Zpět 05/02/2011

02.12.2010 – Stanovisko k veřejné hromadné dopravě v Ostravě a k Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o.Stanovisko klubu zastupitelů hnutí Ostravak při SMO k veřejné hromadné dopravě v Ostravě a k Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o.

 

Ostrava, 2. prosince 2010 – Klub zastupitelů hnutí Ostravak při ZMO zaujalo stanovisko k některým bodům programu a k některým otázkám, které byly projednány a diskutovány na 2. zasedání Zastupitelstva města Ostravy (dále jen ZMO) dne 01.12.2010.

 

Stanovisko ke zdražení jízdného v městské hromadné dopravě v Ostravě:

 

Zdražení jízdného v městské hromadné dopravě v Ostravě nebylo žádným způsobem předem projednáno s klubem zastupitelů hnutí Ostravak. Klub zastupitelů hnutí Ostravak s takovým postupem Rady města Ostravy (dále jen RMO) nesouhlasí, neboť zásadní rozhodnutí týkající každodenního života většiny obyvatel města by měla být předem konzultována se všemi politickými stranami a hnutími v ZMO.

 

Za situace, kdy byla Dopravním podnikem města Ostravy, a.s. (dále jen DPMO) založena dceřiná společnost, do které byla převedena zisková část podniku DPMO, měla být problematika zdražení jízdného podrobena hlubší ekonomické analýze za účasti všech stran zastoupených v ZMO. To se však nestalo.

 

Stanovisko k bezplatné městské hromadné dopravě v Ostravě při smogových situacích:

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak na zasedání ZMO sdělil své stanovisko k prohlášení primátora Ing. Petra Kajnara v médiích ohledně zavedení bezplatné dopravy při smogových situacích v Ostravě. Klub zastupitelů hnutí Ostravak současně prezentoval názory některých občanů města čerpaných zejména z internetové diskuze na toto téma. Klub zastupitelů hnutí Ostravak navrhl širší diskuzi na toto téma, neboť samotné zavedení bezplatné dopravy při smogových situacích v Ostravě bez dalších opatření nebude mít zamýšlený efekt a navíc se dotkne rozpočtu města.

 

Většina občanů města, kteří denně využívají městskou hromadnou dopravu, má zakoupené měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční permanentky, a proto se jich zavedení bezplatné dopravy při smogových situacích nijak nedotkne. Naopak občané, kteří městskou hromadnou dopravu nevyužívají a jsou zvyklí jezdit vlastními motorovými vozidly nebude toto opatření žádným způsobem motivovat.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak navrhuje širší diskuzi mezi všemi stranami zastoupenými v ZMO a dalšími odborníky na toto téma.

 

Stanovisko k Dodatku č. 2 Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.:

 

Dne 19.6.2007 byl mezi Statutárním městem Ostrava a 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. (dále jen ISO) uzavřen Řád služby na poskytování formálního středoškolského vzdělávání s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce (dále jen Řád) s tím, že nejpozději ve školním roce 2012/2013 bude možné středoškolské vzdělání na škole ukončit závěrečnou zkouškou IB (International Baccalaureate). Dále byl doplněn dodatkem č. 1 z 25.11.2009, který byl koncipován na základě tehdejšího doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Od tohoto data však nastaly nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro  poskytování finančních prostředků z veřejných zdrojů soukromému subjektu na základě Řádu služby.

 

Na podzim 2009 totiž soukromá firma PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. (dále jen PORG) oznámila záměr otevřít v Ostravě základní školu a osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětu v anglickém jazyce a zakončení studia českou státní maturitou a mezinárodně uznávanou zkouškou IB (International Baccalaureate), jejímž oprávněním již disponuje.

 

ISO zahájilo akreditaci pro IB zkoušku až v r. 2010, přičemž doba akreditace trvá minimálně 5 let. Je zcela zřejmé, že ISO tak nenaplní definici povahy služby dle Řádu.

 

V oboru bilingvního anglicko-českého vzdělávání na úrovni gymnázia 1.-8. nebylo v době zahájení poskytování plnění konkurenční prostředí a jednalo se tedy o ojedinělý projekt v regionu. Vzhledem k tomu, že PORG nabízí služby obdobného rozsahu a v regionu bude osmiletou gymnaziální výuku s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce zajišťovat i PORG, tzn. již se nebude ze strany ISO jednat o ojedinělou službu nezbytnou a potřebnou z hlediska hospodářského významu, musí SMO přehodnotit podporu a další poskytování finanční i nefinanční podpory ISO a vyžádat si stanovisko ÚHOS.

 

Společnost ISO je navíc na území SMO ekonomicky a personálně propojená s dalšími podnikatelskými subjekty zaměřenými rovněž na vzdělávání, což ji rovněž diskvalifikuje v dalším přijímání veřejné podpory na základě Řádu.

 

ZMO na svém zasedání dne 1.12.2010 schválilo uzavření Dodatku číslo 2, věc – Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o. s ISO. , a to přesto, že klub zastupitelů hnutí Ostravak navrhl stažení tohoto materiálu z projednávání zastupitelstva. Klub zastupitelů hnutí Ostravak navrhl, aby zastupitelstvo přijalo usnesení tohoto znění:

 

Zastupitelstvo města Ostrava ukládá Radě města Ostrava, aby učinilo písemný dotaz na Úřad pro hospodářskou soutěž, zda schválením Dodatku č. 2 a dalším naplňováním Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o. je i nadále opodstatněn Řádu služby obecného hospodářského zájmu a zda nedochází nebo by nemohlo dojít k narušení trhu na poli vzdělávání na území Statutárního města Ostrava, a tedy ke zvýhodnění  1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o. na úkor PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. či jiného soukromého subjektu.

 

ZMO však, zejména hlasy koaličních zastupitelů ČSSD a ODS, navrhované usnesení nepřijalo a naopak rozhodlo o usnesení, kterým schválilo uzavření Dodatku číslo 2, věc – Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak proto podá podnět k monitoringu ÚHOS s ohledem na možnou nedovolenou veřejnou podporu ve vztahu k ISO, tedy zda nedochází k narušení trhu na poli vzdělávání na území SMO, kdy jeden soukromý subjekt je zvýhodňován na úkor jiných podnikatelských subjektů, a zda rovněž nedochází k porušení  Rozhodnutí Komise ES  č. 2005/842/ES  o použití článku 86 odst. 2 Smlouvy o založení ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Sdílejte článek