Zpět 10/07/2013

Naposledy před prázdninami se zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sešli 27. června v budově Nové radnice.

Před prázdninami schválili zastupitelé centrálního městského obvodu Zásady pro postoupení pohledávek, stanovisko k návrhu provozování loterií na území obvodu a byli informováni o bezpečnostní situaci v Moravské Ostravě a Přívoze. Necelou třicítku předložených bodů projednali během několika hodin.

Obvod by rád posílil bezpečnost, zastupitelé se ptali, co pro to mohou udělat

Na žádost z minulého jednání zastupitelů seznámili představitelé Městské policie Ostrava a Policie ČR přítomné zastupitele s bezpečnostní situací na území Moravské Ostravy a Přívozu. Zástupce pro hlídkovou službu Policie ČR Ostrava-střed npor. Jiří Sivek jmenoval mezi hlavními kriminogenními faktory v lokalitě nepříznivou sociální strukturu obyvatel, vysoký počet osob pobírajících sociální dávky, osob bez přístřeší a obyvatel s nižším vzděláním, vysoký počet heren a restauračních zařízení i velké množství kulturních a společenských akcí. U trestné činnosti zaznamenané v centrálním městském obvodu pozoruje PČR mírný nárůst, stejně tak objasněnost lehce stoupá. „Ostravské městské ředitelství patří mezi nejzatíženější v republice. Na zajišťování veřejného pořádku se podílíme spolu s Městskou policií, hasiči, záchrannou službou, městskými obvody a někdy i samotnými občany. Pořádek a bezpečnost nás nejvíc trápí v lokalitách Stodolní, kde se vyskytuje časté napadání osob, podávání alkoholu nezletilým. Totéž platí i o nově postaveném obchodním centru Forum Nová Karolina. Tam řešíme navíc krádeže věcí z automobilů. V létě se vrací okrádání lidí na Frýdlantských mostech, a to hlavně strhávání řetízků velmi dobře organizovanými skupinami obyvatel,“ řekl Sivek.
Podle zástupce ředitele pro výkon služby Městské policie Ostrava Jiřího Samka je Ostrava po bezpečnostní stránce stabilizovaná. „Za poslední půlrok nedošlo k událostem, které by nasvědčovaly zhoršení,“ uvedl Samek. Dodal, že nejčastěji strážníci řeší rušení nočního klidu, občanské soužití a parkování. „V číslech lze říci, že máme na starost 40 až 45 procent všech problémů s bezpečností v Ostravě, strážníků ale pouze 15 procent,“ dodal Samek.
„Rádi bychom viděli víc pochůzkářů nejen v zadním Přívoze, ale také v předním. Realizujeme tam poměrně drahou zakázku na revitalizaci přednádraží. Co může městský obvod udělat, aby se bezpečnostní situace zlepšila?“ ptal se radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak). „Po dostavění objektu PČR na Slovenské se do něj nastěhuje dalších 100 policistů, kteří odtud budou vyjíždět do celé Ostravy, takže se zvýší náš pohyb v Přívoze a tudíž i pocit bezpečnosti občanů,“ odpověděl Sivek s tím, že by samozřejmě uvítali navýšení strážníků ve městě, kterých je momentálně 680.  Podle Tomáše Málka (hnutí Ostravak) není pocit bezpečnosti občanů v obvodu dobrý. Na Stodolní dle jeho slov probíhá každý pátek a sobotu něco mezi válkou a všeobecným veselím. „Dovolím si nesouhlasit s tím, že Stodolní není pod kontrolou. Máme tam stálé hlídky dvou až šesti lidí, kteří vykazují kus dobré práce a okamžitě reagují podle dané situace,“ oponoval Sivek.
„Chtěl bych požádat všechny zastupitele, aby se zasadili o navýšení městského rozpočtu pro naše strážníky,“ řekl Semerák. K jeho výzvě se přidal také Dalibor Mouka (hnutí Ostravak), který zároveň poděkoval oběma bezpečnostním složkám za vykonávanou práci.
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská a Přívoz vzalo po hodině a půl trvající debatě informaci o bezpečnosti na vědomí.

Zvukové záznamy z jednání zastupitelstev se budou uchovávat deset let, pro jejich zveřejnění ještě nenastal čas

Zastupitelé schválili dodatek Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který se týká uchovávání zvukových záznamů o průběhu jejich zasedání. Dosud tyto záznamy sloužily jako pomůcka k vyhotovení zápisů a uchovávaly se jen do doby rozhodnutí o podaných námitkách proti zápisu. Nově budou audio nahrávky přechovávány po dobu deseti let. Na vyžádání bude příslušný zvukový záznam zapůjčen členovi zastupitelstva. Podle tajemnice úřadu Leony Večeřové neexistuje v současné době platná právní úprava, která by umožňovala poskytnout záznamy i veřejnosti. „K tomuto kroku už přistoupily některé obce, následně na jednu z nich podal stížnost Úřad na ochranu osobních údajů a soud dosud nevyřkl verdikt. Zatím tedy není zcela jasné, jestli lze nebo nelze tyto nahrávky zveřejňovat,“ vysvětlil starosta Jiří Havlíček (ČSSD). Jak uvedl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak), než vyjde novelizovaný zákon o obcích, může se obvod na zveřejňování záznamů připravit alespoň technicky tak, aby si občané časem mohli audio nahrávku přehrát na jeho webu.

Moravská Ostrava a Přívoz navrhuje městu změnu vyhlášky regulující provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů

Zastupitelé schválili návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Ostravy, která omezuje hrací automaty a loterijní terminály. „Město pověřilo společnost AP & PARTNER CONSULTING, aby připravila koncepci. To nás překvapilo, protože náš obvod už o rok dříve odsouhlasil vyhlášku, která zakazuje na celém jeho území provozování heren a vymezuje umístění kasin,“ sdělil Lukáš Semerák (hnutí Ostravak). Na základě návrhu hnutí Ostravak a po projednání radou městského obvodu jsou pro potřeby obecně závazné vyhlášky města navrhována místa, kde by bylo možno kasina provozovat. Jde o zhruba 9 adres v Moravské Ostravě a Přívoze.

Zastupitelé projednali a schválili Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek

Od 1. července 2013 bude moci obvod prodat nebo postoupit pohledávky, které mu vznikly ze smluvních vztahů v jeho samostatné působnosti. Zásady, které pro tento účel zastupitelé přijali, stanoví, že předmětem postoupení nebo prodeje pohledávek jsou pohledávky včetně příslušenství a smluvních sankcí. Jde o pohledávky na nájemném za pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků, pohledávky na úhradu kupní ceny movitého majetku, na náhradě škody a také za náklady vynaložené za pohřbení. Předmětem postoupení nebo prodeje nejsou mimo jiné pohledávky zajištěné exekučním titulem, u nichž jsou prováděny srážky ze mzdy a jiných příjmů a lze u nich předpokládat úhradu jistiny do pěti let od účinnosti Zásad.
Na otázku Ivana Štefka (KSČM): „Proč se omezovat jenom na oněch pět let?“ odpověděl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak): „Ta lhůta má opodstatnění a logickou návaznost na generální pardon, který jsme udělili loni. Tehdy jsme řekli, že buď dlužníci do konce roku 2012 splatí své závazky, nebo uzavřou dohodu o splátkách do pěti let.“
„Pracovní skupina, která se materiálem zabývala, došla k závěru zakotvenému ve směrnici. Pokud máme nevymožitelné pohledávky, pak dříve vzniklé dluhy nebudeme prodávat, to je logické. Nemá význam ponechávat si dluhy splácené zanedbatelnými částkami po dobu desítek let. Mnohdy je jasné, že pohledávka nemůže být uhrazena ani do konce života dlužníka,“ řekl Jan Krsička (ČSSD). Lukáš Semerák dodal, že podle Zásad bude vytvořena dražební vyhláška a otázky, které ještě v této souvislosti jistě vyvstanou, budou řešeny průběžně. S jeho názorem souhlasil i Karel Baďura (ODS) s tím, že je přesvědčen o správnosti takového postupu: „Je nesmysl držet pohledávky se splatností dvacet třicet let.“

Pozemky pod bývalou Květinovou síní na Masarykově náměstí by rád spravoval městský obvod

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rozhodl, že požádá statutární město Ostrava o svěření pozemků na hlavním náměstí.  Jde o dvě parcely s celkovou rozlohou necelých 500 m2, v místě, kde dříve stála Květinová síň. „Díky přijetí tržního řádu se nám podařilo vystrnadit z Masarykova náměstí nevzhledné stánky se zbožím pochybné kvality. Plocha, o které jednáme, je momentálně vysypaná štěrkem a osazena květináči městského obvodu. Pokud by nám město pozemky svěřilo, prostor v první řadě zkulturníme, můžeme vysadit rostliny a protože jsme si vědomi, že část prodávaného zboží, které z náměstí zmizelo, občanům chybí, mohli bychom toto místo vyčlenit ke stánkovému prodeji. V tom případě by bylo rozumné zachovat jednotný vizuální styl stánků a umožnit prodej přesně stanoveného sortimentu zboží,“ vysvětlil důvod žádosti radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

K projednávání dalších záležitostí obvodu se zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu sejdou 5. září 2013.

Sdílejte článek