Zpět 16/12/2012

MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013, BLAHOPŘÁLO NEMOCNICI A NECHÁ ZPRACOVAT AUDIT FC BANÍK

Jubilejní, dvacáté zasedání stávajících ostravských zastupitelů bylo opět plné emocí, dohadů i sarkasmu. V 9 hodin 5. prosince usedlo do lavic 43 z 55 členů, aby projednali mimo jiné rozpočet na rok 2013, spolupráci s FC Baník Ostrava, projekt Městské galerie, ale i vyhlášku o místním poplatku ze psů či informace o vývoji projektu Nová Karolina.

Komentáře jak kdo hlasuje, na plénum nepatří

Prosincové zasedání zastupitelů bylo zahájeno slovní přestřelkou mezi primátorem Petrem Kajnarem (ČSSD) a zastupitelem Janem Becherem (hnutí Ostravak), který požádal o stažení materiálu Realizace záměru „Městské galerie Ostrava“. „Rád bych upozornil, že jsme obdrželi dvě přílohy, které nejsou zcela přesné ani pravdivé a na jejichž základě se nelze fundovaně rozhodnout,“ řekl Becher. Kajnar jeho slova komentoval: „Vy máte, pane Becher, s mnoha materiály problém“, což přimělo k vyjádření také Petra Kaustu (hnutí Ostravak), který požádal primátora, aby se podobných soudů zdržel. „Myslím, že taková diskuze není fér a nepatří před kolegy ani veřejnost,“ uvedl Kausta. Návrh J. Bechera hlasováním neprošel.

 

Poskytování podpory profesionálním fotbalovým klubům není podle města nezákonné

Hana Kobilíková (hnutí Ostravak) vznesla na primátora dotaz, jak bylo odpovězeno na dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se zajímal o podporu profesionálních fotbalových klubů v Ostravě. „Na dopis jsme už odpověděli konstatováním, že v této chvíli město zákon neporušuje,“ uvedla vedoucí odboru legislativní a právní Renata Kolková. „Na otázku, zda je město vlastníkem infrastruktury, kterou pronajímá soukromému fotbalovému klubu FC Baník, jsme odpověděli ano. Na druhý dotaz, zda jsou klubu poskytovány finanční prostředky, byla odpověď také kladná – v rámci dotačního systému, který je schvalován pro každý rok,“ doplnil přítomný advokát zastupující město Petr Pyšný.

 

Městská nemocnice získala třetí místo v soutěži Nemocnice ČR 2012, příští rok budou zastupitelé řešit prodej krematoria

V rámci dotazů, připomínek a podnětů na ředitele právnických osob a zástupce statutárních orgánů s majetkovou účastí města ocenil Bohdan Trojak (hnutí Ostravak) umístění Městské nemocnice Ostrava v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic. „Nemocnice si zaslouží poděkování, protože z loňského pátého místa postoupila na třetí,“ sdělil B. Trojak. K blahopřání se připojil i P. Kajnar (ČSSD): „Gratuluji, je to úspěch nás všech. Městská nemocnice slouží nejen občanům našeho města, ale lidem z celého kraje, a to i přesto, že jsme přišli o finance na rozpočtové určení daní.“

B. Trojak vznesl dotaz na ředitele Krematoria Ostrava, a. s., Ing. Pavla Lacinu: „Rada města bude projednávat prodej krematoria. Důvody, proč o takovém kroku uvažuje, jsou dle mého názoru zcestné. Domnívám se, že taková instituce by neměla být předmětem handlu, už jen z úcty k občanům. Pokud je mi známo, hospodářský výsledek společnosti je plusový. Prosím pana ředitele Pavla Lacinu o vyjádření, jaká je ekonomická situace krematoria a jak vnímá závěry auditu, který v něm proběhl.“ Ředitel Krematoria Ostrava uvedl, že s výsledkem auditu seznámen nebyl, nemůže ho tedy hodnotit, a dodal: „Od roku 2003 do roku 2009 jsme po městu nepožadovali ani neobdrželi žádnou dotaci. Zato jsme z vlastních zdrojů provedli tři generální opravy, zprovoznili jednu novou pec a postavili střechu. Stávající pece jsou za zenitem, proto připravujeme postavení nové, a to v roce 2014, což nebudeme schopni financovat z vlastních zdrojů, pak bychom uvažovali o pomoci města.“

Tomáš Petřík (ODS), který zmiňovaný materiál předkládal k projednání radě města, řekl, že ho z jednání stáhl a celou záležitostí se bude rada zabývat v příštím kvartále.

 

Město uzavře smlouvu o spolupráci ve věci zachování prvoligové příslušnosti FC Baník Ostrava, a.s.

Dlouhá diskuze přerušená přestávkou předcházela schválení návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci s největším ostravským sportovním klubem. Podle předkládaného materiálu je základním předpokladem pro udělení prvoligové fotbalové licence společnosti FC Baník Ostrava, a.s., prokázat připravenost pro výstavbu nového fotbalového stadionu nebo neprodlené zahájení rekonstrukce stávajícího fotbalového stadionu. Vlastníkem fotbalového stadionu a souvisejících staveb a pozemků je společnost Bazaly, a.s., jejímž jediným akcionářem je FC Baník Ostrava, a.s.

„Ve lhůtě 60 dnů od ukončení auditu, který hodláme nechat vypracovat, můžeme přistoupit k úpisu akcií nebo uzavření smlouvy o koupi nemovitosti. Chybí mi varianta, že nebudeme chtít ani jedno,“ řekl Bohdan Trojak (hnutí Ostravak). „Myslím, že vstupovat do obchodní společnosti FC Baník je trošku riskantní, vzhledem k vlastnické historii, s níž se dosud společnost nevyrovnala,“ uvedl Leo Luzar (KSČM). O uzavření konkrétních smluv bude podle advokáta Petra Pyšného rozhodovat zastupitelstvo: „Dohoda o spolupráci není vágní, jen je v obecnější rovině. Dokument řeší, zda má město nabýt nemovitosti nebo vstoupit do společnosti. Proto je potřeba udělat audit a zjistit i to, zda je schopna dostát svým závazkům, které přebírá.“ „Kvůli střetu zájmů nebudu v tomto bodě hlasovat, přesto musím říct, že město nemá možnost tuto smlouvu vypovědět a zavazuje se k investicím do budoucna,“ sdělil P. Kausta. Jaké budou náklady na audit ze strany města, zajímalo Jana Bechera (hnutí Ostravak). „Zatím nevíme, cenu odhaduji na několik set tisíc,“ odpověděl P. Kajnar.

Pro hlasovalo 34 zastupitelů, členové hnutí Ostravak zmáčkli tlačítko PROTI.

 

Zastupitelé rozhodli neuhradit společnosti Amádeus Real požadovanou náhradu způsobené škody a ušlý zisk, do sporu se společností půjde městský obvod

Nově předložený materiál reagující na výzvu Amádeus Real, která měla opravit chátrající komplex bývalého módního domu Ostravica, rozhodl neuhradit částku 1,58 miliardy za údajné zmaření projektu. „Jde o výzvu ke konkrétnímu plnění, která je na hraně etiky. Amádeus Real tvrdí, že mu vznikla škoda na základě znaleckého posudku – měli bychom ho vidět, abychom věděli, čemu čelíme a jak s těmito informacemi pracovat. Ve druhém usnesení tohoto materiálu máme shválit, aby právní zastoupení zajistil městský obvod, což se mi jeví jako nepříznačné,“ vystoupil Petra Kausta (hnutí Ostravak). „Taktiku nezaplatit nechávám na zkušených advokátech. Právní rozbor Moravské Ostravy a Přívozu je v nesouladu s rozborem města. Myslím, že záminku ke sporu se společností Amádeus Real dal městský obvod, nikoli město, proto by měl do sporu vstoupit on,“ řekl primátor Petr Kajnar (ČSSD). Podle Kausty je takové jednání alibistické. „Přehodit problém na někoho jiného není v pořádku. Smluvním partnerem společnosti je město, mělo by mít někoho, kdo za koordinaci projektu odpovídá tak, aby nedošlo k žádným problémům. Není přeci možné říct – ať si věc vyřeší obvod sám! Navrhuji domluvu mezi statutárním městem a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a přijetí druhé části usnesení ve znění: rada Moravské Ostravy a Přívozu zajistí advokátní kancelář, která bude město ve sporu zastupovat,“ předložil Kausta.  Hlasováním jeho návrh neprošel. Původní návrh byl přijat-  hnutí Ostravak se zdrželo.

 

Ostravak se zdržel hlasování o vývoji projektu Nová Karolina za poslední rok

Informace o postupu realizace I. etapy projektu Nová Karolina a spolupráce se skupinou společností Multi Corporation byla dalším z bodů, o kterém se vedly debaty. „Byla jsem zvědavá, jakým způsobem se nové centrum Ostravy vypořádá s možnostmi, které mělo a s hrůzou sleduji, že se vylidňuje nejen historický střed města, ale také Nová Karolina. Nájemci obchody zavírají, velký prodej bytů nepozoruji. Jak se k tomu chce postavit město?“ ptala se Eva Dzimasová Schwarzová (hnutí Ostravak).  Jiří Hrabina (ČSSD) přiznal, že zástupci Multi očekávali větší počet návštěvníků, ale vidí jejich nárůst. Podle Dzimasové Schwarzové nemá předložená zpráva vypovídající hodnotu, „působí jako plakát obchodních center“ říká. Ve zprávě, kterou předkládá Multi, se mimo jiné uvádí, že: „Dokončením a otevřením nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina, …, bylo vytvořeno přes 1000 nových pracovních příležitostí pro obyvatele. V centru města rovněž vzniklo celkem 1500 nových parkovacích míst. Nově vybudovaná pěší lávka zásadním způsobem zjednodušila propojení mezi UAN, nádražím ČD a centrem města, denně ji využívá cca 5000 lidí.“ a dále: „Špičkový moderní objekt o užitné ploše přibližně 58.000 m2 byl kompletně dokončen a uveden do provozu v březnu 2012. …V současné době je tak Forum Nová Karolina pronajato z 99%, což je v dnešní době zcela unikátní číslo.“ 

Předložená zpráva byla přijata, hnutí Ostravak se zdrželo.

 

Rozpočet na rok 2013 má u osmi velkých investičních akcí nulu

Na poslední chvíli změněný návrh rozpočtu kritizovali mimo jiné Leo Luzar (KSČM) i Bohdan Trojak (hnutí Ostravak). Ten uvedl, že měnit tak závažný materiál den před schválením je nešťastné a nestandardní. „Na investiční komisi i ve finančním výboru byl projednáván původní návrh, dnes se v něm objevují nové položky. To je také jeden z důvodů, proč tento rozpočet nepodpoříme,“ řekl Trojak.  Podle náměstka Tomáše Petříka (ODS) došlo ke změnám s ohledem na stále nejasnou situaci ve vládě. Předkladatel materiálu – náměstek Jiří Hrabina (ČSSD) upřesnil, že některé plánované stavby a rekonstrukce sice mají v rozpočtu nulu, ale neznamená to, že by na ně nemohly být v příštím roce finance uvolněny. Jde zejména o rekonstrukci Bazalů, stavbu krytého akvaparku v Ostravě-Jih nebo přestavbu věžáku na Ostrčilově ulici.

Rozpočet na rok 2013 ve výši 7,013 miliardy korun byl i přes nesouhlas členů hnutí Ostravak a KSČM schválen jako vyrovnaný. Na kapitálové výdaje bude mít město 1,5 miliardy Kč.

 

Ostrava bude mít městskou galerii v Trojhalí

Zastupitelé schválili realizaci záměru „Městské galerie Ostrava“ ve variantě, která počítá s provozováním galerijní činnosti sdružením právnických osob Trojhalí Karolina. Uvedený záměr má přispět k zajištění udržitelnosti rekonstrukce historických budov Trojhalí Karolina. Pro výstavní činnost budou využity prostory Dvojhalí (zastřešené náměstí, součást historických budov Trojhalí Karolina) a přízemí multifunkční auly Gong v oblasti Dolních Vítkovic. Jan Becher (hnutí Ostravak) požádal o stažení materiálu: „Zřízení galerie si přeji, ale jsem přesvědčen, že by mělo jít o příspěvkovou organizaci města. Materiály, které jsme obdrželi, nejsou úplné a přesné.“ Podle náměstkyně Simony Piperkové (ČSSD) není vhodná doba, aby město zřizovalo nové příspěvkové organizace. „Nechápu odpor k příspěvkovým organizacím,“ řekl Becher s tím, že jejich struktura je průhledná a město krásně do financování vidí. „Neumím si představit financování galerie formou grantů,“ dodal.

Petr Kausta (hnutí Ostravak) se pozastavil nad tím, zda budou v uváděných prostorách k výstavám vhodné podmínky. „Mám dojem, že u mnoha výtvarných děl je důležitá stabilní vlhkost a teplota okolního vzduchu, to by se v otevřené galerii zajistit jistě nedařilo,“ řekl Kausta. „V Trojhalí se počítá s umisťováním děl ve venkovních prostorech, takový je trend. Zasazovat umění mezi lidi, ne naopak, vodit lidi za uměním,“ řekla Piperková.

 

 

Další zasedání zastupitelstva města Ostravy se bude konat 21. prosince od 9 hodin v budově Nové radnice.

Sdílejte článek