Zpět 21/12/2015

ROZPOČET PRO ROK 2016 JE SCHVÁLEN. OSTRAVA SE PŘIPOJUJE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM. JE POTŘEBA ANALYZOVAT SPRÁVU HŘBITOVŮ. INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY POČÍTÁ S ROZVOJEM VEŘEJNÉ DOPRAVY A OMEZENÍM RYCHLOSTI V OBYTNÝCH ZÓNÁCH

Minutou ticha zahájili zastupitelé statutárního města Ostravy své 12. zasedání. Uctili tak památku generálporučíka Mikuláše Končického, jednoho z posledních přímých účastníků osvobození města. Další program třetí prosincové středy už probíhal podle plánu. 

Náměstkem primátora byl zvolen Martin Štěpánek

Primátor navrhl zařadit před první bod programu materiál s označením nula. „Radní Ilja Racek podal 15. prosince rezignaci na funkci člena rady statutárního města Ostravy. Předkládám tedy návrh na změnu složení rady… Navrhuji do funkce náměstka primátora Martina Štěpánka,“ řekl Tomáš Macura (ANO 2011). M. Štěpánkovi (ODS) svěřili zastupitelé ve veřejném hlasování rezorty školství, sportu a vzdělávání.

Město bude hospodařit s příjmy 6,9 miliard. Více peněz dostanou městské obvody, počítá se i s podporou nemocnice

Pětačtyřicet zastupitelů hlasovalo pro schválení předloženého rozpočtu na rok 2016, nezdržel se nikdo, proti bylo osm.

Celkové příjmy jsou navrženy ve výši 6,9 miliard korun, běžné výdaje mají dosáhnout 5,6 miliard. Daňové příjmy budou oproti roku 2015 vyšší o 200 milionů korun. Počítá se s příjmem transferů 176 milionů korun. Rozpočet je mírně přebytkový.  Přestože je návrh kapitálové části meziročně nižší o 84 milionů korun, je to jen hra s čísly. Součástí rozpočtu je nově 100milionová položka na dotace městským obvodům, peníze poputují také do městské nemocnice, která je investičně dlouhodobě zanedbávána. Primátor uvedl, že rozpočet pracuje s velmi rozumnou mírou zadluženosti: „Aktuální zadluženost v Ostravě na hlavu je nejnižší ze všech velkých měst v rámci České republiky.“

Stanovisko klubu KSČM přednesl Martin Juroška: „Rozpočet na rok 2016 nepodpoříme. Domníváme se, že některé příjmové položky jsou podhodnoceny. Vedení města to nezazlíváme, je těžké odhadnout, jaké ty položky budou. Mohlo mít ale větší odvahu. Podle nás budou některé příjmy vyšší. Našli bychom určitě výdaje, které nejsou potřebné – třeba hrazení architektonických soutěží. Více bychom preferovali hromadnou dopravu a určité riziko vidíme v poskytování účelových dotací městským obvodům na zeleň. Jsme přesvědčeni, že přinese zmatek.“

Primátor konstatoval, že i on by raději počítal s vyššími příjmy: „Lépe být konzervativní a nechat se příjemně překvapit než naopak.“

 Ostravským příjemcům kotlíkových dotací proplatí město 10 procent z nákladů na pořízení ekologického zdroje tepla

Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy o spolupráci s krajem, a to při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.  Jeho cílem je zlepšení kvality ovzduší omezením emisí z lokálních topenišť. Lidé, kteří nahradí zastaralé spalovací zařízení na pevná paliva za nový, environmentálně šetrný způsob vytápění, mohou od kraje získat dotaci ve výši 70-80 % maximálních nákladů. Vyhlášení první výzvy je plánováno ještě na letošní prosinec, projekt potrvá až do konce roku 2018.

Město se podpisem smlouvy zaváže ke spolufinancování výměny kotlů ve výši 10 %. Celkově hodlá do kotlíkových dotací investovat 10 milionů korun za rok.

Obvody žádají analýzu správy hřbitovů

„V souvislosti s diskuzí o dotacích na provozování hřbitova ve Slezské Ostravě vzešel požadavek oslovit všechny městské obvody a vyžádat si informace o náročnosti technické správy tamních hřbitovů,“ uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová (ANO 2011). Podle ní je potřeba rozhodnout, zda by bylo vhodné řídit správu hřbitovů centrálně, nebo ji ponechat jednotlivým obvodům. „Koncepci bude zpracovávat odbor životního prostředí. Hodláme sledovat trendy v České republice a diskutovat s ostravskými obvody. Počítáme, že koncepce bude zpracována v lednu nebo únoru příštího roku,“ dodala.

Zbyňka Šebestu (KSČM) zajímalo, co od koncepce město očekává. Odpověděl mu primátor Tomáš Macura (ANO 2011): „Existuje iniciativa ze strany obvodů. Ne všechny jsou spokojeny s tím, že jediná Slezská Ostrava, byť provozuje hřbitov centrální, čerpá dotace. Možná zjistíme, že věci fungují ke spokojenosti všech, možná bude potřeba provést změny.“

Na území města Ostravy je 16 městských obvodů, které spravují své hřbitovy, z toho Slezská Ostrava spravuje 5 hřbitovů, Radvanice a Bartovice 2, ostatní městské obvody po jednom. Celkem je ve městě 21 hřbitovů.

Ostrava má koncepci rozvoje dopravy. Staví na bezpečnosti a efektivitě

Technický ředitel společnosti AF-Cityplan, které byl zadán úkol vyhotovit Integrovaný plán mobility Ostrava seznámil s prioritami strategického materiálu ostravské zastupitele. Jiří Landa v prezentaci hlavních cílů plánu zmínil mezi jinými potřebu zajištění dostupnosti dopravního systému všem cílovým skupinám, snížení znečištění ovzduší i hluku, zvýšení efektivity dopravy a zatraktivnění městského prostoru. „Plán mobility se na Ostravu dívá globálně, neřeší detaily. Vizí je město ekologické, bezpečné a bez bariér,“ řekl J. Landa.

„Nevím, jak takovou koncepci přijmou občané, když jim bude přikázáno nejezdit autem, ale na kole. Koncepci by měla provázet rozsáhlá informační kampaň,“ mínil Zbyněk Šebesta (KSČM). Primátor mu sdělil, že jde samozřejmě o živý materiál, který bude reagovat na vývoj situace. „Myslím, že je potřeba lidem ukázat, kudy chceme, aby se vývoj dopravy ubíral,“ dodal Tomáš Macura (ANO 2011).

Martin Juroška (KSČM) poukázal v souvislosti s preferencí ekologické dopravy na fakt, že nejlépe funguje finanční výhodnost.

O slovo se přihlásil radní a předkladatel materiálu Lukáš Semerák (hnutí Ostravak): „Shodneme se, že tady existuje obecná snaha o ekologizaci dopravy. A je pravdou, že hlavní stimul bývá ekonomický. Naší snahou je přesedlat většinu lidí na městskou hromadnou dopravu.“

Součástí prezentační části Integrovaného plánu mobility jsou také závěry dotazníkového průzkumu. Z nich například vyplývá, že Ostravané jednoznačně podporují individuální dopravu a investice do rozšiřování komunikační sítě, nesouhlasí se zpoplatněním vjezdu do centra města, jsou pro rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích a nepodporují půjčování kol a elektrokol.

Příští zasedání zastupitelů statutárního města Ostravy je plánováno na 20. ledna 2016. 

Sdílejte článek