale také například v tom, jak budeme umět město přizpůsobit lidem se sníženou mobilitou.

Nejen „domovy“, ale také terénní služby a vzdělávání pečujících

Zajistit pomoc pro seniory, kteří již potřebují pomoc dalších osob, však neznamená pouze bezhlavé budování lůžek pro pobytová zařízení. S ohledem na demografický vývoj se to nabízí a zcela určitě musí k navýšení míst dojít. Mělo by se však jednat hlavně o místa, kde bude možné pečovat o seniory se specifickými potřebami. S tím souvisí také nezbytné vzdělávání personálu za účelem získání kompetencí k práci s lidmi např. s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence. Budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci stávajících domovů pro seniory. Chceme zrušit tří a vícelůžkové pokoje a zvyšovat podíl pokojů jednolůžkových.

Z praxe víme, že drtivá většina lidí si přeje zestárnout doma, ve známém prostředí a obklopena svou rodinou. Z tohoto důvodu je nezbytné navýšit kapacity terénních služeb, služeb odlehčovacích a také zajistit vzdělávání lidí pečujících o své blízké.

Lidé s kombinovaným postižením a lidé s duševním onemocněním

Budeme pokračovat v přeměně pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením, kterým chceme umožnit žít v prostředí, ve kterém žijí jejich zdraví vrstevníci. Nezbytný je vznik pobytových zařízení a rozšíření nabídky terénních a ambulantních služeb pro lidi s poruchou autistického spektra.

V kontextu reformy psychiatrické péče je neodkladně nutné posílit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Snižování sociálního vyloučení

Důsledky sociálního vyloučení mohou vést k rozevření pomyslných nůžek ve společnosti mezi lidmi vyloučenými a většinovou společností, až k jejich úplnému odcizení, nárůstu nepochopení a poklesu solidarity. Při realizaci opatření v této oblasti je důležité pro zmírnění dopadů sociálního vyloučení realizovat kroky za účelem zvýšení dostupnosti vhodného bydlení, včetně doprovodných sociálních programů a pobytových služeb.

Posílíme prevenci sociálně patologických jevů např. prevencí zadlužování, zvyšováním finanční gramotnosti, spoluprací s majetkovými odbory městských obvodů a dalšími vlastníky bytového fondu na území Ostravy.

Dobrovolnictví

Dobrovolnická činnost vhodně doplňuje nabídku sociálních služeb, pomáhá zkvalitnit poskytované sociální služby a současně šetří kapacitu jejich pracovníků. Dobrovolnická činnost byla neoddělitelnou součástí sociálních služeb a souvisejících aktivit zejména v období pandemie Covid-19 a také při pomoci válečným utečencům. Přetrvávajícím cílem je i nadále podpora a rozvoj dobrovolnictví v Ostravě.

Bezpečnost

Bezpečné město

Chceme udržet nízkou úroveň trestné činnosti v Ostravě, která se za poslední roky snížila přibližně o třetinu. Prostřednictvím programů a projektů sociální prevence také udržíme trestnou činnost dětí a mládeže. I při očekávaném zhoršení bezpečnostní situace, způsobeném snížením ekonomického standardu obyvatel města, je naším cílem alespoň udržet míru trestné činnosti na současné úrovni.

Městský kamerový systém

Budeme podporovat účelné rozšiřování a zkvalitňování městského kamerového systému. Cílem je pokrytí nejexponovanějších lokalit v různých částech města. Těmito kroky chceme přispět jak k preventivnímu vlivu monitoringu na bezpečí občanů, tak k zajišťování důkazů pro případné vyšetřování protiprávních jednání. Na druhou stranu zajistíme technickými a režimovými opatřeními ochranu osobních údajů a svobod občanů tím, že znemožníme zneužití obrazových záznamů pořízených městským kamerovým systémem.

Městští policisté v ulicích

Podpoříme zajištění maximálně možné a efektivní přítomnosti hlídek městské policie na ulici tak, aby se zvýšila kontrola nad dodržováním veřejného pořádku a objasněnost trestné činnosti. Chceme podporovat součinnost mezi hlídkami městské policie v terénu a zaměstnanců dohledového centra, na které jsou vyvedeny kamerové záznamy. Právě kombinace technických prostředků a lidské přítomností v ulicích města dokáže předejít některým deliktům již ve fázi eskalace nebo přípravy. Zasadíme se o zkvalitnění vybavení od bot, uniforem a technického vybavení městských strážníků.

Asistenti přepravy

Už 1. dubna 2017 se v prostředcích ostravské MHD začali pohybovat takzvaní asistenti přepravy společně s příslušníky Městské policie Ostrava. Jejich zavedení inicioval bývalý radní Lukáš Semerák, pro kterého bylo prioritou zabránit využívání městské hromadné dopravy neplatiči a zvýšit tak komfort přepravy všech cestujících. Jejich aktivita se osvědčila a asistenti se stali běžnou součástí MHD. Nadále budeme podporovat opatření, která souvisí s bezpečností v hromadné dopravě na území města.

Terénní práce

Zajistíme výkon pracovních činností sociálně vyloučených osob a bezdomovců v rámci projektů, ve kterých dostanou tito občané příležitost opětovně nastartovat pracovní kariéru. Cílem je zapojit každoročně do úklidových prací pod dohledem pracovníků technických služeb nejméně 50 osob z této cílové skupiny. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobou systematickou práci se specifickými sociálními skupinami, která nemá okamžitý a hmatatelný výsledek.

Dobrovolní hasiči

To, že i nadále budeme podporovat naše dobrovolné hasiče, vnímáme jako samozřejmost. Jednotky dobrovolných hasičů jsou dlouhodobě nezbytnou součástí bezpečnostního a záchranného systému města. Investujeme do hasičského vybavení, techniky, oprav hasičských zbrojnic.

Spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému

Chceme prohlubovat spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému v bezpečnostní radě a skupině pro prevenci kriminality. Spolupráce s profesionály je prioritou.

Hospodaření a řízení města

Díky řádnému hospodaření se nám ve vedení města v letech 2015-2018 podařilo podstatně snížit jeho zadluženost (o 1,5 miliardy Kč). Další zadlužení v tomto volebním období (2018-2022), tedy v době ekonomické konjunktury, považujeme za nezodpovědné. Neschopnost sestavit vyrovnaný rozpočet v dobách rekordních daňových příjmů je manažerským
selháním.

Doba hojnosti právě končí a čeká nás nelehké období provázené oslabující ekonomikou. Právě v těchto časech město potřebuje silné vedení. Proto jsme zodpovědně sestavili kandidátku odborníků z různých oblastí. Jsme připraveni provést město složitou dobou nikoliv politickým, nýbrž odborným řízením. Nebudeme žít na dluh a na úkor budoucnosti našich dětí. Město jim předáme zdravé, v dobré finanční kondici.

Životní prostředí

Podporujeme a budeme podporovat ekologizaci dopravy. Docílili jsme toho, že ve vozovém parku Dopravního podniku Ostrava, který provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě, jsou autobusy s dieselovými motory. I nadále budeme pracovat na odhlučnění a ozelenění tramvajových tratí.

Na celém území města budeme pokračovat v intenzivnějším čištění ulic od prachu. Prosadili jsme to, že poprvé v historii města se od roku 2017 systémově čistí od prachu
všechny městské a krajské komunikace.

Zrevidujeme stav po nedostatečně a nevhodně provedených sanacích ekologických zátěží ve městě, prosadíme jejich řádné vyčištění a dále budeme podporovat využití brownfields.

Budeme i nadále důsledně vyvíjet silný tlak na krajské státní úřady a instituce ve prospěch zlepšení životního prostředí na území statutárního města Ostravy. Budeme aktivně vstupovat do všech řízení dotýkajících se povolování staveb s možným negativním dopadem na životní prostředí. Při procesu hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA) budeme dávat přednost zájmům obyvatel města před zájmy individuálních investorů.

Zamezili jsme a nadále budeme zamezovat plošné likvidaci vzrostlé zeleně v ulicích města. Zeleň ve městě budeme nejen rozšiřovat, ale budeme o ni také pečovat (postřiky proti klíněnce nebo invazivní křídlatce).

Budeme nadále pokračovat v odhlučňování a ozeleňování tramvajových tratí ve městě.

Chceme dále rozšiřovat květinové pásy podél komunikací.

Podporujeme systémové investice do Zoo Ostrava.

Podporujeme systém kotlíkových dotací.

Doprava

Základem pohybu po městě nadále zůstává městská hromadná doprava (MHD). I nadále budeme dbát o zvyšování kvality MHD, a to nejen nákupem nových vozidel, ale také jejich kvalitním úklidem a péčí o cestující. Důrazně budeme hájit oprávněné zájmy slušné většiny cestujících.

Naším cílem je dosažení personální stability DPO, a to zejména aktivní platovou a personální politikou.

Jsme pro vyvážený mix všech druhů dopravy ve městě zohledňující potřeby a možnosti každého obyvatele.

Budeme podporovat ekologické způsoby dopravy ve městě, a to zejména na kratší vzdálenosti, při současném upřednostňování chodců. Chodci jsou nezranitelnější skupinou a na chodníku je budeme chránit.

Chceme dále rozšiřovat počty přechodů pro chodce nasvícených ve večerních a nočních hodinách.

S ohledem na demografickou prognózu budeme pracovat na rychlejším odstraňování bariér pro starší a lidi s omezenou mobilitou.

Budeme podporovat výstavbu dětských dopravních hřišť, jejich provoz a dopravní výuku u dětí.

Dřívější vedení statutárního města Ostravy nejméně v uplynulých 15 letech vůbec nezareagovalo na prudký nárůst počtu automobilů. Ve městě tak chybějí parkovací stání. Nedostatek parkovacích stání dnes není problémem pouze centra města, ale také větších sídelních celků (obvodů Ostrava-Jih nebo Poruba).

Každoročně postavíme minimálně 300 parkovacích míst převážně v parkovacích domech. Při jejich projektování budeme dbát na přijatelné architektonické řešení a využití moderních technologií provozu.

Za stávajících cenových podmínek rozšíříme rezidentní parkovací zóny. K moderní rodině dnes patří automobily. Chceme, aby ve městě bydleli moderní lidé, a budeme jim k tomu vytvářet podmínky. Vítáme návštěvníky našeho města, v oblastech hromadného bydlení musí mít ale při parkování přednost rezidenti.

Byť město v tomto směru nemá přímou kompetenci, budeme se i nadále aktivně podílet na dostavbě klíčových komunikací, jakými jsou např. Severní spoj nebo Místecká ulice. Budeme prosazovat taková řešení, která umožní bezproblémový průjezd a zároveň nepovedou ke zhoršení kvality života v okolí.

Nedopustíme výstavbu dopravních bariér v městském prostoru a zasadíme se o odstraňování těch stávajících. Budeme pokračovat v projektu zahloubení Bohumínské ulice a v urbanizaci náměstí Jurije Gagarina a jeho okolí.

Chceme dále rozvíjet síť cyklostezek se zaměřením na dopravně komplikovaná místa (náměstí Republiky, Svinovské mosty apod.).

Budeme hrát aktivní roli při opravě a rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Ostrava – hlavní nádraží.

Zavedeme jednotný systém správy a údržby infrastruktury (zejména odpadkových košů) u cyklostezek ve městě.

Vzdělání

Podporujeme koncepční spolupráci škol obvodů na všech stupních vzdělávání. V Ostravě máme dostatek kvalitních formálních vzdělávacích zařízení, budeme i nadále dbát o jejich estetizaci a dobrý technický stav.

Budeme podporovat technické a přírodovědné vzdělávání, manuální a řemeslnou zručnost dětí, žáků i studentů, ale s vědomím, že každý by měl mít možnost volby budoucí profesní kariéry. Proto podporujeme i rozvoj humanitních a ekonomických oborů na vysokých školách.

Jsme připraveni se i nadále finančně podílet na rozvoji Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Chceme výrazně podporovat výměnné pobyty studentů zejména v rámci EU.

Podporujeme a budeme podporovat ozdravné pobyty dětí mateřských a základních škol, abychom i nadále částečně eliminovali negativní důsledky životního prostředí ve městě na jejich zdraví.

Budeme podporovat školy, které poskytují služby rodičům (komunitní programy cílené na poradenství, prevenci, školní poradenská pracoviště či kluby pro rodiče).

Podporujeme a budeme podporovat rozvoj mateřských škol pro děti mladší tří let. Budeme se snažit, aby školská zařízení pro děti předškolního věku reagovala na potřeby rodičů a jejich pracovní dobu. Budeme podporovat základní školy, které pečují o děti školního věku v době mimo vyučování (kroužky, školní hřiště s dozorem).

Budeme i nadále podporovat alternativní vzdělávací systémy (waldorfská škola), dětské skupiny a instituce, které se podílejí na neformálním vzdělávání (Svět techniky Ostrava, Fajna dílna). Spolupodíleli jsme se na založení Řemeslného inkubátoru Ostrava z.s., který provozuje Fajnou dílnu. Řemeslný inkubátor má ambici zvrátit dlouhodobý trend, kdy mladí lidé nemají zájem ani o řemesla, ani o studium technických oborů na středních a vysokých školách, technické a řemeslné profese jsou pro ně málo atraktivní, přičemž zoufale chybějí i odborníci v těchto profesích. Činnost řemeslného inkubátoru se úspěšně rozběhla, Fajnou dílnu využívají soukromé osoby, ale i podnikatelé – chceme nadále podporovat rozšíření činnosti inkubátoru, aby mohl co nejlépe sloužit občanům města.

Schvalujeme dotace pro školy v rámci snahy o zvýšení kvality vzdělávání (cizojazyčná výuka, práce s nadanými a talentovanými žáky a studenty nebo s žáky s potřebou podpůrných opatření).

Podporujeme investice do vzdělání (výstavba nové vědecké knihovny, Fakulty umění a Centra zdravého pohybu).

Rodinná politika

Iniciovali jsme vytvoření rodinné politiky města. Chceme zamezit pozvolnému vylidňování města, proto budeme iniciovat aktivity a opatření podporující prosperitu rodin žijících na území Ostravy. Chceme, aby se Ostrava stala městem přátelským k rodině. Rodinná politika se dotýká mnoha oblastí rodinného života i života celé společnosti – bydlení, zaměstnání, veřejné služby, infrastruktury, vzdělávání, bezpečnosti. Budeme věnovat pozornost rodinám ohroženým sociálním vyloučením, zároveň budeme podporovat rodiny „běžné“, mezi kterými sílí pocit, že jim není věnována náležitá pozornost, protože nemají žádné problémy.

Sport

V rámci podpory rozvoje sportování a volnočasového vyžití dětí a mladých lidí budeme podporovat opravu a modernizaci sportovišť u základních škol, tak aby mohly po vyučování sloužit široké veřejnosti.

Zvýšíme podporu mládežnickému sportu (více peněz mládeži – revize rozdělování prostředků). Chceme vytvářet bezpečné trojúhelníky: domov-škola-sportoviště, v nichž by se mladí mohli pohybovat pěšky nebo na kole. V praxi to znamená podporovat rekonstrukce a výstavu lokálních sportovišť.

Nadále budeme podporovat údržbu, rozvoj a budování cyklostezek, běžeckých a turistických tras a jejich propojení do smysluplných celků.

Jednoznačně podporujeme vybudování sportovního areálu u řeky Ostravice, který bude sloužit nejen studentům Ostravské univerzity, ale i široké veřejnosti. Budeme podporovat projekt stavby haly míčových sportů. Úspěšní reprezentanti Ostravy v sálových sportech (ve florbalu, volejbalu, basketbalu či házené) si zaslouží důstojné
prostředí pro republiková finále a mezinárodní či pohárová utkání. Hala s parametry pro mezinárodní utkání v Ostravě stále chybí.

Ostrava potřebuje fotbalový stadión, město musí sehrát aktivní roli při jeho výstavbě.

Aktivně podporujeme výstavbu sportovního kanálu pro vodáky na řece Odře.

Vytvoříme expertní tým, který posoudí možnosti využití důlních vod, a to zejména k léčebným a rekreačním účelům.