Zpět 10/03/2014

ÚNOROVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZU SE NESLO V DUCHU KONFRONTACÍ A DLOUHÝCH ŘEČÍ. ODVOLÁNÍ MÍSTOSTAROSTY NEPROŠLOKrátce po zahájení 18. zastupitelstva centrálního ostravského obvodu 27. února 2014 se rozvinula debata o formě a stylu záznamu z jednání zastupitelů. Ani schválení dodatku zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu se neobešlo bez slovních potyček. Po krátké přestávce se zastupitelé seznámili s aktuální situací v ostravském waldorfském školství a emotivně okomentovali bod programu, který dostali přímo na stůl – Informace o podání žádosti o dotaci pro projekt Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Doplnění zápisu z předchozího zasedání zastupitelů by znamenalo porušení jednacího řádu

Námitku proti zápisu z jednání zastupitelstva, které se konalo 12. prosince 2013, vznesla Valentina Vaňková (ODS): „Domnívám se, že zápis není ucelený. Chybí v něm mé poděkování ředitelům organizací zřizovaných městem za celoroční činnost a ani diskuze nejsou úplné. Navrhuji přijmout usnesení o tom, že zápis bude doplněn.“ 

Hlasováním zastupitelé navrhované usnesení přijali, přesto je za několik minut museli revokovat. A to po promluvě místostarostky Petry Bernfeldové (hnutí Ostravak), která uvedla, že pokud zastupitelé trvají na tom, aby byla v posledním zápise doplněna diskuze, je nutné změnit jednací řád. „V současné době jednací řád stanoví, že občan nebo zastupitel, který tady vystoupí, může požádat o to, aby jeho slova byla zaznamenána v zápise. Pokud tak neučiní, v zápise není. Jestli chceme toto změnit, musíme změnit jednací řád,“ uvedla P. Bernfeldová. Radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) doplnil, že zhruba před rokem jeho strana iniciovala snahu o pořizování videozáznamů jednání zastupitelů, což nebylo technicky umožněno. „Pokud budeme chtít v zápise celý obsah diskuze, pak je to momentálně proti jednacímu řádu,“ doplnil L. Semerák.

Celou situaci uzavřel starosta Jiří Havlíček (ČSSD) s tím, že současný jednací řád uvádí, že námitky k zápisu z minulého jednání lze vznést písemně do zahájení dalšího zastupitelstva, což V. Vaňková (ODS) neučinila. „Dnešní debata je tedy bezpředmětná a navrhuji revokovat naše hlasování,“ řekl J. Havlíček.

Jak se vedení Moravské Ostravy a Přívozu staví k silným výrokům ostravského primátora, ptal se Miroslav Svozil 

„Poměrně silné výroky primátora Petra Kajnara o tom, že rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz není příčetná a škodí městu, jsem si přečetl minulý týden v mediích. Taková slova jsem ještě nezaznamenal. Jak se k nim vedení obvodu staví?“ žádal odpověď Miroslav Svozil (ODS). „Primátorovi se podivuji, že taková slova používá. Vážím si ho, ale v některých věcech mě hluboce zklamal,“ sdělil starosta J. Havlíček (ČSSD). P. Bernfeldová (hnutí Ostravak), která byla přítomna zastupitelstvu města, na kterém primátor onen výrok pronesl, dodala: „Vnímala jsem jeho slova jako subjektivní názor a nemínila na ně jakkoli reagovat.“

Úředníci radnice budou ze sociálního fondu čerpat podle doplněných zásad

Ošatné, příspěvky na rekreaci i odměny k životnímu jubileu zaměstnaly zastupitele na dvě hodiny. Po debatě, ve které padl návrh na stažení materiálu i naopak jeho rozšíření, nakonec schválili vydání dodatku č. 1 zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do úřadu městského obvodu. „Tyto zásady nenavyšují celkový objem finančních prostředků, naopak, peníze účelně rozvrství do různých sociálních oblastí,“ řekl starosta Jiří Havlíček (ČSSD). I přes návrh Ivana Štefka (KSČM) na uvedení zásad do původního stavu, byl nakonec materiál přijat.

Cílem je, aby tvorba prostředků sociálního fondu v daném roce pokryla jeho čerpání, což se doposud nedělo. Ze sociálního fondu bylo ročně vyplaceno zhruba o 400 000 korun víc, než se do něj vložilo. Přijetím dodatku bude rozpočet fondu dlouhodobě vyrovnaný. Byl zrušen příspěvek vyplácený na úhradu výdajů spojených s vedením běžného účtu zaměstnancům (800 korun), vyplácení odměn k životnímu jubileu a při odchodu do důchodu. Odměny k životnímu jubileu a při odchodu do důchodu budou nadále vypláceny ze mzdových prostředků. Dodatkem dojde k přesunutí finančních prostředků, které byly poskytovány jako ošatné na příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport a ostatní služby (jde o nepeněžité plnění). Využitím zákonných možností tak dojde k úspoře na odvodu zákonného sociálního a zdravotního pojištění a daně. Tato úspora bude činit 500 korun na každého zaměstnance.

Waldorfská škola v obvodě zůstává, od dubna bude sídlit v budově Na Mlýnici

 Mimo projednávané a schvalované materiály probrali zastupitelé stav ve waldorfské škole. „Na základě smlouvy, kterou jsme se školou podepsali, platíme od února nájem v budově Na Mlýnici a děláme vše pro to, abychom tam 1. dubna zahájili provoz ZŠ waldorfské. Mateřská škola zůstane zatím na Generála Píky. Připravujeme pro ni zahradu a to si vyžádá čas. Soustředíme se na to, abychom třiadvacetiletou tradici waldorfského školství v Ostravě zachovali. Zajistili jsme posílení autobusového spoje Na Mlýnici a zahájili jednání s Městkou policií Ostrava i Policií ČR o opatřeních, která bude vhodné po otevření školy v lokalitě zavést,“ řekl na úvod místostarosta Tomáš Kuřec (ČSSD). 

Ředitelka ZŠ waldorfská Ľubica Havelková připomněla, že hysterie, která se rozběhla kolem stěhování, je zbytečná, všechny přípravné práce běží naplno, děti rozhodně nebudou novým prostředím traumatizovány, spíš naopak – konečně budou mít vlastní učebny, šatny, tělocvičnu i jídelnu. „Část dětí i pedagogického sboru do budovy Na Mlýnici nepřejde, hodlají se stěhovat do porubské základní školy L. Štúra. Máme avizován odchod 162 žáků a 7 učitelů, ale k zápisům do prvních tříd se dostavilo 45 dětí, odhadujeme tedy, že naplníme dvě první třídy a předpokládáme, že během následujícího školního roku doplníme žáky i v dalších ročnících,“ sdělila Ĺ. Havelková.

Podle Miroslava Svozila (ODS) je mediální výstup celé akce tragický. Položil dotaz, zda se dostatečně pracovalo s rodiči dětí, když dochází k takovému roztříštění školy. „Domnívám se, že jsme k rodičům byli mimořádně vstřícní. O budově Na Mlýnici jsme začali s vlastníkem, krajským úřadem, vyjednávat až po souhlasném stanovisku Správní rady Waldorfského sdružení Ostrava. S argumenty některých rodičů, že školu stěhujeme do vyloučené lokality s vysokou ekologickou zátěží, nemůžeme souznít. V okolí školy jsou sídla firem, domov seniorů, poblíž se hodlá stěhovat soukromá škola z Katowic. Koncentrace benzenu, na který je poukazováno, letos poprvé klesly na úroveň jiných městských obvodů. Stav ve škole Gen. Píky, jejíž prostory teď škola sdílí se žáky Gen. Píky, je neutěšený a neudržitelný. Pokud se ale lokalita některým rodičům nelíbí, nemůžeme jim dát stěhování příkazem,“ řekl T. Kuřec (ČSSD).

„Bojujme o lokalitu Přívozu, dejme v ní prostor normálnímu životu. Včetně škol,“ vyzval starosta J. Havlíček (ČSSD).

Hlasováním vzali zastupitelé informaci o stavu waldorfské školy v Ostravě na vědomí.

Žádost o dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko doručil úředník obvodu hodinu po termínu. Opozice žádala odvolání místostarosty

V lednu 2014 podepsal starosta Jiří Havlíček (ČSSD) zmocněný zastupitelstvem obvodu žádost o dotaci na projekt Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Do projektu, jehož realizace se předpokládala v letech 2014/2015 mělo být zapojeno 8 základních škol městského obvodu, modernizací mělo projít 26 učeben. Chybou úředníka byla žádost poskytovateli dotace doručena hodinu po stanoveném termínu. 

Hovory o tom, kdo za pochybení úředníka nese odpovědnost, vyvolal zastupitel Miroslav Svozil (ODS). „Musím bývalému starostovi panu Svozilovi připomenout, že úřad obce je tu od toho, aby poskytoval servis samosprávě, a samospráva není od toho, aby kontrolovala úředníky. S tímto zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr. Omluvu budu samozřejmě tlumočit ředitelům škol a zahájíme jednání o náhradním řešení,“ uvedl starosta J. Havlíček (ČSSD).

„Je velmi falešné svalovat zodpovědnost na posledního úředníka. Boj o externí peníze je snad nejdůležitější úkol, který vedení samospráv má. Je otázka, kdo má na nesplnění úkolu vinu. Obávám se, že leží někde mezi místostarostou Kuřecem a starostou Havlíčkem,“ řekl M. Svozil (ODS).

Starosta Havlíček oponoval, že on byl zmocněn k podepsání žádosti, nikoli k jejímu doručení, M. Svozil (ODS) dodal, že odmítá jakoukoli zodpovědnost všech třiatřiceti zastupitelů obvodu. Vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Miroslava Rychtáriková zastupitelům sdělila, že u zaměstnance, který byl v plnění úkolů vždy zodpovědný a pečlivý, došlo k technickému pochybení. Na straně vedení obvodu podle ní rozhodně nelze chybu hledat.

„Mějme trochu normálního rozumu. Všechny nedostatky se teď využívají v rámci předvolebního boje. Svalování na starostu je liché,“ vyjádřil se Jan Krsička (ČSSD). „Tady jde o 15 milionů, které měly přijít do škol, kde zoufale chybí. Nad tím bychom se měli zamyslet,“ řekla Sylvie Tobiczyková (ODS). Do diskuze se zapojil také radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) s tím, že kdyby po bývalém vedení obvodu nezůstaly jenom dluhy, nemusel by obvod vůbec takovou žádost podávat. „Nesouhlasím, že boj o externí prostředky je tím nejzásadnějším, který samospráva má. Podle mě je jím zabezpečení fungování úřadu, zamezení korupčnictví. Myslím, že svým způsobem je za tuto chybu odpovědný vedoucí odboru i starosta, ale co s viníky hodláte dělat? Chyba se stala, budeme hledat jiná řešení,“ sdělil L. Semerák. 

„Je mi líto, očekával jsem spíš kajícná slova,“ vstoupil do debaty M. Svozil (ODS) a podal návrh na odvolání náměstka Tomáše Kuřece (ČSSD). Návrh zastupiteli nebyl přijat.

„Myslím, že k tomuto bodu bylo řečeno vše a žádám, abychom přestali tlachat a začali pracovat. Pokud má někdo návrh, jak podobné chybě příště zabránit, ať ho řekne. Z chyb je nutné se poučit a ne vítězoslavně tancovat na mrtvolách,“ uzavřel téma Tomáš Málek (hnutí Ostravak).

Zastupitelé vzali informaci o podání žádosti o dotaci na vědomí.

Zastupitelé rozhodli o dotacích pro rok 2014

Pro oblast kultury, sociální péče a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené a také oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit půjdou z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dotace v celkové výši 1,6 milionu korun. Zastupitelstvo schválilo podpořit například Ostravskou muzejní noc, činnost Galerie Mlejn, Kulturní aktivity Fiducia 2014, Krizové centrum Ostrava, Sportovní klub vozíčkářů, Fond ohrožených dětí, Český svaz chovatelů, Tělocvičnou jednotu Sokol a mnoho dalších organizací a institucí.

 

K 19. zasedání se zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu sejdou 24. dubna 2014.

Sdílejte článek