Zpět 21/04/2011

21.04.2011 – Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak prosadil opatření k posílení práv a informovanosti občanů města Ostravy – návrhy programu a podklady k zasedáním zastupitelstva města Ostravy jsou nyní nově k dispozici na webu městaOstrava, 21. dubna 2011 - Politické hnutí Ostravak před loňskými komunálními volbami slíbilo voličům, že se bude mimo jiné zasazovat o zveřejnění veškerých podkladů pro rozhodování rady a zastupitelstva Statutárního města Ostravy (SMO), zejména o zveřejňování programů, podkladů a důvodových zpráv pro zasedání rady a zastupitelstva tak, aby se občané s těmito informacemi a materiály mohli seznámit ještě před jednáním těchto orgánů města.


Podle ust. § 93 odst. 1 zákona č.128/2000Sb. o obcích má obecní úřad, resp. magistrát města povinnost, zejména své občany, informovat o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva města.

 

Zastupitelé politického hnutí Ostravak při SMO na zasedáních zastupitelstva SMO i mimo tato zasedání upozorňovali primátora a radu města na skutečnost, že dosavadní způsob  informování občanů o navrženém programu připravovaných zasedání zastupitelstva SMO a přístup k možnosti prostudování materiálů k rozhodnutí je nedostatečný, nepraktický a často i nezákonný.

Jednalo se zejména o situace, kdy byl program zasedání zastupitelstva radou města doplňován v kratší než sedmidenní lhůtě před zasedání zastupitelstva, nebo byl mnohdy doplňován až v den konání zastupitelstva. Vedlo to k situaci, že se zastupitelé ale především občané nemohli s dostatečným předstihem seznámit s navrhovaným programem, ale ani s materiály, o kterých zastupitelstvo rozhoduje.

 

Zastupitelé politického hnutí Ostravak při SMO hodnotí pozitivně přístup rady města k dané problematice, zejména že rada města vyslyšela připomínky opoziční strany a již na 6. zasedání zastupitelstva SMO byl úplný navržený program a všechny materiály doručeny v zákonné lhůtě a v zákonné lhůtě byly zpřístupněny také občanům.

 

Dále zastupitelé politického hnutí Ostravak při SMO velmi pozitivně hodnotí, že rada města vyslyšela návrhy zastupitelů politického hnutí Ostravak, a přijala opatření, které dává  občanům města nově možnost se s navrhovaným program připravovaného zasedání zastupitelstva SMO a všemi předkládanými materiály, včetně důvodových zpráv, seznámit v zákonné, a to na webových stránkách města. Poprvé mají občané možnost se na webových stránkách města seznámit s navrhovaným programem a materiály na 7. zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 27.04.2011.

 

Zájemci o tyto informace je najdou na www.ostrava.cz v kapitole Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města – Materiály pro zasedání.

 

http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta_1/pid/7328

Sdílejte článek