Zpět 05/06/2012

Co s volnými byty – to bylo hlavní téma zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu

V pořadí sedmé zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se uskutečnilo 31. května 2012 v Nové radnici. Na programu jednání byl například závěrečný účet obvodu za rok 2011, navýšení daně z nemovitostí, žádosti o prodeje pozemků i návrh na pojmenování ulic na Karolině.

Starosta předložil závěrečný účet

Zastupitelé po delší debatě schválili závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011. Schválený rozpočet příjmů na rok 2011 představoval částku 281 404 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 139 748 tis. na celkový objem 421 152 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2011 činí 418 568 tis. Kč, což je 99,4 % k upravenému rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů představoval 386 344 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven o 81 403 tis. Kč na celkový objem 467 717 tis. Kč. Skutečnost činí 436 856 tis. Kč, tedy 93,4 % k upravenému rozpočtu. Za rok 2011 bylo z hospodářské činnosti do rozpočtu městského obvodu odvedeno celkem 60 000 tis. Kč.

Na poslední informaci reagoval Miroslav Svozil (ODS) dotazem, proč obvod při příjmu 60 mil. Kč z nich proinvestoval pouze 14 %. „Vytvoření finanční rezervy je v dnešní době velmi rozumné a konzervativní řešení. Přílišné utrácení je krok odporující selské logice,“ uvedl člen rady Lukáš Semerák (Ostravak) a zareagoval také na poznámku Ivana Štefka (KSČM), že obvod proplácí z vlastních prostředků vysokou částku za neobsazené bytové a nebytové prostory. „Sám jsem velmi překvapen, jaké množství volných bytů na území obvodu máme. Bytový i nebytový fond je velmi zanedbaný a úprava bytů do stavu, abychom je mohli obsadit nájemníky, je cesta, která chvíli trvá,“ vysvětlil Semerák. Místostarostka Petra Bernfeldová (Ostravak) připomněla, že volné byty se prakticky neobsazovaly nájemníky už od roku 2002: „Zeptejme se minulého vedení, proč tomu tak bylo. My teď byty postupně upravujeme a nabízíme. Stále však doháníme dluh z předešlých let, kdy byly byty prodávány absolutně nekoncepčně.“

Zastupitelé se nakonec usnesli, že rada městského obvodu jim na zářijovém zasedání předloží koncepci řešení bytového fondu.

Obvod hodlá snižovat své pohledávky v samostatné působnosti

V rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byly k poslednímu dni loňského roku evidovány pohledávky v celkovém objemu 241 112 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 198 718 tis. Kč. Z celkové výše pohledávek po lhůtě splatnosti činí ty, které vznikly v samostatné působnosti obvodu 188 813 tis. Kč. Jde zejména o pohledávky z pronájmu nemovitého majetku, jako jsou byty, nebytové prostory a pozemky. Zastupitelé proto rozhodli vydat Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut, které začaly platit od 1. června letošního roku. „Dluhy nájemníkům bytů i nebytových prostor vzrůstají z důvodu finanční nesolventnosti. Všechny případy samozřejmě řešíme a v případě tří nezaplacených nájmů dáváme občanům výpověď. Pohledávky rostly zejména v předchozích letech, kdy nebyly odpovídajícím způsobem řešeny,“ řekla Petra Bernfeldová (Ostravak).

Zastupitelstvo obvodu vydalo stanovisko k navýšení daně z nemovitosti na území města Ostravy

Statutární město Ostrava požádalo obvod o názor na zvýšení daně z nemovitosti na území celé moravskoslezské metropole. Po rozpravě o tom, jaký dopad má navyšování daní na občany i jednotlivé obvody nakonec zastupitelé doporučili statutárnímu městu zavedení „základního“ velikostního koeficientu ve výši 2 a koeficientu pro nemovitosti určené k podnikání ve výši 1,5.

Podle Valentiny Vaňkové (ODS) je zvyšování velmi problematické a trestá zodpovědné lidi, kteří své příjmy investují do majetku a starají se o něj. „Nemyslím si, že je zvýšení nějak dramatické,“ reagoval Lukáš Semerák (Ostravak) s tím, že Moravská Ostrava je obvod s množstvím veřejných prostranství, o která je potřeba pečovat. Zvýšená daň umožní investice a zvedne tak tržní cenu nemovitostí. „S ohledem na fakt, že jsme jako jeden muž schválili omezení hracích automatů a chystá se rozpočtové určení daní, nás čeká nemalý finanční výpadek. Daň z nemovitostí jej pomůže překlenout,“ doplnil.

Obvod nesouhlasí s prodejem pozemků v lokalitě Sokolská třída – ulice Fügnerova

Ačkoli zastupitel Miroslav Svozil (ODS) doporučil kolegům změnit původní návrh usnesení a pozemky svěřené obvodu statutárním městem Ostrava prodat, zastupitele nepřesvědčil a Moravská Ostrava a Přívoz vydala k záměru nesouhlasné stanovisko. O pozemky se ucházelo šest zájemců, kteří je chtěli využít například ke stavbě sídla firmy, prodejny automobilů, nemovitosti s byty nebo administrativní budovy. Podle Petry Bernfeldové (Ostravak) není situace v obvodě taková, aby bylo potřeba stavět další administrativní prostory. „Máme na území několik rozestavěných, hotových i projekčně připravených kancelářských budov, které mají problém najít nájemce. Domnívám se, že pozemek může v buducnosti najít jiné využití,“ potvrdil Lukáš Semerák (Ostravak).

Pojmenování ulic a náměstí na území Nové Karoliny bude předloženo orgánům města

Na území Nové Karoliny jsou momentálně pojmenovány čtyři ulice: Jantarová, K Trojhalí, K Šalamounu a Těžařská. Kolaudací už prošlo náměstí, v srpnu či září letošního roku čeká tento proces další dvě ulice. Rada městského obvodu proto projednala jejich pojmenování. Z několika desítek návrhů, které vzešly od Ostravanů, vybrala náměstí Karla Kryla (nebo náměstí Karolina) a ulice Šumná a Fajná.

Zastupitelé uložili starostovi Jiřímu Havlíčkovi (ČSSD) předložit orgánům města Ostravy na vědomí informaci, že ve věci pojmenování ulic a náměstí na Nové Karolině nebylo přijalo žádné usnesení.

Sdílejte článek