Zpět 29/09/2021

Územní studie Svinov – Polská, Mongolská

V úterý 21.9. proběhlo veřejné představení územní studie Svinov - Polská, Mongolská. Studie představila urbanistické řešení nezastavěných ploch mezi Svinovem a 5. porubským obvodem.  

V uvedeném území má v budoucnu bydlet přes tři tisíce obyvatel Svinova. Bude to tedy mimo jiné znamenat významnou zátěž území z pohledu statické i dynamické dopravy. Statickou dopravu studie řeší poukazem na podzemní parkování pod obytnými domy a nepředpokládá významnější podíl veřejných povrchových parkovišť. Dynamická doprava je v území studie řešena formou zúžených místních komunikací v systému jednosměrných ulic. Dynamická doprava mimo území nebyla ve studii řešena s poukazem na dostatečnou kapacitu stávajícího dopravního napojení Polská – Francouzská a Mongolská – 28. října. Charakter navržené zástavby se ve své individuální podobě blíží charakteru zástavby svinovské. Charakter zástavby pro hromadné bydlení však (záměrně) nenavazuje na charakter zástavby porubské. Byť se výška zástavby směrem ke Svinovu snižuje, je to na úkor její hustoty a množství zelných ploch. Bydlení v této lokalitě bylo prezentováno jako bydlení s novou kvalitou. Zůstává však mnoho nezodpovězených otázek. Je opravdu nezbytné uvažovat o takto vysoké hustotě zástavby zejména v souvislosti s další plánovanou výstavbou objektů hromadného bydlení soukromých investorů v souvisejících oblastech? Budou menší podíl zelených ploch a užší uliční profily dostatečně kompenzovány svažující se výškou zástavby pro vnímání deklarované vysoké kvality bydlení? Bude skutečně znamenat snížení kapacity místních komunikací pro statickou i dynamickou dopravu snížení jejich zátěže, nebo se spíše projeví v jejich zahlcení? Ospravedlňuje ideové zakončení osy Hlavní třídy likvidaci lokálně významného dopravního uzlu Polská x Mongolská x Sabinova x Ukrajinská s dopadem na omezení tranzitní cyklodopravy na trase Hlavní třída – Svinovské mosty nebo horší dopravní napojení plánované individuální zástavby soukromého investora na souvisejících pozemcích pod vedením vysokého napětí? Jsou skutečně dopravní napojení Polská – Francouzská a Mongolská – 28. října dostatečně kapacitní i při zohlednění plánované výstavby mimo rámec studie?

V souvislosti se studií vyvstává ještě jedna otázka zásadní pro budoucího investora. Studie nijak nezohledňuje fakt, že významná část území podél ulice Sabinova byla v minulosti dobývacím prostorem svinovské cihelny s hloubkou až šest metrů (viz sousedící řadové garáže), který byl přibližně v 60. létech 20. století zavezen dnes nespecifikovaným odpadem. Umožní toto podloží navržený charakter zástavby?

Zpracovatelé studie tvrdí, že odpovědi na uvedené otázky existují a jsou zapracovány ve studii. My společně s drtivou částí veřejnosti sdílíme názor opačný. Zjevně nás čeká ještě mnoho práce na skutečně realizované podobě zmiňovaného území.

 

 

Daniel Žitník,

místostarosta Ostrava-Svinov

 

 

 

Sdílejte článek