Zpět 22/03/2011

Petr Jančík: Zasedání Komise pro životní prostředí rady města Ostravy dne 7. 3. 2011Dne 7. 3. 2011 zasedala Komise pro životní prostředí rady Statutárního města Ostravy. Program jednání komise byl na poslední chvíli rozšířen o bod, v němž se mělo projednávat stanovisko Magistrátu města Ostravy ke stavbě pod názvem „Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli“ ve firmě ArcelorMittal Ostrava. Zástupce politického hnutí Ostravak Doc. Ing. Petr Jančík,Ph.D., jež je členem této komise, zaslal dne 22.03.2011 Ing. Daliboru Madejovi - náměstkovi pro životní prostředí a Ing. Petru Kajnarovi - primátorovi dopis, ve kterém sdělil své odborné stanovisko k záměru firmy ArcelorMittal Ostrava zavést vakuového odlévání oceli na území Statutárního města Ostravy.

Znění dopisu:

 

 

Příjemce:       Ing. Dalibor Madej

Náměstek primátora pro ŽP

 

Ing. Petr Kajnar

Primátor

 

Odesílatel:     Doc. Ing. Petr Jančík,Ph.D.

Zastupitel hnutí Ostravak

 

Ostrava 7. 3. 2011

Vážený pane náměstku, vážený pane primátore,

dne 7. 3. 2011 zasedala Komise pro životní prostředí rady města Ostravy. Program jednání komise byl na poslední chvíli rozšířen o bod, v němž se mělo projednávat stanovisko Magistrátu města Ostravy ke stavbě pod názvem „Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli“ ve firmě ArcelorMittal Ostrava. Pouhý jeden pracovní den před zasedáním komise dostali její členové jako dodatečný materiál pouze všeobecné shrnutí z dokumentace EIA od firmy AZGeo, s.r.o. Projednání návrhu vyjádření k této stavbě bylo zařazeno na program jednání dodatečně v den jednání komise.

Jedná se o jiný název pro významnou stavbu, o níž se již v minulosti veřejně diskutovalo – zavedení vakuového odlévání oceli. Po uvedení této technologie do provozu bude vypouštěno z areálu firmy ArcelorMittal navíc do ovzduší cca 5,5 tuny jemného aerosolu frakce PM10, dále benzo(a)pyren a arsen. Nedostatek informací v dostatečné době před jednáním komise byl pravděpodobně nahrazen přítomností dvou ředitelů firmy ArcelorMittal při projednávání tohoto bodu programu. Zástupci firmy ArcelorMittal Ostrava prezentovali obecně projekty firmy ArcelorMittal, a nakonec také emisní bilanci uvedeného projektu. V rámci této bilance správně uvedli, že díky předmětné stavbě dojde k přírůstku emisí do ovzduší a zároveň uvedli, že tento přírůstek chce firma kompenzovat opatřeními u jiných technologií. Jako kompenzaci uvedli dvě opatření:

1)      odprášením vápenných cest (druhá etapa)

2)      snížení emisního limitu stanoveného pro aglomeraci Sever v integrovaném povolení z 20 mg/m3 na 18 mg/m3

Upozorňuji Vás na to, že se nejedná o skutečnou kompenzaci emisí z diskutované akce:

ad 1) Odprášení vápenných cest (2. etapa) bude znamenat snížení emisí tuhých znečišťujících látek pouze z přepravovaného materiálu (vápno). Svým účinkem na zdraví lidí a ekosystémy jsou nesrovnatelné s emisemi z vakuovaného odlévání oceli, které obsahují benzo(a)pyren, arsen a pravděpodobně i další nebezpečné látky. Emise z nového zdroje tedy nemohou být takto kompenzovány.

ad 2) Odprášení aglomerace Sever je opatření, které bude v době plánované stavby již v provozu, je podmínkou provozu této technologie v rámci integrovaného povolení a nemá nic společného s připravovanou stavbou. Dosažení předepsaného limitu 20 mg/m3 u aglomerace Sever bude dosaženo instalací tkaninového filtru. Pak však budou koncentrace za filtrem podle zkušeností z Třineckých železáren a jiných obdobných zařízení ve světě pod 10 mg/m3. Podobné snížení emisí bylo cílem při vydání integrovaného povolení také u firmy ArcelorMittal Ostrava vzhledem k imisní situaci v okolí. Snížení koncentrace emisí tuhých znečišťujících látek z 20 mg/m3 na 18mg/m3 u aglomerace Sever tedy není technicky možné, když skutečné koncentrace po uvedení filtrační jednotky do provozu budou nižší. Je to pouze administrativní hříčka, nikoli skutečné snížení emisí v době realizace stavby „Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli“.     

Po tomto technickém úvodu dovolte  abych zdůraznil jádro problému, který vyplývá z průběhu jednání Komise pro životní prostředí. Po ukončení prezentace zástupců firmy ArcelorMittal Ostrava a po zodpovězení dotazů jsem požádal o diskusi k tomuto tématu v rámci Komise, tedy bez přítomnosti zástupců žadatele. Z nejasných důvodů mi nebylo vyhověno. Naopak komise bez možnosti uzavřeného jednání k tomuto bodu přímo schválila doporučení kladného stanoviska k uvedené stavbě. Vzhledem k tomu, že doporučení komise bude podkladem pro Vaše stanovisko k uvedené stavbě, pokládám toto jednání za ukázku nezodpovědného postupu při ochraně životního prostředí a zejména ovzduší na území města Ostravy ve vztahu k nejvýznamnějšímu znečišťovateli. Domnívám se, že v případě řádného projednání dané problematiky v komisi by bylo možno iniciovat další jednání se zástupci firmy ArcelorMittal Ostrava o skutečných kompenzacích dopadu zvýšení emisí, ke kterému ve skutečnosti dojde v době po realizaci stavby, například mj. o kompenzaci poskytnutím prostředků do Fondu životního prostředí.

Celá situace bohužel vyvolala dojem, že vedení města svým jednáním jde na ruku největšímu znečišťovateli ovzduší na území Statutárního města Ostravy proti oprávněným zájmům občanů v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a tak porušuje svou povinnost při řízení kvality ovzduší při správním řízení k uvedené stavbě.

 Žádám Vás o sjednání nápravy a další diskusi o tomto problému. Jménem zastupitelů za hnutí Ostravak vyjadřuji náš nesouhlas s postupem při jednání Komise pro životní prostředí v tomto bodě, zejména pozdní dodání materiálu, dodatečné zařazení tak významného bodu jednání na program jednání, dále pak neumožnění diskuse bez přítomnosti zástupců firmy ArcelorMittal k tomuto bodu a hlavně nesouhlasíme s Vaším případným bezpodmínečným souhlasným stanoviskem k této stavební akci.

Vážený pane náměstku a vážený pane primátore, dovolte mi na závěr drobnou připomínku: Vzpomeňte si na předvolební diskusi v kině Vesmír, kde jsem Vás upozornil na to, že město Ostrava nevyužívá svého postavení účastníka v rámci správních řízení, a že tedy v tomto smyslu neplní správně svou funkci při řízení kvality ovzduší na území města. Tehdy jste mě oba svorně označili za člověka, který nezná legislativu v oblasti ochrany ovzduší. Tento případ je další ukázkou toho, jak jste se mýlili. Vzhledem k tomu, že jste, pane náměstku pro životní prostředí, zmocněn radou města k tomu, abyste podal vyjádření za naše město,  jste zároveň přímo zodpovědný za vyjádření k uvedené stavbě. Doufám, že ve vedení našeho města existuje skutečná vůle hájit v této oblasti zájmy občanů a bude vyžadovat od potenciálního provozovatele nového zdroje znečišťování ovzduší významnější kompenzační opatření. Přeji Vám při tomto rozhodování dobrou paměť na předvolební sliby.

S pozdravem

Doc. Ing. Petr Jančík,Ph.D.,
zastupitel za hnutí Ostravak a člen komise pro životní prostředí rady města Ostravy

Sdílejte článek