Zpět 30/03/2013

Na zastupitelstvu bylo nejvíc rušno kvůli služebny městské policie v Přívoze, hrozbě žaloby ze strany Amádeus Real, pokutě pro Briggs & Stratton a peticím proti čipování psů

Už potřiadvacáté se stávající městští zastupitelé sešli v Nové radnici, aby projednali předkládané materiály. Tentokrát jich byla necelá stovka a zasedání bylo ukončeno krátce po 14. hodině.  Jako téměř vždy, i 20. března přihlížela z balkonů práci zastupitelů statutárního města Ostrava početná skupina občanů a novinářů.

Hnutí Ostravak má novou zastupitelku

Slib člena zastupitelstva, ve kterém se mimo jiné zavázala, že bude svou funkci vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, složila Hana Strádalová (hnutí Ostravak). Funkci převzala po rezignaci Karla Sládečka. H. Strádalová působí jako pedagog na Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.

K možnému vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC se vyjadřovala také veřejnost

Statutární město Ostrava je jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., který je zároveň jediným akcionářem společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. V průběhu ledna letošního roku předložilo konsorcium ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a Krnovské opravny a strojírny s.r.o. městu návrh na vstup do Ekovy včetně transakční dokumentace. Zastupitelé vyslovili se vstupem strategického partnera nesouhlas a uložili radě města informovat je na březnovém zasedání, jak pokračují další vyjednávání o podmínkách vstupu.
„Na základě výsledků jednání politických klubů koalice je doporučeno se vstupem partnera do Ekovy nesouhlasit,“ řekl primátor Petr Kajnar (ČSSD). Slovo bylo uděleno také šéfovi odborů Dopravního podniku Ostrava Ivu Protivínskému, který uvedl, že prodej 66 procent Ekovy (jak o něj žádalo konsorcium) by měl řadu nevýhod, mezi jinými i propouštění zaměstnanců DPO. „Z dlouhodobého hlediska není pro města výhodné zbavovat se svých společností, ať už ziskových, nebo dotovaných,“ sdělil Protivínský. Informoval zastupitele rovněž, že odborový svaz podal podnět na polici ve věci nestandardního snížení kapitálové hodnoty Ekovy s 500 na cca 300 milionů korun.

Město odpovědělo na petici proti návrhu zrušení služebny městské policie na Nádražní v Přívoze

Nad pátým bodem programu zastupitelstva se vedla delší debata. Na její úvod vystoupil zástupce petentů Ivan Feller, který poukázal na zhoršující se bezpečnostní situaci v Ostravě-Přívoze: „Lidé, kteří tam bydlí, jsou bezmocní. Boj s hlukem, krádežemi a drogami je nekonečný, jsme znechuceni a máme strach. Pokud město stávající služebnu na Nádražní 544/168 skutečně zruší, bude to pro obyvatele Přívozu ještě horší. Všech 815 lidí, kteří petici podepsali, doufá, že se služebna nebude rušit úplně.“
Podle ředitele Městské policie Ostrava Zdenka Harazima je petice už překonaná. V sociálně vyloučených oblastech plánuje MPO zřídit pracoviště se stálou službou namísto původních služeben. „Stávající prostory na Nádražní ulici navíc nevyhovují po bezpečnostní ani hygienické stránce, takže budou opraveny a pak nadále využívány pro naše potřeby. Postupnou integrací se složkami záchranného systému přejdeme do stavu, kdy vznikne centrální pracoviště na Zámecké ulici ve středu města, které bude vysílat strážníky na potřebná místa,“ řekl Z. Harazim.  
Dopis, který zastupitelé jako vyjádření pro petiční výbor nakonec schválili, sděluje mimo jiné, že MPO přijala novou koncepci rozvoje, která má za cíl zrušení všech služeben v Ostravě a zřízení pracovišť městské policie s postupnou integrací s Integrovaným záchranným systémem. Jediným cílem onoho kroku je zjednodušení a zefektivnění činností MPO s důrazem na službu občanům a posílení jejich pocitu bezpečnosti.

Zastupitelé města schválili odpověď na dopis kolegů z Moravské Ostravy a Přívozu ohledně právního zastoupení v případném sporu s Amádeus Real (AR)

Dopis městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kterým statutární město reagovalo na situaci kolem hrozby právního sporu se společností Amádeus Real (lokalita nám. Dr. E. Beneše – Ostravica Textilia a okolí) se některým členům zastupitelstva zrovna nelíbil. I přesto, že se 11 členů hlasování zdrželo, bylo jeho znění schváleno.
„Běhá mi mráz po zádech, když celou věc sleduji,“ řekl před hlasováním Petr Kausta (klub hnutí Ostravak). Nelíbí se mu, že statutární město, které s Amádeus Real podepsalo Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, včetně nároku společnosti na náhradu škody ze strany města, považuje za legitimní nechat celou věc na úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. „Od začátku v této záležitosti jednala pouze rada města. Nechápu, že když AR hrozí žalobou, pak účastníkem soudního řízení nemá být město, ale obvod. Navíc jde o majetek obvodu svěřený městem. Místo žabomyších válek bychom měli domluvit společnou strategii postupu, i když osobně se domnívám, že nárok AR je neoprávněný a vykonstruovaný,“ uvedl P. Kausta.

Jak vysokou pokutu dostane společnost Briggs & Stratton zatím není jisté

Názor na udělení smluvní pokuty ve výši 3 305 tis. Kč včetně úroků společnosti, která v Ostravě-Hrabové vybudovala výrobu a následně svou činnost ukončila („z důvodu nepředvídatelných okolností dané nepříznivým celosvětovým vývojem ekonomiky“ – jak píše v dopise zastupitelům), nebyl jednoznačný. Pokuta Briggs & Stratton (Czech) Power Products, s.r.o. hrozí za porušení závazku zaměstnanosti, porušení povinnosti postavit závod a porušení předkupního práva.
Po diskuzi byl podán návrh na stažení materiálu. Hlasováním byl tento návrh přijat.

Zrušení vyhlášky o povinném čipování psů v Ostravě žádali občané hned dvou petic

Zástupci petentů, kteří považují čipování psů za zásah do své svobody a nepřiměřený zákrok s nezanedbatelnými finančními náklady, vystoupili před zastupiteli s požadavkem zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012.
„Jsme svéprávní a chceme o svých pejscích rozhodovat sami. Ne každý chovatel je přesvědčen, že je čipování prospěšné, v jiných městech na ně přispívají mnohem větší částkou, otřesné chování některých majitelů psů se čipem stejně nezmění,“ uvedl jako argumenty pro zrušení vyhlášky Petr Hadaščok. „Jeho“ petice s 560 podpisy však nedostála petičnímu zákonu.
Představitel druhé petice (s 375 podpisy), Jiří Zapletal, argumentoval tím, že k identifikaci psa je jednodušší, levnější a výhodnější využít adresář zavěšený na obojku nebo tetování: „Čip lze přečíst jen čtečkou, jejich nákup bude muset město zaplatit z peněz daňových poplatníků. Stejně tak na čipování chtějí městské obvody přispívat majitelům psů ze společné kasy. To znamená vzít peníze i lidem, kteří psa nemají.“

V následné diskuzi zastupitelů zazněly argumenty jak ve prospěch petentů, tak názory podporující čipování psů. Toto názorové spektrum se projevilo také v samotném hlasování o přijetí vyhlášky.

Vyhláška, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů však byla jednoznačnou většinou zastupitelstva přijata.

 

Sdílejte článek