Zpět 05/08/2012

Vyjádření k událostem v ulici Přednádraží v Ostravě-PřívozeTímto vyjádřením jsem se rozhodl reagovat na některé neúplné, nepřesné a nepravdivé informace, které se v posledních dnech vyskytly v souvislosti s událostmi v ulici Přednádraží. K jeho napsání mě pak přiměla potřeba pravdivě informovat veřejnost za hnutí Ostravak, které má v zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) nejvíce zastupitelů a je určujícím subjektem ve vedení tohoto obvodu. Z důvodu probíhajících letních prázdnin a zejména dovolených jsem obsah tohoto vyjádření telefonicky konzultoval s místostarosty zvolenými za hnutí Ostravak.

Historické domy Českých drah tvořilo do července 2012 celkem jedenáct domů. Jeden z nich patřil městu Ostrava a hospodaření s ním bylo svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zbylé objekty jsou majetkem společnosti Domy Přednádraží s.r.o., která patří panu Oldřichovi Roztočilovi. Všechny domy byly postupně devastovány, a to především jejich vlastními obyvateli.
Již na sklonku roku 2010, kdy jsme vstoupili na radnici, jsme zjistili, že bylo vyvěšeno oznámení o nalezené věci (kanalizaci) v lokalitě Přednádraží v Přívoze. Seznámili jsme se s problémem a začali jej aktivně řešit. Nechtěli jsme čekat na uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty. A protože jsme předpokládali, že vlastníkem kanalizace se stane statutární město Ostrava (SMO), požádali jsme právě SMO, aby provedlo průzkum skutečného stavu ještě před tímto termínem. To naší žádosti vyhovělo a nákladem přesahujícím 1 mil. Kč průzkum provedlo. Následně se k vlastnictví kanalizace přihlásila společnost Ostravské opravny a strojírny. A začal se řešit majetkový spor.
Na konci loňského roku (říjen, listopad 2011) vyzval vodoprávní úřad SMO vlastníky nemovitostí, tedy nejen Domy Přednádraží s.r.o., ale také statutární město Ostrava, potažmo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, k zajištění odvodu do kanalizace. Městský obvod prověřil možnosti řešení situace, přičemž se nabízely dvě varianty. Jednak oprava kanalizace a napojení se na ní, což s ohledem na řešení sporu o vlastnictví kanalizace byla varianta časově náročná a skutečné řešení by tak bylo v nedohlednu. Druhou variantou bylo vybudování žumpy (odpadní jímky) pro jednotlivé bytové domy. Tato varianta byla ovšem finančně náročná.
Po prověření skutečného stavu domu svěřeného do majetku obvodu došlo vedení MOaP k závěru, že celkový technický stav nemovitosti je natolik špatný, že oprava je nejen ekonomicky nevýhodná, ale rovněž pobyt v ní by se mohl stát zdraví nebezpečný. Proto MOaP všechny obyvatele přestěhoval. Prázdný objekt se stal téměř okamžitě terčem zájmu zejména nepřizpůsobivých obyvatel v okolí a počalo jeho rabování.  V červenci 2012 byl na základě výzvy stavebního úřadu dům v zájmu ochrany zdraví rabujících spoluobčanů a jejich okolí asanován.
Informace podávána panem Roztočilem v tom smyslu, že vodoprávní úřad v minulosti nekonal a nereagoval tak na problém s tzv. odkanalizovaním celé lokality, je tedy nepravdivá.
Domy ve vlastnictví Domy Přednádraží s.r.o. se  na přelomu letošního roku nacházely v zásadě v obdobném technickém stavu. Pan jednatel Roztočil byl rovněž vyzván k zajištění opravy kanalizace vedoucí k jeho nemovitostem. Na rozdíl od MOaP však zůstal nečinný. Technický stav jeho nemovitostí byl a je zdraví a životu obyvatel nebezpečný. Není tomu ale z důvodu nefunkční kanalizace, jak pan Roztočil tvrdí. Hlavním důvodem jsou chybějící střechy, narušení nosných konstrukcí domů a jiných závad uvedených ve vyjádření stavebního úřadu.
Když stavební úřad nařídil zdevastované objekty vyklidit, v podstatě tak reagoval na nečinnost jejich majitele. Podotýkám, že mám na mysli nečinnost nejen ve smyslu vystěhování obyvatel, ale také ve smyslu provedení nutných oprav. Stavební úřad současně rozhodl v zájmu ochrany zdraví a možná i životů lidí tam bydlících.
Mohl snad stavební úřad dále dělat, že špatný přístup vlastníka k nemovitostem nevidí, čekat, až zde dojde ke zranění či dokonce úmrtí? Ne, nemohl. Konal zcela správně.
Lhůta stanovená stavebním úřadem k vyklizení nemovitostí (jeden den) se sice může zdát krátká, ze shora uvedených skutečností však jasně vyplývá, že v kontextu událostí uplynulých měsíců je logická a postačující.
Počátek současného zájmu médií o situaci v Přednádraží se v zásadě shoduje se dnem, kdy byly do domů přerušeny dodávky vody. Důvod přerušení dodávek vody je naprosto prozaický: Společnost Domy Přednádraží s.r.o. dlouhodobě (více než půl roku) za ně neplatila a byla tak odpojena kvůli narůstajícímu dluhu. Tato situace je pro obyvatele jistě nepříjemná, osobně znám několik případů, kdy vlastník domu neplatil vodné a celý dům byl i s nájemníky odpojen. O případech násilného odpojení plynu nebo elektřiny ze strany vlastníka domu se pak dozvídám poměrně často. Vždy se jedná o vztah mezi nájemníkem a vlastníkem domu, respektive o vztah vlastníka nemovitosti a dodavatelské společnosti.
Obec do takového vztahu nemůže a ani neumí vstoupit. Pan Roztočil se svůj dluh na dodávkách vody rozhodl řešit mediálně a vzít si jako rukojmí romské obyvatele domů. Tímto způsobem se pak dlouhodobě – několik měsíců, snaží vtáhnout MOaP do svého sporu s dodavatelskou společností. Opakovaně jeho snahu odmítám a jsem nucen ji označit za nemorální.
Vlastník nemovitosti má nejen práva, ale také povinnosti. Pan Roztočil ze společnosti Domy Přednádraží s.r.o. před dvěma roky kupoval od soukromého vlastníka domy v Přednádraží ve velmi špatném technickém stavu. Kupoval je dobrovolně a o technickém stavu věděl, mohl vědět, nebo minimálně vědět měl.
Pakliže již tehdy společnost upozorňovala na sporné vlastnictví kanalizační přípojky, nerozumím tomu, proč se svých práv nedomáhala soudní cestou. Ano, české soudy leckdy rozhodují zdlouhavě, ale během dvou let by jistě rozhodnutí padlo. O možnosti využití tzv. předběžného opatření v případě, kdyby hrozilo nebezpečí škody na majetku nebo zdraví, se zmiňuji pouze okrajově.
Pokud si pan Roztočil byl vědom problému s kanalizací, proč do svých domů stěhoval další rodiny nepřizpůsobivých nájemníků? Proč s ním podepisovali nájemní smlouvy na velmi krátkou dobu (dva měsíce)? Zneužil pan Roztočil nízké sociální inteligence a tíživé situace svých nájemníků? Proč vybrané nájemné vlastník domu neinvestoval do oprav domů?
Vše na mě působí, jako modelová situace tzv. sociálního podnikání, které je založené na využívání nebo snad ještě přesněji na zneužívání státního sociálního systému. Osobně se mi to příčí, ale není-li porušován zákon, beru existenci tohoto způsobu podnikání na vědomí. Podnikatel však nereagoval na zhoršující se technický stav nemovitostí a podnikání se zkomplikovalo v momentě, kdy se domy ocitly v tak žalostném stavu, že jeho uživatelům již dále nemohl být vyplácen státní příspěvek na bydlení. Pan Roztočil si opět vzal jako rukojmí právně nevzdělané obyvatele Přednádraží. Ve zkratce by se dalo říct: „Podnikání se mi zadrhlo, nevím, co s desítkami lidí, tak si pro zastření skutečného stavu věci vykreslím příběh o nefunkční kanalizaci, pozvu média a přinutím tak obec, aby se o všechny ty lidi postarala. Domy mi zůstanou prázdné a já je dále mohu komerčně využít“.
Jako radní obvodu MOaP vím, že naše obec disponuje dostatkem bytů, do kterých by obyvatele Přednádraží mohl nastěhovat. Jsem přesvědčen, že dřívější vedení radnice by tak, stejně jako tomu bylo i dříve v historii, rychle a v tichosti učinilo. Tento postup jsme ale z mnoha důvodů odmítli. Asi nejpodstatnějším je ten, že žadatelé o pronájem obecních bytů musí splňovat určité podmínky (www.moap.cz) a musí projít výběrovým řízením. Mnoho nájemníků pana Roztočila jsou lidé, kteří z důvodu neplacení dostali výpověď z nájemního obecního bytu a doposud svůj dluh neuhradili. Opět s ohledem na výše uvedené je zcela jasné, že současná situace v Přednádraží je dlouhotrvajícím soukromým problémem a v žádném případě se nedá ani zdaleka přirovnat k mimořádným událostem, jakou byly třeba povodně v roce 1997. Osobně pak odmítám, aby obecní majetek, který jsme slíbili spravovat s péčí řádného hospodáře, sloužil jako odpadkový koš pro sociální podnikatele. Svůj postoj jsem připraven si veřejně obhájit.
Na nejbližším jednání rady MOaP navrhnu podání trestního oznámení na pana Kumara Vishwanathana, a to z důvodu podezření na spáchání trestného činu pomluvy, šíření poplašné zprávy a pro návod k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Mediálně oblíbený romský aktivista o situaci v Přednádraží samozřejmě ví již několik měsíců, ale nechtěl nebo neuměl ji pomoct řešit. Objevil se až současně s televizními kamerami. Svými prohlášeními vedenými v zásadě za účelem osobního zviditelnění maří práci romských asistentů, kteří připravili klidné přestěhování dnes již protiprávních uživatelů předmětných nemovitostí.
Jistě, poklidné vystěhování není mediálně přitažlivé. Snahou nejen sociálního odboru MOaP   je však primárně řešení situace obyvatel Přednádraží a nikoli veřejná publicita založená na zkreslené představě o diskriminaci romské menšiny. 
Jsem přesvědčen, že můj návrh rada městského obvodu schválí a orgány činné v trestním řízení pak panu Vishwanathanovi vyjasní, že zákony České republiky jsou platné pro každého stejně a že náš stát si dokáže vynutit jejich dodržování.
Jsem přesvědčen, že o situaci v Přednádraží je vedení MOaP velmi dobře informováno. Celou záležitost bedlivě monitoruje a nad rámec svých povinností se ji snaží řešit.
Pokud dojde k eskalaci násilí, které v současnosti paradoxně vyvolávají pouze pánové Roztočil a Vishwanathan, věřím, že i toto bude zvládnuto v rámci platné legislativy. V neposlední řadě pak doufám, že pan Oldřich Roztočil, jednatel společnosti Domy Přednádraží s.r.o., splní svou povinnost uloženou mu stavebním úřadem a zajistí vyklizení svých nemovitostí.

       JUDr. Lukáš Semerák

předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak
      člen rady městského obvodu
       Moravská Ostrava a Přívoz

Sdílejte článek