Zpět 25/06/2014

DALŠÍ UBYTOVNY NECHCEMEV posledním období se rozmáhá zájem vlastníků objektů o změnu užívání bytů či jiných prostor na ubytovny. Aktuálně se jedná o zájem vybudovat ubytovnu v objektu na ul. Chopinova, nedávno jsme řešili záměr zřízení ubytovny na ul. Na Hradbách. Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k těmto záměrům vydávají nesouhlasná stanoviska. 

Tyto žádosti dále projednává magistrát města Ostravy v rámci posouzení souladu daného záměru s územním plánem. Žádosti se týkají stavebních úprav a následující změny užívání daných objektů. „Již v loňském roce náš stavební úřad prováděl důsledné kontroly dodržování všech technických a právních norem a předpisů v těchto objektech. To znamená kontrolovat to, zda jsou provozovatelé ubytoven oprávněni dané soukromé domy jako ubytovny užívat. Zkontrolováno bylo cca 20 objektů, přitom byla zjištěna řada nedostatků, v některých případech probíhá správní řízení, minimálně jeden objekt byl již uzavřen z důvodu provozování v rozporu se zákonem, uvedla místostarostka Petra Bernfeldová.

V řadě případů se včasnou kontrolou ze strany našeho stavebního úřadu podařilo zabránit vzniku nové ubytovny a zabránit užívání řady objektů v rozporu s povoleným účelem užívání. V případě, že náš stavební úřad obdrží žádost vlastníka některého objektu o změnu účelu užívání na ubytovnu, kontroluje dodržení všech požadavků kladených stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, i přes tlaky a výhružky ze strany některých vlastníků objektů nebo provozovatelů ubytoven, náš stavební úřad nadále trvá na striktním dodržování těchto požadavků. „Se systémem „výhodného způsobu podnikání“ nesouhlasíme a alespoň tímto způsobem se snažíme zabránit vzniku dalších ubytoven na území našeho obvodu. Není totiž jinak v naší kompetenci ani možnostech omezit přísun sociálních dávek do tohoto podnikání, dokud bude toto podporovat stát. Městský obvod preferuje sociální pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků a rovněž díky spolupráci s neziskovými organizacemi, nikoliv vznik dalších ubytoven na území našeho obvodu,“ doplnila místostarosta Petra Bernfeldová.

 

Není znám přesný počet ubytoven v obvodu, odhadujme, že je jich víc než 10. Stavební úřad bude i nadále provádět namátkové kontroly staveb v obvodu, tzn. i dalších ubytoven. Ve vztahu k majitelům staveb užívaných v rozporu s povoleným účelem užívání jako ubytovny, se kterými bylo takto zahájeno správní řízení, je nezbytné konstatovat, že není v možnostech městského obvodu zabránit tomu, aby soukromí vlastníci takovýchto objektů rozhodli o jejich uzavření. Zároveň je zcela na rozhodnutí Úřadu práce ČR, zda bude konkrétním osobám poskytovat doplatek na bydlení či nikoliv.

Sdílejte článek