Zpět 04/05/2012

Městský obvod podal podnět k zahájení správního řízení ve věci zajištění nápravy při plnnění povinnosti vlastníka při správě památkově chráněných objektů

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém jednání dne 20.4.2012 přijala usnesení, ve kterém rozhodla o podání podnětu k zahájení správního řízení ve věci zajištění nápravy při plnění povinnosti vlastníka při správě památkově chráněných objektů (kauza kolem budov bývalého módního domu Ostravica).

Rada městského obvodu rozhodla na základě dlouhodobě sledovaného vývoje situace týkající se pámátkově chráněných objektů č.p. 243, 3099 a 241 v katastrálním území Moravská ostrava a zjištění, že stávajícící vlastník (AMÁDEUS REAL a.s.) neplní řádně své povinnosti, které mu vyplývají z ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů podat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední.

Radní městského obvodu současně žádají o sdělení dalšího postupu správního orgánu (Magistrtát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek) v dané věci.

Sdílejte článek