Zpět 04/07/2012

Zastupitelé jednali až do večerních hodin, hlavními tématy byly výherní automaty, rozšiřování vědecko-technologického parku a dotace Baníku

17. zastupitelstvo města Ostravy - 27. června 2012 Poslední předprázdninové zasedání zastupitelstva města Ostravy přineslo nejen výměnu čtyř členů rady, ale také témata, o kterých se dlouze diskutovalo. Nejvíce času zabraly 27. června zastupitelům debaty o udělování dotací, změně využití ploch v lokalitě Myslivna a regulaci provozování výherních automatů.

Naopak zcela bez průtahů byla schválena například územní studie Černé louky, přijetí dotace na cyklistickou stezku v Porubě i svěření věžáku na ulici Ostrčilova do majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Některé otázky na činnost města budou zodpovězeny písemně

Na dotazy, které položili vedení města členové Hnutí Ostravak, jim bude podle primátora Petra Kajnara (ČSSD) odpovězeno písemně.
Konkrétně šlo o otázku Evy Dzimasové Schwarzové týkající se výsledků finanční analýzy společnosti Krematorium Ostrava, která město přišla na necelý milion korun. Jana Bechera zajímal stav dopravní uzávěry a prací na ulici 28. října souvisejících s budování nové tramvajové zastávky pod Frýdlantskými mosty, Petra Kaustu pak hospodaření Janáčkovy filharmonie Ostrava a průběh výběru jejího nového ředitele. Bohdan Trojak požádal o současnou organizační strukturu a ekonomické informace o hospodaření EKOVA ELECTRIC a.s. Odpověď na tento dotaz požádal v písemné podobě. Bohužel jeden ze zastupitelů, který je současně i členem představenstva této společnosti doporučil řediteli EKOVA ELECTRIC, aby tyto požadované informace nesděloval. 

 Odstupující členové rady byli nahrazeni novými

 Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rezignace radních Aleše Boháče (ČSSD), Jiřího Srby (ČSSD), Pavla Planky (ČSSD) a Miroslava Rojíčka (ČSSD). Bohdan Trojak (Ostravak) všechny vyzval, ať se k tomuto kroku vyjádří. Zdůvodnění bylo následující: Z funkcí odstupují z důvodu nedostatečné podpory vedení své strany. 

 Petr Kausta (Ostravak) všem poděkoval za vykonanou práci pro město a slovy: „Očekával jsem poněkud jiné vysvětlení vašich rezignací a mrzí mne, že primátor neobdržel i další rezignační listy“ vzbudil pobavení v lavicích zastupitelů i na balkonech.

 Nově zastupitelé schválili do funkcí radních Jiřího Hrabinu (ČSSD), Tomáše Suchardu (ČSSD), Lumíra Palyzu (ČSSD) a Dalibora Gříška (ČSSD).

 Konference o personálních záležitostech Ostravska a Investment&Business Forum obdrží dotace i přes výhrady zastupitelů

 O účelovou neinvestiční dotaci ve výši 80 tis. korun požádala zastupitele společnost Global Networks. Částku hodlá využít na pořádání akce s názvem HR CONFERENCE – Zaměstnavatel a zaměstnanec, jako konkurenční výhoda Ostravského regionu. Petr Kausta (Ostravak) doporučil zastupitelům zvážit, zda je podpora brífingu soukromé firmy v zájmu města. Podle vedoucího odboru ekonomického rozvoje magistrátu Václava Paličky je Global Networks významným partnerem Ostravy při tvorbě nabídek pro investory. Na otázku Jana Bechera (Ostravak), jaký je celkový rozpočet konference, však odpovědět nedokázal. „V návrhu dotační smlouvy je článek, že pokud výnosy konference budou pokrývat náklady, dotace čerpána nebude,“ doplnil Palička.

 Podobně probíhala debata ohledně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. korun na přípravu mezinárodní konference Investment&Business Forum Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. „Loni jsme schvalovali dotaci poloviční. Ptám se tedy, proč je letos částka vyšší,“ dotazovala se Eva Dzimasová Schwarzová (Ostravak). Václav Palička uvedl, že pořadatel nezískal finanční podporu u menších subjektů z důvodu finanční krize, proto se obrací na město.
Obě dotace byly nakonec schváleny.

 Žádost Společenství vlastníků jednotek Syllabova u zastupitelů neprošla

 Neposkytnout dotaci na saturaci zvýšených nákladů na spotřebované teplo a vybudování kotelny pro majitele bytů na Syllabově ulici se rozhodli zastupitelé po delší rozpravě. Petr Kausta (Ostravak) se postavil na stranu žadatelů: „Občan má určitá práva a my bychom měli pomáhat nejen investorům a developerům, ale také potřebným lidem, kterým byla ukončena dodávka tepla kvůli demolici staré kotelny, a na stavbu nové nemají prostředky.“ Podle Zbyňka Šebesty (KSČM) by mohlo město využít dotačních programů a sdružení nájemníků pomoci. „Nevidím jediný důvod, proč platit něco, co je cizí,“ uzavřel debatu primátor Petr Kajnar (ČSSD). Po hlasování bylo přijato usnesení dotaci ve výši necelých 750 tis. Kč neposkytnout.

Záměr prodat strategické pozemky ve Svinově byl stažen

 O pozemky pod čerpací stanicí a mycí linkou v Ostravě-Svinově svěřené městskému obvodu Svinov projevil zájem podnikatel, který na nich provozuje služby motoristům. Zastupitelé od původního záměru pozemky mu prodat nakonec ustoupili. „Městský obvod Svinov s prodejem nesouhlasí, z pozemků má nemalé příjmy, nevidím tedy důvod, proč o prodeji jednat. Navrhuji stažení materiálu,“ řekl Petr Kausta (Ostravak). Jiří Srba (ČSSD) uvedl, že zájem podnikatele je shodný se zájmem města – tedy rozšiřovat služby pro motoristy. „Domnívám se, že pan podnikatel se pohybuje ve standardním konkurenčním prostředí, proto se mi jeví toto tvrzení úsměvné,“ podotkla Eva Dzimasová Schwarzová (Ostravak).

 Vědecko-technologický park se rozšíří do lokality Myslivny v Porubě

 Zastupitelé schválili změnu územního plánu, která umožní rozšířit Vědecko-technologický park do lokality Myslivna. Petr Jančík (Ostravak) upozornil na zvýšený pohyb nákladních automobilů, který bude stavba VTP provázet, a s ním související prašnost a hluk. „Hodnocení vlivů na životní prostředí říká, že hlučnost se zvýší o 4 decibely, což je podstatné zejména proto, že se bude odehrávat prakticky pod okny dětského oddělení fakultní nemocnice,“ uvedl. Jana Bechera (Ostravak) zajímaly důvody, proč se park nemůže rozšířit severním směrem a navazovat na stávající budovy. „Jde o tom, aby nový park byl v hezkém prostředí. Ve světě funguje, že firmy a univerzity se staví v krásných lokalitách, aby v nich chtěli lidé pracovat,“ vysvětlil Petr Kajnar (ČSSD). Všichni členové Hnutí Ostravak hlasovali proti změně územního plánu, přesto byla zastupiteli schválena.

 Vyhláška o regulaci provozování výherních hracích přístrojů vyvolala vášnivou debatu

 Zastupitelstvu byl předložen ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a loterijních systémů na území Ostravy. Nová vyhláška měla doplnit původní vyhlášku rozšířením seznamu veřejně přístupných míst, kde by bylo zakázáno tyto přístroje, terminály a systémy provozovat, a to v obvodu Ostrava-Jih. „Nedomníváme se, že by v této podobě vyhláška plnila svůj účel. Herny budou příliš blízko objektům občanské vybavenosti, včetně škol. Navrhuji, aby byl zákaz chápán jako plošný,“ řekla Eva Dzimasová Schwarzová (Ostravak). Zastupitel Ostravy-Jih Pavel Planka oponoval, že plošný zákaz by způsobil pouze přechod gamblerů do jiných částí Ostravy, nikoli jejich potření. Dzimasová Schwarzová se domnívala, že soustředění automatů v místech s obchody a službami pro občany není šťastné a navrhla uspořádat pracovní seminář o společném postupu města v této otázce.

 Slovo dostal také Miroslav Valenta ze Synot Tipu: „Byli jsme připraveni s představiteli Ostravy-Jih o regulaci hazardu jednat. Nikdo nás však nechtěl poslouchat. Vždy jsme podnikali s povolením tohoto státu a podle zákona, ale na ostravském jižním obvodě vládne minimálně klientelismus.“ Proti jeho slovům se ohradil přítomný místostarosta zmiňovaného městského obvodu Radim Miklas (ODS): „Pan Valenta je demagog a lhář.“ Vypjatou atmosféru uklidnil Petr Kausta (Ostravak) s tím, že spravedlivé bude buď zakázat hazard na celém území Ostravy, nebo vypracovat koncepci o společném postupu všech městských obvodů. Navrhl materiál stáhnout, což zastupitelé schválili. „Domluvili jsme se tedy, že do podzimu připravíme koncepci regulace provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních video loterijních terminálů a lokálních loterijních systémů na území celé Ostravy,“ uzavřel primátor Petr Kajnar (ČSSD).

 Město podpoří sport více než sedmnácti miliony korun

 Před samotným hlasováním o přidělení těchto dotací se Michal Mariánek (Ostravak) zeptal, zda-li je prakticky možné poskytnout dotace žadatelům podle zásad, které zastupitelstvo schválilo před necelými 10 minutami. Vyjádřil pochybnosti nad tím, že žadatelé mohli jen velmi obtížně během necelých deseti minut podat projekty v souladu s přijatými zásadami. Stejně tak upozorňoval na nesoulad s tím, že rada města doporučila dotace podle zásad poskytnout již na svém jednání dne 19.6.2012, přičemž zásady pro poskytnutí dotace byly zastupitelstvem schváleny až 27.6.2012. Tento zjevný objektivní rozpor však nijak nezabránil většině zastupitelů hlasovat ve prospěch udělení dotací. Sportovní kluby, mezi nimi i FC Baník Ostrava, se rozhodli zastupitelé podpořit účelovými dotacemi z odvodů z loterií a jiných podobných her. Basketbalový klub NH Ostrava získá na rekonstrukci šaten, tribun a dalšího zařízení 2 miliony korun, Tělovýchovná jednota Slovan Ostrava obdrží na celoroční činnost v oddílech kopané necelý půl milion korun, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium dostane 5 milionů na rekonstrukci hřiště v ulici Provaznická. Dotaz na současný stav ekonomiky FC Baník Ostrava položila Hana Kobilíková (Ostravak). Podle předsedy představenstva Petra Šafarčíka, který jednání přihlížel z balkonu, má klub dluh 120 milionů korun a během následujících tří let by měl projít restrukturalizací. Jak velkou finanční částku klub vložil do své záchrany z vlastní kapsy zajímalo Evu Dzimes Schwarzovou (Ostravak). „K dnešnímu dni je to 50 milionů korun,“ odpověděl Šafarčík. Zastupitelé schválili dotaci na opravu a rekonstrukci fotbalového stadionu Baníku ve výši 10 milionů korun.

Sdílejte článek