Zpět 28/04/2011

27.04.2011 – Stanovisko klubu zastupitelů politického hnutí Ostravak při SMO k 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27. 4. 2011Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak chce upozornit na některé body z programu 7. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy:  


1) Zastupitelstvu byl předložen návrh dodatku ke smlouvě se společností Dalkia Česká republika, a.s.  Vyplývá z něho, že Dalkia sníží roční strop pro emise SO2  a  NOx od roku 2011, současně však zvýší maximální průměrné ceny tepla o 7,50 Kč/GJ. Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak je přesvědčen, že než bude přistoupeno k uzavření dodatku a tedy k navýšení cen tepla, je nutno nejdříve přistoupit k podrobné analýze dané problematiky a o těchto změnách jednat, protože v Dohodě o spolupráci a závazcích z roku 2002, kterou uzavřelo město se společností Dalkia se společnost Dalkia zavázala garantovat cenu tepla po dobu 15 let, a to podle vzorce stanoveného v uvedené dohodě. Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak chápe, že náklady na kvalitnější ovzduší si vyžádají investice, otázka však zní, zda je nutné, aby tyto náklady nesli prostřednictvím zvýšené ceny spotřebitelé – obyvatelé Ostravy. Je zřejmé, že snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a síry bude muset společnost Dalkia provést radikálním způsobem jednak kvůli nedobré situaci v regionu, ale i kvůli platné legislativě. Ze strany společnosti Dalkia však dosud nebyly doloženy ekonomické ukazatele hospodaření společnosti Dalkia, které by prokázaly, že společnost Dalkia není schopna nést náklady na snížení emisí ze svého zisku a nepřenášet tak dopad své podnikatelské činnosti na své odběratele. Proto náš klub navrhl, aby zástupci společnosti Dalkia navštívili komisi životního prostředí rady města Ostravy a nejdříve objasnili a zejména obhájili svůj návrh – že je z jejich strany navrhované zvýšení ceny tepla adekvátní, a že plánované snížení emisí bude skutečně odpovídat stávající legislativě a potřebám regionu a zda tyto změny budou skutečně nezbytně muset platit i obyvatelé města Ostravy, a že je tedy nutno v zájmu zdraví obyvatel města revidovat Dohodu o spolupráci a závazcích z roku 2002.

 

 

2) V souvislosti s informací o stavbách velkých marketů v Ostravě v roce 2010 postrádá klub zastupitelů politického hnutí Ostravak jasnou koncepci SMO, která by neřízenou stavbu hypermarketů usměrňovala. Jsme přesvědčeni, že Ostrava má podobných staveb dost. Stávající projekty navíc naprosto neodpovídají stávající infrastruktuře a lze předpokládat, že například v Opavské ulici se naprosto zásadně zhorší dopravní situace. Ostatně i zastupitelé z jiných politických stran se připojili k našim výhradám a obavy z kolabující dopravy vnímají jako opodstatněné.

 

 

3) Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak má rovněž zásadní výhrady k návrhu zadání regulačního plánu v lokalitě Studentská. Jsme proti tomu, aby se zde kácely vzrostlé stromy a výstavba se rozšiřovala do klidové zóny, kam obyvatelé města chodí za rekreací a odpočinkem. Obáváme se, že prosazení dalších změn bude jasným signálem, že se výstavba v této dosud klidné zóně bude dál rozšiřovat. Jsme pro výstavbu a rozvoj, ale v oblastech, kde nedojde k nenávratným ztrátám a nesmyslnému kácení stromů a k likvidaci městské zeleně kvůli dílčím zájmům investorů.  Nesouhlasíme tedy s stavbou nového domu v této lokalitě, tak jak to prosazuje vládnoucí koalice.

 

4) Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak rovněž navrhl, aby rada města věnovala pozornost podobě akcií Dopravního podniku města Ostravy, které má město v držení. Stávající podoba akcií na majitele je netransparentní a především snadno zneužitelná. Proto navrhujeme změnit jejich podobu na akcie na jméno.

Sdílejte článek