Zpět 22/03/2011

Bohdan Trojak: Co je cena obvyklá aneb Úklid kanceláře za 40.000,- Kč

Jedním z projednávaných bodů na 5. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy, konaného 23. února 2011, byl i "Návrh na zrušení právnické osoby Černá louka 2015, s.r.o., a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Černá louka 2015, s.r.o., ve výši 400 000,- Kč na krytí provozních nákladů spojených s ukončením činnosti". 

Společnost s ručením omezeným Černá louka 2015 byla zapsána do obchodního rejstříku 24. března 2010, jejím jediným zakladatelem je Statutární město Ostrava. Byla založena v souvislosti s přípravou kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015 a jednatelem této společnosti stoprocentně vlastněné Statutárním městem Ostravou  je pan Čestmír Kopecký.

V důvodové zprávě předkládaného materiálu jednatel společnosti  Čestmír Kopecký žádal o neinvestiční účelovou dotaci ke krytí nákladů spojených s likvidací společnosti Černá louka 2015, s.r.o., která již od loňského roku – tedy od ukončení soutěže o kandidaturu města Ostravy na titul Evropské město kultury – ztratila jakýkoliv význam své existence.

Nemá smysl podivovat se nad tím, že tato společnost vlastněná městem jde do likvidace teprve nyní a že tato likvidace má trvat dalších několik měsíců. Co  bylo ale v předkládaném materiálu nejvíce zarážející, to byla výše dotace, kterou Čestmír Kopecký požadoval na krytí nákladů spojených s ukončením činnosti společnosti: podle předloženého rozpočtu pan Kopecký  totiž požadoval 870 000,- Kč(!). Tento vskutku opulentní požadavek nás přinutil podívat se, jaké že to vznikají náklady ve společnosti, která již nevykazuje žádnou faktickou činnost a je v likvidaci. Jak pan jednatel (ne)ekonomicky uvažuje, že chce pro společnost v likvidaci ještě získat od města dotaci ve výši 870 000,- Kč?

Po nahlédnutí do  položkového rozpočtu jsme pak s ještě větším údivem zjistili, že pro dvouměsíční provoz kanceláře požaduje pan Kopecký za spotřebu elektrické energie 30 000,- Kč, u položky spotřeba plynu za stejně dlouhé období (dva měsíce) uvedl částku 15 000,- Kč, vodné 2 000,- Kč a u položky úklid kanceláře dokonce 40 000 Kč.

Dát za úklid kanceláře měsíčně 20 000,- Kč by znamenalo, že paní uklízečka  je buď vysokoškolsky vzdělaná s dlouholetou praxí a k tomu poskytuje nadstandardní komplexní služby, nebo kancelář zaujímá plochu fotbalového hřiště. U spotřeby elektrické energie by musela být v kanceláři kromě běžné PC techniky asi i elektrická sauna.

Za pozornost stojí rovněž položka honorář jednatele. V době, kdy je firma v likvidaci a veškeré úkony již zajišťuje likvidátor (to  znamená – jednatel nemá již žádnou faktickou roli), žádal pan Kopecký o částku 110 000,- Kč.
Výše uvedené částky na krytí provozu kanceláře je nutno brát s ohledem na skutečnost, že společnost nemá fakticky žádného zaměstnance a je v likvidaci.

Koalice ČSSD a ODS i přes naše faktické námitky nakonec schválila dotaci ve výši 400 000,- Kč. Tato částka je svou výší samozřejmě zcela neadekvátní. Musíme být korektní a rovněž zde uvést, že po našich věcných připomínkách nám předkladatelka návrhu, paní náměstkyně primátora Ing. Simona Piperková, alespoň přislíbila, že uvedená částka je maximální a že se ji bude snažit ještě snížit.

Uvidíme, necháme se překvapit. Přesto zůstává otázkou, jak je možné, že pan Kopecký byl schopen připravit a předložit tak nestoudně vysoký požadavek na krytí provozních nákladů společnosti v likvidaci. Odpověď lze možná hledat v jeho předchozí patrně velmi pozitivní zkušenosti, jinými slovy – už ví, co si může dovolit požadovat po vedení radnice

Sdílejte článek