Zpět 18/12/2012

Rozpočet, bydlení a školství – to byla hlavní témata prosincového zasedání zastupitelů Moravské Ostravy a Přívozu

V tomto roce poslední zasedání zastupitelů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se konalo 7. prosince v Nové radnici. Provázely ho, jako i jindy, plamenné debaty členů opozice stejně jako poukazování na úspěchy minulého vedení města a údajná pochybení současných radních. Z galerie sledovali práci 11. zastupitelstva žáci ostravské ZŠ Zelená.

Koncepce bydlení obvodu bude předložena v únoru

Předseda kontrolního výboru Ivan Štefek (KSČM) konstatoval, že rada městského obvodu nesplnila svůj úkol z května, když měla na zářijové zastupitelstvo předložit koncepci řešení problematiky volných bytů v městském obvodě. „Jsme si vědomi nesplnění úkolu,“ odpověděla místostarostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) s tím, že koncepce městských obvodů je závislá na připravované koncepci bydlení města, která dosud nebyla schválena. „Město má svůj návrh zpracovat a předložit RSMO do konce roku a zastupitelstvu na první jednání v roce 2013. Podle toho, zda statutární město prodej bytů povolí nebo ne, se budeme moci rozhodnout i my. S ohledem na tato fakta žádám o prodloužení termínu pro předložení koncepce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz únorové jednání zastupitelstva,“ uvedla Bernfeldová.
Zastupitelé její žádost odsouhlasili.

Obvod bude v roce 2013 hospodařit se 411 miliony korun – rozpočet je schválen

Slovní přestřelky a debaty o zásluhách předchozího vedení městského obvodu předcházely schválení rozpočtu i návrhu na rozpočtové opatření, kterým se snížil rozpočet financování ve výši 59,7 tis. Kč.
 „Náš klub zarazila některá čísla – v době krize a recese je každá investice k nezaplacení, proto nesouhlasíme s jejich snižováním,“ řekl Miroslav Svozil (ODS). Radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) k tomu sdělil: „Jsem přesvědčen, že navržený postup je správný. Právě z důvodu situace na trhu jsme volili trochu jiné hospodaření než minulé vedení a věnujeme se věcem, které občané potřebují více než velké projekty typu revitalizace Přednádraží. Navíc příprava velkých projektů chvíli trvá a z dřívější doby žádné nachystané nemáme.“ Svozil konstatoval, že Semerák má pravdu – podle něj bylo v minulém volebním období například do školství investováno 200 milionů korun, na rok 2013 je v plánu necelých 5 milionů korun. „Ano, lišíme se koncepcí, radnice pod vedením ODS byla pro velké stavby, my budeme rádi, když opravíme chodníky, abychom k těm stavbám mohli bez úhony dojít. Zaráží mě, že opomíjíte otázku, jakým způsobem se do školství investovalo – příkladem je zfušovaná zakázka na opravu krčku ZŠ Ostrčilova. Dodnes se do něj musí investovat peníze a myslím, že nejen paní ředitelka by věděla, kam lépe a efektivněji finance směrovat. Rozpočet na příští rok počítá s opravami střech, výměnami oken a podobně. Školy na takové investice velmi netrpělivě čekají a jistě je velmi ocení,“ odpověděl Semerák.
„Naše představa je taková, aby velké akce dělalo město – má na to odborníky i aparát. Z tohoto pohledu se musíme zaměřit na menší akce. Příští rok bude v rozpočtu daleko míň financí, takže bude otázkou politické dohody, do čeho bude investovat město a do čeho obvod,“ sdělil starosta Jiří Havlíček (ČSSD).
„Osobně si myslím, že je to dobrý návrh rozpočtu, který dopovídá realitě. V době, kdy jsou kapitálové příjmy 10,5 milionu korun, nemůžeme očekávat, že investice budou vyšší. Dnes je realita úplně jiná, než za dřívějšího vedení městského obvodu,“ řekl Tomáš Málek (hnutí Ostravak). „Co máme ještě prodat, když už minulé vedení všechno prodalo? Dnes se musíme starat o provoz obvodu, o chodníky a náměstí,“ dodal Málek.
„To, že jsme se rozhodli v dnešní době držet rezervu, je velmi rozumné a konzervativní. Myslím, že městský obvod by neměl utratit všechno, co má v příjmech. Náš obvod je součástí města a tudíž nemám problém s tím, že Ostrava investuje třeba do vítkovické haly. Budu mít radost, pokud taková zařízení pro všechny občany města budou fungovat a není podstatné, že nejsou v Moravské Ostravě a Přívoze,“ řekl Semerák.
Jaroslav Skýba (ČSSD) přirovnal vystoupení zastupitele Svozila ke rčení: když chceš psa bít, hůl si vždycky najdeš. „Jsem rád, že současné vedení radnice má svou filozofii a pracuje s myšlenkou na lidi, kteří v obvodě žijí,“ uvedl Skýba. Po vystoupení Svozila s poznámkou, že Skýba nikdy pro obvod nic zvláštního neudělal a jediné, s čím za ním jako starostou kdy přišel, bylo zařízení protekce pro příbuzného, se zastupitelé dostali k hlasování o rozpočtu. Ten byl přijat i přes fakt, že část členů ODS hlasovalo proti.
Největší naplánovanou akcí pro rok 2013 je Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě-Přívoze, na kterou se podařilo získat dotaci z Evropské unie ve výši 103 mil. Kč (z  rozpočtu obvodu bude v příštím roce hrazeno 7 mil. Kč). Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude také pokračovat v regeneraci sídliště Šalamouna (12,5 mil. Kč), a to s podmínkou získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Upravena bude ulice Petra Křičky, dojde k regeneraci sídliště Fifejdy II., a to bezbariérovou úpravou veřejného prostranství Fifejdy-Morávka (10,5 mil.Kč). Upraven bude i vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova (6 mil. Kč), provedena bude komplexní rekonstrukce dopravního hřiště na ul. Orebitská (4 mil. Kč). Plánuje se rekonstrukce zahrady MŠ Lechowiczova, rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Matiční, opravy domů, sadové úpravy. Rozpočet počítá také s příspěvky na plavecké výcviky a ozdravné pobyty dětí, neinvestiční příspěvky mateřským a základním školám a dotace do oblasti kultury, sportu a sociální oblasti. Neinvestiční příspěvek technickým službám ve výši 65, 1 mil. Kč bude využit na údržbu veřejné zeleně, na opravy komunikací, komunální služby, strojní a ruční čištění, zimní údržbu apod. Na správu a běžnou údržbu domovního fondu je vyčleněno cca 66 mil. Kč a na velké opravy domů, bytů a nebytových prostor cca 10 mil. Kč.

Zastupitelé se nedohodli, co s dluhem Českého červeného kříže

Oblastní spolek Ostrava Českého červeného kříže požádal v únoru letošního roku městský obvod o prominutí poplatků na rok 2011 a 2012 za pronajaté pozemky v lokalitě ulice Červeného kříže ve výši 55 546 Kč.
Vladimír Dvořáček (ČSSD) navrhl odpustit ČČK padesát procent dlužného nájemného a úroků s tím, že jde o humanitární organizaci, která neprodukuje zisk.
Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) vysvětlila, že ČČK byl za minulého vedení radnice „zvyklý“ nechat si nájemné odpustit. „Jde skutečně o humanitární organizaci, ale raději bych s ní jednala o vyjasnění majetkových záležitostí a případném převodu pozemků, než každoročně automaticky odpouštěla nájemné. Jsem toho názoru, že minulé vedení nemělo uzavírat nájemní smlouvu, ale smlouvu o výpůjčce“ řekla Bernfeldová. Podle Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak) si spolek zcela dobrovolně sjednal s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz nájemní smlouvu, v níž se k placení nájmu zavázal. „Nevidím prostor a důvod, proč žádost schválit. Jsem pro jednorázové řešení, a sice prodat ČČK předmětné pozemky,“ uvedl Semerák. K tomuto názoru se přidal také Ivan Štefek (KSČM).
Dvořáček svůj protinávrh stáhnul, jelikož mu byly sděleny informace, které z předloženého materiálu nebyly patrné. Protinávrh si však převzal Nytra (ODS). Nebyl schválen a ani původní návrh.

Městský obvod přijme od Moravskoslezského kraje budovu ZŠ Ibsenova

K 1. lednu 2013 dojde k převodu činností ZŠ Ibsenova na ZŠ Gebauerova. V této souvislosti rozhodoval obvod o bezúplatném nabytí budovy Ibsenova 978 a příslušných pozemků, což u zastupitelů vyvolalo otázky.
„Nabídka Moravskoslezského kraje nám rozšíří majetek, ale kde vezmeme prostředky na jeho údržbu?“ ptal se Ivan Štefek (KSČM), připojil se i Jaroslav Bečák (KSČM): „Co budeme s těmi nemovitostmi dělat? Nacházejí se v oblasti, které vládnou bezdomovci a sběrači kovů, už jen zabezpečit objekt základní školy bude stát prostředky. Očekávám, že vedení obvodu intenzivně pracuje na vizi využití budovy.“
„Záměr sloučit tyto dvě základní školy – ZŠ Ibsenova a Gebauerova – jsme odhlasovali na předposledním zasedání. Škola bude v budově dále fungovat jako odloučené pracoviště ZŠ Gebauerova. V případě, že by došlo ke změně a budova měla zůstat prázdná, budeme samozřejmě hledat řešení,“ odpověděla místostarostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak). Místostarosta Tomáš Kuřec (ČSSD) doplnil, že samotné školy mají plán, jak sloučení proběhne. „V případě, že jim bude ubývat žáků, což nepředpokládáme, budeme jednat o dalších krocích, jak s budovou naložit. Rozpočet na příští rok se školou počítá a paní ředitelka má jasnou představu o rozdělení dětí. Je důležité si uvědomit, že jde o školské zařízení, které má spádovost z celé Ostravy a dochází do něj přibližně stovka dětí se specifickými poruchami. V rozpočtu pro příští rok prostředky na tuto školu jako odloučené pracoviště ZŠ Gebauerova jsou,“ řekl Kuřec.
Zastupitelé rozhodli o bezúplatném nabytí budovy a pozemků ZŠ Ibsenova a zmocnili starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem.

O záměru sloučení dvou základních škol se dlouze debatovalo

Odborná pracovní komise pro stanovení reálné kapacity a vytíženosti základních škol městského obvodu, kterou v květnu 2012 zřídila rada, vyhodnotila stávající situaci ve školách centrálního ostravského obvodu a doporučila sloučení ZŠ Gen. Píky 13A a ZŠ Kounicova 2. Materiál se záměrem sloučení těchto škol předložil zastupitelům místostarosta Tomáš Kuřec (ČSSD). Byla tím vyvolána obsáhlá diskuze o obou školách i komplexním řešení úbytku dětí ve školách obecně.
Na úvod vysvětlil Kuřec důvody, proč městský obvod zvažuje sloučení obou základních škol. „ZŠ Kounicova zdaleka není žáky adekvátně obsazena, do první třídy se zapsalo pouhých 13 dětí. Je také nevýhodně umístěna na pozemku, kterému hrozí zábor kvůli rozšíření silnice Místecké,“ řekl Kuřec.
Ve svém vystoupení mu oponoval ředitel ZŠ Kounicova Hynek Vojtasík s tím, že ne všechny informace v předložené důvodové zprávě jsou úplné a navíc vedou k závěru, že jiné řešení, než školu sloučit s jinou, neexistuje. „Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout, zejména žákům s poruchami učení,“ sdělil Vojtasík. Tím překvapil nejen starostu Jiřího Havlíčka (ČSSD), ale také místostarostu Kuřece. Oba měli za to, že o sloučení byl informován a souhlasil s ním. „O sloučení jednáme už dlouho, nevím, co dnes pan ředitel sledoval. I přes snahu odboru školství a samosprávy na Kounicovu rodiče prostě děti nepřihlašují. Jednání se ZŠ Gen. Píky probíhají dál, její ředitel garantuje schopnost absorbovat žáky Kounicovy, chystají se schůzky s rodiči i vedením školy o průběhu možného sloučení. Myslím, že to je dostatek argumentů k tomu, aby zastupitelstvo tento záměr schválilo,“ uvedl Kuřec. 
Debata přítomné zavedla až k perspektivě školství v městském obvodu – Ivan Štefek (KSČM) vyzval zastupitele, aby si udělali jasnou a komplexní představu o školách na svém území a jejich budoucnosti.  „Demografický vývoj nevyřešíme. Navíc usuzuji, že dnešní materiál legitimizuje naše kroky při zkoumání a debatách ohledně řešení otázky školství. Myslím, že je správné ho schválit a veřejně říci – ano, městský obvod zvažuje sloučení dvou základních škol s tím, že ho vyhodnotí ve všech možných variantách a podle nich rozhodne,“ řekl radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).
Lucie Feiková (ČSSD) zmínila poznámku v předloženém materiálu o tom, že na Kounicovu by mohla být přestěhována waldorfská, což by bylo pro její žáky a přístup k výuce naprosto nevyhovující. „Podle mého názoru je důvodová zpráva napsaná poněkud nešťastně a slučuje několik věcí ve stadiu spekulací. Jisté je, že městský obvod waldorfské školství podporuje, škola, sídlící momentálně na ZŠ Gen. Píky má nevyhovující prostory a my máme jen omezené množství školských zařízení. Neexsituje řešení, které je pouze bílé. Myslím si, že tento materiál je dobře míněný, řešme problémy jednotlivě, ať se v nich neztratíme,“ vyzval Semerák.
„Školství znám téměř padesát let jako kantor a je mi to velmi líto, ale musím se přiklonit ke schválení materiálu. Dětí ubývá a je otázka, zda jsme schopni při sníženém počtu žáků platit tolik škol a budov,“ uzavřel rozpravu Jaroslav Skýba (ČSSD).
Záměr sloučení organizací Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A a Základní školy Ostrava, Kounicova 2 byl schválen.

Sdílejte článek