Zpět 27/05/2011

27.05.2011 – Stanovisko klubu zastupitelů politického hnutí Ostravak při SMO k 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 25. 5. 2011Zastupitelstvo statutárního města Ostravy schválilo na svém zasedání 25. května 2011  poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území Statutárního města Ostravy pro rok 2011.


Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak má zásadní výhrady k udělení dotace soukromé firmě pod názvem „1 st international School of Ostrava, s. r. o.“.

 

Naše důvody jsou následující:

 

1) nejde o školu, která by byla součástí vzdělávacího systému České republiky. Dle našeho názoru by rodiče dětí, které toto zařízení navštěvují, měli být, dle podmínek  stanovených ministerstvem školství, informováni o tom, že  jim ze strany „1 st international School of Ostrava, s. r. o.“nemůže být vydáno osvědčení, že jejich děti skutečně absolvovali školní docházku. Tato firma podniká na základě volné živnosti coby mimoškolní vzdělávací agentura, tedy nikoli jako škola. Podle výpisu z obchodního rejstříku má v předmětu podnikání uvedeno „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

 

2) společnost „1 st international School of Ostrava, s.r.o.“, není uvedena v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR a ani v jiném rejstříku škol v zahraničí. Znamená to, že škola nepodléhá školské inspekci, a tudíž ani žádné kontrole. Považujeme to za vážný problém, nikdo totiž nemůže zjistit, co a jak se ve firmě děje, případně kdo tam učí a co se tam učí. Navíc zmíněná společnost může zajišťovat pouze jazykové a další vzdělávací kurzy, lektorskou a překladatelskou činnost.

 

3) společnost „1 st International School of Ostrava, s.r.o.“,  dle našeho názoru nesplňuje kritéria pro tak zvanou zahraniční školu – nemá mateřskou (tj. zřizovatele) školu v zahraničí, není součástí žádného vzdělávacího systému v zahraničí. Nedisponuje oprávněním k výchově a vzdělávání dětí, což potvrzuje obsah rozhodnutí (osvědčení) ministryně školství Miroslavy Kopicové, pod č.j. 15793/2009-II/1.

 

4) považujeme za podstatné upozornit na fakt, že vedle sebe existují dvě společnosti s podobným názvem:  „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“, která je v rejstříku škol a má povolení poskytovat výuku (vznikla v roce 2004), a soukromá firma „1 st International School of Ostrava, s.r.o.“, která podle výpisu z obchodního rejstříku podniká na základě volné živnosti (vznikla v roce 2007), což vede k jejich snadné zaměnitelnosti. Obě tyto společnosti jsou zjevně (podle výpisu z obchodního rejstříku) personálně propojeny.

 

5) komise rady SMO pro vzdělávání a školství schválila zásady pro poskytování dotací školám s bilingvní výukou. Přesto byla nakonec příprava tohoto materiálu pro květnové zasedání zastupitelstva SMO projednána zcela nově vzniklou pracovní komisí, jejímž členem byl ing. Aleš Juchelka (TOP 09). Považujeme za nevhodné, že tato komise jednala zcela bez účasti zastupitelů či zástupců hnutí Ostravak, kteří se školstvím v Ostravě a jeho fungováním zabývají.

 

6) jsme přesvědčeni, že město nemá přispívat dalšími dotacemi soukromému subjektu bez patřičné akreditace a s nejasným zaměřením částkou 10 000 Kč na žáka, zatímco v případě ostatních škol, které poskytují bilingvní výuku, je tato částka dokonce ještě nižší (8000 Kč).

 

7) podle neoficinálních informací (oficiální informace o tom, které děti tuto „školu“ navštěvují nám nebyly nikdy nikým zpřístupněny) „1 st International School of Ostrava, s.r.o.“ navštěvují děti některých členů zastupitelstva. Domníváme se, že v tomto případě šlo o střet zájmů a tito členové zastupitelstva o této skutečnosti zastupitelstvo města neinformovali a proto vůbec v tomto případě neměli rozhodovat.

 

8) podle našich informací „1 st international School of Ostrava, s. r. o.“, vybírá „školné“ ve výši až 200 000 korun na žáka ročně. Domníváme se, že je nutné věnovat pozornost i skutečnosti, že personálně propojená firma „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“, ročně vybírá školné ve výši téměř 80 000 korun a získává až 60 procent příspěvku na žáka ze státního rozpočtu. Schváleným Řádem veřejné služby pak dostává dalších více než 2,5 milionu korun do svého rozpočtu na rok a k tomu má bezplatně k dispozici obecní prostory.

 

Jsme zásadně proti způsobu, jakým byl uvedený bod programu zasedání zastupitelstva projednán a následně schválen. Žádali jsem jasně o jeho rozdělení tak, abychom mohli hlasovat odděleně o jednotlivých dotacích. Tento náš návrh nebyl akceptován, naopak zcela proti zásadám jednání zastupitelstva bylo dáno slovo jednateli „1 st international School of Ostrava, s. r. o.“ Charlesi Burrittu Greyovi a poté zastupitelstvo rozhodlo o schválení podpory všem školám, tedy i „1 st international School of Ostrava, s. r. o.“, kdy nám bylo úmyslně a účelově znemožněno hlasovat o podpoře jednotlivých škol samostatně. Jsme přesvědčeni, že došlo k závažnému porušení jednacího řádu a zákona o obcích.

Sdílejte článek