Zpět 20/03/2013

Na konci února 2013 se obvod zabývá prodlouženou Místeckou a bytovou politikou

Dvanácté zasedání současného zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se v budově Nové radnice konalo 28. února. Projednání necelé padesátky bodů programu se opět neobešlo bez debat a četných výměn názorů. Chvílemi až dramatickou diskuzi vyvolala tradičně problematika volných bytů svěřených obvodu statutárním městem a informace kolem připravovaného sloučení dvou základních škol.

Jednání o sloučení ZŠ Kounicova a ZŠ Gen. Píky se odkládá

Mimo předložený program informoval místostarosta Tomáš Kuřec (ČSSD) přítomné zastupitele o připravovaném sloučení dvou základních škol městského obvodu. Záměr tohoto kroku schválili zastupitelé loni 7. prosince. Minulý týden se sešla pracovní skupina komise školství a volnočasových aktivit, jejíž členové však došli k závěru, že stále přetrvávají nedořešené záležitosti a sloučení se za tři měsíce docela zkomplikovaly. „Je těžké odhadnout počet žáků ZŠ Kounicova, kteří by v září 2013 nastoupili do ZŠ Gen. Píky, prohloubily se i problémy kolem odhlučnění ZŠ Kounicova od prodloužené Místecké, což je nezbytné kvůli hygienickým normám. Pracovní skupina připravuje na květnové zastupitelstvo materiál navrhující odložení sloučení na 1. ledna 2014. Tento školní rok proběhne jako obvykle,“ uvedl Kuřec.

„Chci upozornit, že ministr dopravy Zbyněk Stanjura považuje prodloužení komunikace Místecká za prioritní. Je tedy třeba brát v úvahu, že stavba je na pořadu jednání,“ řekl Miroslav Svozil (ODS). Radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) reagoval: „Vedení obvodu je si vědomo, že stát a Ředitelství silnic a dálnic bude Místeckou řešit. Shodli jsme se ale, že by stoletá škola neměla v žádném případě ustupovat komunikaci. V současné době existují technické možnosti, jak situaci řešit a my budeme pro ŘSD požadovat takový postup, který dopady na ZŠ Kounicova minimalizuje. Věřím, že se nebudeme vracet do dob, kdy děti tzv. ustupovaly autům.“ Jeho slova doplnil Tomáš Málek (hnutí Ostravak) s tím, že je pro otevřené jednání o možnostech řešení celé problematiky.

„Do května tohoto roku budeme intenzivně pracovat na tom, abychom vypracovali materiál srozumitelný pro veřejnost i zmíněné školy,“ uzavřel Kuřec.

Zastupitelé svým hlasováním vzali ústní informaci místostarosty na vědomí a uložili radě městského obvodu předložit materiál na květnovém zastupitelstvu týkající se plánovaného záměru sloučení ZŠ Kounicova a gen. Píky včetně informace o postupu jednání návrhu k řešení kolize s ulicí Místeckou.

Moravská Ostrava a Přívoz chce vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelé centrálního ostravského obvodu předloží statutárnímu městu Ostrava k projednání vyhlášku, která stanovuje provozovatelům ubytovacích zařízení na území obvodu hradit za každé využité lůžko místní poplatek, a to ve výši 6 Kč. Na území Moravské Ostravy a Přívozu je v současné době provozováno přibližně 31 ubytovacích zařízení, jako jsou hotely, ubytovny a další s celkovou kapacitou 2 850 lůžek. Při předpokladu padesátiprocentní obsazenosti by se roční příjem obvodu zvýšil o více než 3 miliony korun. Zastupitelé je hodlají použít na účelové dotace v oblasti kultury, sportu a sociálních věcí.

Majitelé psů zaplatí v roce 2014 o dvě stovky méně

Od 1. ledna letošního roku platí na území celé Ostravy obecně závazná vyhláška, která ukládá chovatelům psů povinnost nechat je označit elektronickým čipem. Náklady spojené s tímto úkonem hradí chovatel. Členové zastupitelstva schválili návrh obecně závazné vyhlášky, která snižuje pro rok 2014 sazbu místního poplatku ze psů o 200 Kč.

„Není v naší gesci rozhodovat o poplatku na celém území města. Tímto krokem pouze můžeme finančně pomoci těm, kteří jsou povinni čip a jeho aplikaci svým psům uhradit,“ řekl Tomáš Málek (hnutí Ostravak).

Změnou sazby poplatku dojde ke snížení příjmů rozpočtu městského obvodu za příští rok o přibližně 402 tisíc Kč. Návrh vyhlášky bude k projednání předložen orgánům statutárního města Ostravy.

Koncepce řešení problematiky volných bytů bude předložena do konce roku

Více než hodinu trvala rozprava k materiálu s názvem Informace o záměru řešení problematiky volných bytů ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Předkládající – místostarostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) uvedla, že koncepce bytové problematiky obvodu by měla navazovat na koncepci města. To ji ale ze svého posledního zasedání stáhlo. „Jsem toho názoru, že bychom neměli schvalovat něco, co nevychází ze záměrů města. Situace s byty v našem obvodu je tristní. Je nutné obsadit dlouhodobě volné byty a snížit tak související náklady na ně, ponechat si domy se stoprocentním podílem městského obvodu a ty, které jsou v jiných organizačních strukturách, mít jako rezervu k prodeji. Současný stav souvisí s rozsáhlou privatizací z let 2000 až 2008, kdy bylo rozprodáno 169 domů a uzavřeno 4 655 kupních smluv. Obvodu zůstalo jen 16 procent bytového fondu,“ řekla Bernfeldová.

„Stav volných bytů je špatný, každý rok jich přibývá. Pokud máme něčeho nadbytek, zbavme se toho. Já jsem pro prodej volných bytů,“ uvedl Jiří Výtisk (ODS).

Podle Lukáše Semeráka (hnutí Ostravak) lze obvod rozdělit na část atraktivní a neatraktivní. „Naše obec je regulérní součástí tržního prostředí. Bohužel nám většina domů zůstala v těch neatraktivních lokalitách. Pokud je budeme prodávat, zbavíme se možnosti ovlivnit dál jejich osud. Byl bych rád, kdyby předkládaný materiál sloužil jako podklad k debatě nejen mezi námi, ale také s občany,“ sdělil Semerák.

Dalibor Mouka (hnutí Ostravak) by považoval za nejdůležitější zajistit v problematických oblastech především bezpečnost, Ivan Štefek (KSČM) připomněl činnost Komise pro obnovu Přívozu, která je podle něj velmi agilní a iniciativní, avšak má malou zpětnou vazbu od rady obvodu. „Jako člen rady to beru na vědomí, komunikace s komisemi by měla být lepší,“ řekl Semerák a dodal: „To, že neobsazujeme byty nepřizpůsobivými občany je dobře, ale nepřinese to kýžené plody hned.“ Souhlasně se vyjádřil také Tomáš Málek (hnutí Ostravak): „Je patrné, že vývoj je určitou investicí do budoucna. Snažme se kritické lokality zpříjemnit pro bydlení. Až pak můžeme čekat, že se naše investice začnou vracet.“

Zastupitelé nakonec odsouhlasili návrh Ivana Štefka (KSČM) přijmout usnesení o termínu dopracování koncepce do 31. prosince 2013.

Sdílejte článek