Zpět 22/03/2011

Petr Kausta: Dopis primátorovi Ing. Petru Kajnarovi – vyloučení občanů města z projednání věcí veřejných je nezákonnéPrimátor Ing. Petr Kajnar svolal na den 10.02.2011 do Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu tzv.“pracovní jednání členů zastupitelstva města”, s programem “Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s”. Jelikož primátor Ing. Petr Kajnar a rada města rozhodli, že svolané “pracovní jednání členů zastupitelstva města” bude neveřejné a tedy bez účasti občanů města, což vyjádřili v dopise ze dne 8.2.2011, který zastupiteli Petru Kaustovi zaslala vedoucí oddělení organizačního, odboru legislativního a právního Mgr. Barbora Stankušová, vyzval Petr Kausta primátora k umožnění účasti občanů města na uvedeném "pracovním jednání" a k dodržování zákonnosti.

Vážený pane primátore,

 

dopisem ze dne 28.01.2011, adresovaný všem zastupitelům SMO, jste svolal tzv. “pracovní jednání členů zastupitelstva města” a to na den 10.02.2011 do Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu, s tím, že na programu bude “Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s”.

 

Dne 3.2.2011 jsem Vám zaslal e-mail, ve kterém jsem Vás žádal jednak o sdělení, na základě jakých právních předpisů jste svolal tzv. “pracovní jednání členů zastupitelstva města”, dále jednak zda na svolané “pracovní jednání členů zastupitelstva města” budou mít přístup občané města Ostravy a v neposlední řadě jsem požadoval doručení materiálů, které mají být projednány na uvedeném “pracovním jednání členů zastupitelstva města”.

 

Pane primátore, ačkoliv jsem žádal zodpovězení dotazů a podání informací přímo od Vaší osoby, a to jednak jako primátora města a jednak jako svolavatele tzv. “pracovního jednání členů zastupitelstva města”, bohužel jsem se odpovědi od Vás nedočkal. Namísto Vaší odpovědi mi byl dne 8.2.2011 prostřednictvím e-mailu doručen přípis Mgr. Barbory Stankušové – vedoucí oddělení organizačního, odboru legislativního a právního, ve kterém mi odpovídá na mé dotazy adresované Vaší osobě.

 

Pane primátore, jelikož jsem o podání informací a odpovědí požádal Vás osobně, budu i nadále problém Vámi svolaného neveřejného tzv.“pracovního jednání členů zastupitelstva města” na den 10.02.2011 řešit s Vaší osobou, tedy osobou zodpovědnou za svolání tohoto “pracovního jednání členů zastupitelstva města” a nikoli s úředníkem magistrátu. V tomto směru bych Vás chtěl do budoucna požádat, abyste na mé dotazy či žádosti o informace odpovídal vždy osobně.

 

Nevím sice, zda také osobně zastáváte stanovisko Mgr. Barbory Stankušové v jejím dopise obsažené, ale budu přepokládat, že jste byl alespoň informován o obsahu jejího dopisu, který mi tato úřednice zaslala.

 

Ad 1)

Pokud se jedná o tvrzení Mgr. Stankušové, že “pracovní jednání členů zastupitelstva města jsou svolávána jako neformální setkávání členů zastupitelstva města, jejichž svolávání nevyplývá ze zákona o obcích, ani jiného obecně závazného předpisu, jejichž konání ani žádný zákon nevylučuje”, pak s tímto tvrzením nemohu souhlasit. Pokud je tvrzeno, že se jedná o neformální setkávání členů zastupitelstva, pak už toliko ze samotného označení “pracovní” je zcela nepochybné, že se o žádné neformální setkání nejedná. Navíc toto mé tvrzení lze podpořit i skutečností, a to obsahem pozvánky na toto “pracovní jednání” ze dne 28.1.2011, kde je uvedeno, že programem “pracovního jednání” je restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., příp. další body programu. Je tedy zcela nepochybné, že na tomto “pracovním jednání” má být projednáno závažné téma, a to dispozice s majetkem města v hodnotě minimálně 500 mil. Kč. Rozhodně takovéto “pracovní jednání” nelze vydávat za neformální setkání členů zastupitelstva.

 

K tvrzení, že neformální setkávání členů zastupitelstva města žádný zákon nezakazuje ani nevylučuje, lze přisvědčit, nicméně nelze takovýchto neformálních setkávání členů zastupitelstva využívat a zneužívat k obcházení zákona, konkrétně zákona o obcích. Obecně sice platí zásada, že “co není zákonem zakázáno, je dovoleno”, nicméně zákon zná i tzv. obcházení zákona, což je jednání v rozporu se zákonem vedené snahou zákon úmyslně obcházet. Navíc v případě veřejného práva, ve jehož režimu je i zákon o obcích, zcela nepochybně platí zásada, že dovolenou pouze to, co zákon umožňuje. Neplatí zde tedy “co není zakázáno, je dovoleno”. Jde o to, že ust. § 93 odst. 2 zákona o obcích stanoví, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Toto ustanovení je zcela jednoznačně ustanovením kogentním. Je to z toho důvodu, že zastupitelstvo jako nejvyšší orgán obce, v našem případě zastupitelstvo města, musí projednávat a rozhodovat záležitosti obce vždy veřejně, transparentně, vždy tak, aby měl občan vždy možnost se s projednávanou problematikou jednak řádně a včas seznámit a jednak prostřednictvím své účasti na veřejném zasedání zastupitelstva se k dané problematice vyjadřovat, ale i vykonávat princip kontroly občana nad zastupiteli a dozírat tak nad činností zastupitelů či jiných orgánů města, zejména s nakládáním majetku obce a další činností města.

 

K tvrzení, že konání pracovních porad členů zastupitelstva města je přípustné a že jej potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu, je nutno konstatovat, že daná judikatura Nejvyššího správního soudu nevyloučila možnost, aby se skupina zastupitelů, příp. všichni zastupitelé neformálně scházeli a debatovali o různých otázkách. Nicméně Mgr. Stankušová již ve svém přípise opomněla uvést, že pokud jde o tzv. “pracovní porady” členů zastupitelstva, které zpravidla předcházejí jednání zastupitelstva, lze soudit, že sice konání takových pracovních porad v rozporu se zákonem není, nicméně by však nemělo docházet k tomu, aby ono “předprojednání” věcí, které mají být předmětem jednání připravovaného zastupitelstva, vedlo k narušení principu veřejnosti jednání zastupitelstva, jinými slovy by se nemělo stávat, aby se veškerá diskuze či její podstatná část odehrála na onom neveřejném pracovním jednání a na zastupitelstvu by se pak již prakticky jen hlasovalo (viz. komentář k § 93 odst. 2 zákona o obcích, Beckova edice C.H.Beck, zákon o obcích, 1. vydání, 2008). V tomto směru je pak zcela nepochybně na řádné zasedání zastupitelstva plánováno, že stejná otázka, která má být projednána na “pracovním jednáním” dne 10.2.2011, bude projednána a rozhodována na řádném zasedání zastupitelstva města (viz. bod 2. dopisu Mgr. Stankušové ze dne 7.2.2011). Nijak nerozporuji skutečnost, že na tzv. “pracovní jednání” dne 10.2.2011 nebude zastupitelstvo rozhodovat o restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava a.s., nicméně princip demokracie vyžaduje, aby daná problematika či konkrétní věc byla řádně projednána na zastupitelstvu, a to i z toho důvodu, aby se občané, mimo jiné, mohli seznámit s názory a pohledy na danou konkrétní věc jednotlivými zastupiteli, které si ve volbách zvolili. Pakliže jsou dokonce na tzv. “pracovní jednání” zastupitelům předkládány tajné materiály, které údajně nemají být veřejnosti předloženy a informace v daných materiálech mají být dokonce předmětem obchodního tajemství, v našem případě společnosti EKOVA ELECTRIC, a.s. (viz. dopis Kateřiny Korbelové, resp. Ing. Evy Seborské ze dne 3.2.2011), pak lze i z tohoto důvodu zcela nepochybně dovodit, že se v daném případě nejedná o žádné neformální setkání zastupitelů, ale o úmyslně před veřejností utajené jednání zastupitelů před veřejností. Takovýto postup pak zcela objektivně u veřejnosti, občanů města a médií vyvolávají zcela oprávněně obavy a pochybnosti o činnosti orgánů města, zejména pak zastupitelstva města.

V této souvislosti si dále dovolím prezentovat i stanovisko Ministerstva vnitra ČR, tj. dozorového orgánu, uveřejněného na jeho webových stránkách: Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání). Pracovní porady by proto měly být využívány pouze v případě, je-li třeba se s určitými záležitostmi otázky předem neformálně seznámit, aby následně konané zasedání zastupitelstva obce mohlo řádně, v přiměřeném trvání a bez komplikací proběhnout (například je-li nezbytné některé otázky, které se mají následně stát předmětem obecnější diskuse a rozhodování na zasedání zastupitelstva obce, předem detailně prodiskutovat, typicky jde-li o technické podrobnosti některého z možných řešení). V opačném případě se totiž zastupitelstvo obce vystavuje riziku, že v jeho počínání bude spatřováno obcházení zásady veřejnosti jeho zasedání (i z tohoto důvodu je rovněž nanejvýš vhodné, aby před projednáváním bodu na zasedání zastupitelstva obce, který byl předtím „projednán“ na pracovní poradě, byla podána stručná informace shrnující výsledky tohoto předchozího „projednání“).

V neposlední řadě si dovoluji upozornit na skutečnost, že o tzv. “pracovních jednáních členů zastupitelstva” nijak nepojednává ani jednací řád zastupitelstva SMO.

 

Ad 2)

Pane primátore, v souvislosti s výše uvedenými tvrzeními a námitkami Vás totou cestou vyzývám, abyste “pracovní jednání členů zastupitelstva města”, které jste svolal na den 10.2.2011, jehož bodem programu má být minimálně projednání “restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava a.s., odvolal, neboť jde o de facto obcházení zákona, neboť jak vyplývá ze stanoviska Mgr. Stankušové ze dne 7.2.2011, pak na toto “pracovní jednání” nebude umožněn přístup veřejnosti. K případné Vaší námitce, že takto zastupitelstvo činilo i v předchozích volebních obdobích, si dovolím předem konstatovat, že tento tzv. úzus považuji za nezákonný, v rozporu s principy demokracie a v rozporu s principy veřejného a průkazného vedení záležitostí města.

 

Pane primátore, současně Vás vyzývám, aby veškeré další kroky rady města a potažmo zastupitelstva byly činěny vždy v souladu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod, zákony a obecně závaznými právními předpisy včetně závazků z mezinárodních smluv a legislativou Evropského společenství a nikoliv, aby tyto byly porušovány či obcházeny. Věřím, že stejně jako já i Vy a ostatní zastupitelé mají na dodržování zákonnosti a na jednání ve prospěch občanů města Ostravy prioritní zájem.

 

Ad 3)

S ohledem na výše uvedené si Vám dále dovoluji navrhnout, abyste k otázce restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. svolal mimořádné zasedání zastupitelstva SMO, kde bude projednána toliko problematika společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a  EKOVA ELECTRIC, a.s., kde budou řádně ve lhůtě 7 dnů před konáním tohoto zastupitelstva předloženy zastupitelům, resp. občanům města Ostravy, veškeré materiály vážící se k této problematice. Mám za to, že tak závažná problematika, kdy se jedná o dispozici s majetkem města v hodnotě minimálně 500 mil. Kč, by mělo být svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města.

 

Dovoluji si v této souvislosti připomenout, že všechny politické strany, které jsou zastoupeny v zastupitelství SMO, před volbami do obecních zastupitelstev deklarovaly svou ochotu a připravenost transparentně a veřejně jednat, veškerou činnost města a jeho orgánů zviditelnit, zprůhlednit tak, aby měli možnost občané města Ostravy zcela transparentně monitorovat a kontrolovat kroky města a jeho orgánů. Dovoluji si věřit, že z těchto veřejných proklamací žádná z politických stran po volbách neslevila.

 

Ad 4)

Dne 7.2.2011 mi byly Odborem legislativním a právním Magistrátu města Ostravy doručeny materiály k bodu programu “pracovního jednání” na den 10.2.2011, a to “Důvody oddělení aktivit těžké údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků do 100 % dceřinné společnosti DPO a Podnikatelská strategie společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.” k bodu “Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.” Současně jsem byl v přípise Ing. Evou Seborskou upozorněn na skutečnost, že tento materiál je určen pouze pro účely pracovního jednání členů zastupitelstva města a tento je neveřejný a veškeré informace v něm uvedené jsou předmětem obchodního tajemství společnosti EKOVA ELECTRIC, a.s.

 

Ve vztahu k uvedenému musím konstatovat, že jde o příklad jednoznačného, úmyslného a zcela účelového obcházení zákona, tj. § 93 odst. 2 zákona o obcích, neboť se konstatuje, že tento materiál je určen pouze pro “pracovní jednání členů zastupitelstva města” na den 10.2.2011. Je tedy nepochybné, že se konstruuje do budoucna, že uvedený materiál nebude předložen na řádném či mimořádném zasedání zastupitelstva města, a jde tedy o zcela jednoznačné vyřazení veřejnosti, resp. občanů města Ostravy o získání informací o nakládání s jejich majetkem, tj. majetkem města Ostravy. Tuto skutečnost dokresluje i informace, že se jedná o materiál neveřejný.

 

V neposlední řadě si dovoluji upozornit, že nejsem nijak povinován a zavázán k utajování jakýchkoliv informací určených k projednávání restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava a.s. před občany města Ostravy.

 

Závěrem Vám, pane primátore, oznamuji, že vzhledem k tomu, že zásadně nesouhlasím s Vaším postupem a s neveřejným svoláním tzv. “pracovního jednání členů zastupitelstva města” a současně se odmítám podílet na nezákonnosti a obcházení zákona, se nezúčastním tzv. “pracovního jednání”, které jste svolal na den 10.2.2011 v 15.00 hodin do Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu.

 

S pozdravem, 

  

 

Mgr. Petr Kausta

zastupitel SMO

 

Sdílejte článek