Zpět 27/10/2012

Smlouva o spolupráci s Baníkem byla z programu zastupitelstva stažena

Tradičně ve středu usedli do lavic ostravští zastupitelé, tentokrát 24. října, aby projednali necelých devadesát materiálů. Z celkového počtu 55 členů bylo při zahájení zasedání přítomno 50. Zastupitelé ocenili významné Ostravany, řešili územní plán, schválili dotace a přijali názvy ulic v lokalitě Nová Karolina. Na řešení spolupráce s Baníkem nedošlo.

Ohledně Baníku chybí informace
Materiál s názvem Uzavření smlouvy o spolupráci ve věci zachování prvoligové příslušnosti FC Baník Ostrava, a.s., který měl zastupitelům předložit primátor Petr Kajnar (ČSSD), byl po odhlasování stažen z programu jednání. „Dohodli jsme se, že potřebujeme doplnit informace, abychom mohli kompetentně rozhodnout,“ komentoval to primátor.

Zastupitelé schválili a předali Ceny města Ostravy, jednu in memoriam
Marie Rottrová, Lumír Pivovarský a syn Dolores Šavrdové převzali z rukou primátora Petra Kajnara Ceny města Ostravy. Všem třem bude také poskytnut finanční dar ve výši 100 tis. Kč. M. Rottrové byla cena udělena za mimořádný umělecký přínos pro město, L. Pivovarskému jako projev úcty za celoživotní činnost v oblasti výchovy ostravské vysokoškolské mládeže. In memoriam byla oceněna D. Šavrdová za celoživotní hrdinství a zásluhy o budování demokracie. Cenu převzal její syn Lubomír Vasilov.

Město chce vyvinout větší nátlak na vládu ve věci posílení stavu policistů
Zastupitelé odsouhlasili text dopisu policejnímu prezidentovi Martinu Červíčkovi ve věci posílení počtu policistů Policie ČR Ostrava. Shodli se však na změně adresáta textu. „Před nedávnem jsme dopis zasílali bývalému policejnímu prezidentovi Petrovi Lessymu, ale vůbec nic se nestalo. Apeluji tedy, abychom ho adresovali předsedovi vlády a zvýšili tím na vládu tlak,“ řekl Josef Babka (KSČM). Jeho návrh podpořil Petr Kausta (hnutí Ostravak). Podle něj policejní prezident může těžko navýšit finanční prostředky na posílení policejních sborů v konkrétních krajích. „Můžeme dopis koncipovat tak, aby záležitost řešili společně ministr financí a vnitra ve spolupráci s policejním prezidentem,“ uvedl Kausta. O tomto návrhu bylo hlasováno a materiál byl s úpravou přijat.

Změna Statutu města Ostravy upraví možnosti městských obvodů nakládat s příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor
S účinností od 1. ledna 2013 budou ostravské městské obvody používat minimálně 50 % příjmů z nájmů bytů výlučně k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí svěřeného bytového fondu; zbývající příjmy mohou vložit do péče o nemovitý majetek, tedy například do oprav chodníků, škol či úprav veřejných prostranství. Příjmy z nájmů nebytových prostor mohou použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu, ale také k úhradě splátek úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí a úroků z nich, které byly městskému obvodu poskytnuty na opravy, údržbu, modernizaci bytového fondu a na odstraňování povodňových škod na bytovém fondu. Starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková zastupitelům sdělila, že ji těší možnost použít tyto příjmy i na jiné kapitálové výdaje. „Jsme si vědomi, že tyto příjmy jsou pro městské obvody naprosto podstatné. Nadále je budeme a chceme vracet do oprav bytového fondu. Běžně tak investujeme 50 až 90 procent příjmů,“ uvedla Janáčková.

Zastupitelstvo rozhodlo nepořizovat další změny Územního plánu města Ostravy
Útvar hlavního architekta předložil prostřednictvím rady města zastupitelům návrhy na změnu územního plánu, které vzešly od šesti žadatelů z Kunčiček, Polanky nad Odrou, Radvanic, Michálkovic a Krásného Pole. „V současné době se zpracovává návrh nového Územního plánu města Ostravy. Vzhledem k tomu, že se v určité fázi oba projednávané materiály navzájem prolínají, může nově pořizovaná změna zásadním způsobem zkomplikovat pořizování nového územního plánu města. Proto zastupitelstvu doporučujeme rozhodnout o jejich nepořízení,“ řekl vedoucí Útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský. Na dotaz Petra Jančíka (hnutí Ostravak), zda a kde je plán k nahlédnutí, doplnil, že s územním plánem se lze seznámit na Útvaru hlavního architekta. Plán by měl být dokončen začátkem příštího roku, kdy proběhne také jeho projednávání s veřejností.

Letos poprvé rozdělovalo město příjmy z loterií a jiných podobných her na sport, sociální oblast a kulturu
Zastupitelstvo schválilo přidělení mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her. Do oblasti tělovýchovy a sportu poputuje na 43 projektů celkem 57,5 mil. Kč, do sociální péče 12,5 mil. Kč na 31 projektů a v kultuře bude podpořeno 15 projektů v celkovém objemu taktéž 12,5 mil. Kč.
Mezi žadateli o dotaci figuroval také FC Baník Ostrava, a.s., s projektem Podpora FC Baník Ostrava, a.s., v roce 2012. Předkladatel požadoval 21 050 tis. Kč, materiál navrhoval udělení dotace 12,5 mil. Kč. O oddělené hlasování o této dotaci požádala zastupitele Eva Dzimasová Schwarzová (hnutí Ostravak). „Domníváme se, že může jít o nedovolenou podporu, zvláště pokud předseda představenstva Baníku Petr Šafarčík uvádí, že klubu může hrozit insolvence. Jsme přesvědčeni, že město nemůže financovat podnik v potížích,“ řekla E. Dzimasová Schwarzová. Hlasování zastupitelů však tento návrh nepodpořilo a všechny navrhované dotace byly schváleny zároveň.

Město podporuje záměr spojení Janáčkovy filharmonie a Domu kultury města Ostravy
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., a zároveň zřizovatelem Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace. Podle vedení města by bylo poskytování služeb obou institucí pod jednou hlavičkou účelné a žádoucí. Náměstkyně pro kulturu Simona Piperková (ČSSD) zastupitelům sdělila, že jednotné řízení přinese efektivnější využívání prostor Domu kultury, zjednodušení administrativy a řízení i optimalizaci počtu zaměstnanců a v neposlední řadě snížení personálních nákladů. „O konkrétním harmonogramu postupu spojení právnických osob budou vedena další jednání,“ uvedla S. Piperková. Podle Petra Kausty (hnutí Ostravak) jde o logický krok.  Zastupitelé záměr spojení Janáčkovy filharmonie a Domu kultury města Ostravy schválili.

Ulice a náměstí na území Nové Karoliny mají konečně jména
„Jako člen komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města žádám o stažení tohoto materiálu. K předkládaným názvům ulic Šumná a Fajná a náměstí Karla Kryla, jak je navrhuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, jsme vydali negativní jednohlasné stanovisko,“ sdělil Jan Becher (hnutí Ostravak). „Názvy ulic vybíráme zhruba pět let, pokud je neschválíme dnes, mám vážné obavy, že budou narušena probíhající kolaudační řízení a zápisy firem v této nové části Ostravy,“ apeloval na zastupitele starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jiří Havlíček (ČSSD).
Dlouhotrvající proces pojmenování dvou nových ulic a jednoho náměstí na Nové Karolině byl ukončen po patnáctiminutové přestávce, během které se zastupitelé shodli, že Jan Becher navrhne hlasování o nových názvech – ulice Důlní, ulice Na Prádle a náměstí Biskupa Bruna. Tato pojmenování byla zastupiteli přijata.

Sdílejte článek