Zpět 20/10/2021

Smetanův sad v novém kabátě láká k procházce i odpočinku

Smetanův sad v Mariánských Horách prošel velkými úpravami. Pracovalo se nejen na nové zeleni, ale hlavně na změně povrchu chodníků a jejich trasování. V parku je také nové veřejné osvětlení a vyměněný mobiliář.  

Návrh na celkovou úpravu parku byl od začátku prodiskutován nejen s obyvateli okolních domů, ale také se zástupci střední školy. Park by měl sloužit nejen pro rodiče s dětmi a seniory, kteří zde bydlí, ale také pro studenty místní školy, kteří zde tráví volný čas během nebo po skončení výuky. Proto byl park pomyslně rozdělen  na dvě části. Část, která je blíže k panelové zástavbě, by měla sloužit právě více pro rodiny, vydlážděná zóna u vstupu od budovy střední školy by měla poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů.

V průběhu revitalizace parku byly položeny nové asfaltové povrchy a provedeno dláždění některých pěších tras a ploch.  Páteřní trasa vede nově tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších, a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin. Chodníčky v centrální části jsou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene, část zpevněných pochozích ploch je z probarveného asfaltu.

K rekonstrukci pěších tras bylo postupováno víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, aby se nemuseli kácet, proto byl starý asfaltový povrch chodníků odebrán ručně. Původní aleje byly doplněny novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech byly vysazeny trvalky, traviny a cibuloviny.

Dokončena byla sanace dřevin, přičemž nejdůležitější byly úpravy vzrostlých stromů, které tvoří dvě hlavní parkové aleje. Ty zůstaly zachovány, doplnilo je sedm nově vysazených javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá, čtyři jeřáby oskeruše, osm listnatých keřů dřínu obecného a živý plot s tisem červeným, který zakrývá oplocení, za nímž se nachází zahrady rodinných domů. Provedena byla modelace terénu, jejímž cílem bylo vytvořit přívětivé, přírodě blízké prostředí. Následně byly vysazeny stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Okrajová výsadba trvalek doplnila pískoviště, modelovat travnaté plochy pomohly kamenné sedací zídky u školy. Celkem bylo nově založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek.

Instalovány byly zídky k posezení, umístěné poblíž školy, i nové, moderní lavičky z kamene nebo z tropického dřeva. Hotova je výměna veřejného osvětlení, v části určené pro rodiny bylo vybudováno pískoviště, umístěna byla umělecká díla, neschází stojany na kola a odpadkové koše.

 

Sdílejte článek