Zpět 09/04/2014

31. ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY – KRIMINALITA V OSTRAVĚ NEROSTE, O NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA REKONSTRUKCI DK POKLAD SE BUDE JEŠTĚ JEDNAT, NA OPRAVU LIBUŠÍNA POSÍLÁ MĚSTO 300 TISÍC

Další ze svých zasedání si ostravští zastupitelé naplánovali na první dubnovou středu. Krátce po 9. hodině ho zahájil primátor Petr Kajnar (ČSSD). Do první přestávky bylo v zasedacím sále Nové radnice přítomno 51 členů zastupitelstva. O čtyři hodiny později? Už jen 42. Volení zástupci města byli informováni o bezpečnostní situaci v metropoli, projednali rekonstrukci DK Poklad, debatovali o délce vystoupení občanů na zastupitelstvu, schválili finanční dar Valašskému muzeu na rekonstrukci objektu Libušín a neshodli se na prodeji Pykové dámy v centru města.

Mají organizace zřizované městem Ostrava vazbu na stíhaného lobbistu Martina Dědice?

Jaká je souvislost mezi vyšetřováním veřejných zakázek a kontroverzním podnikatelem Martinem Dědicem se hned v úvodu zasedání ptal ředitelů dvou městských organizací primátor. Ředitel Dopravního podniku Roman Kadlučka jakoukoli spojitost firmy a podnikatele popřel. „V prosinci loňského roku jsme byli policií požádáni o předání materiálů k zakázkám od roku 2008, což jsme učinili. Zároveň jsme zahájili vnitropodnikovou kontrolu a do současné doby jsme neshledali pochybení ani náznak problému. Naše zakázky byly také dvakrát kontrolovány ministerstvem financí a Regionálním operačním programem. Až na drobné administrativní chyby, které jsme okamžitě napravili, nebyla v průběhu výběrových řízení zjištěna žádná pochybení. Dopravní podnik neměl a nemá s panem Dědicem žádnou smlouvu, jak uvedla média,“ řekl R. Kadlučka.

Podobně se vyjádřil i ředitel Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel: „V posledních dvou letech jsme byli Policií ČR písemně vyzváni, abychom předali podklady k osmi veřejným zakázkám z let 2008-2013. Všechny pro nás dělaly externí firmy. Pan Dědic nemá s nemocnicí žádnou smlouvu a nemá ani vliv na její chod.“

 

Největším problémem Ostravy je majetková trestná činnost, vzrůstá násilí a agresivita

Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města předložil zastupitelům ředitel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava René Dočekal. „Kriminalita v našem městě, byť se řadí mezi nejvyšší v republice, je srovnatelná s aglomeracemi, které se Ostravě demograficky podobají,“ uvedl R. Dočekal. Největší nárůst trestných činů zaznamenali policisté v letech 2007-2009. Mezi problémy dominuje majetková trestná činnost, největší škody jsou evidovány v hospodářské trestné činnosti. Dlouhotrvající bolestí města jsou krádeže věcí z automobilů. Oblast násilné kriminality je podle ředitele stabilizovaná, i když narůstají počty úmyslného ublížení na zdraví a agresivita pachatelů způsobená často návykovými a omamnými psychotropními látkami. Trestné činy páchají na území města Ostravy z 65 % recidivisté, obětmi jsou ve třech čtvrtinách případů dospělí a senioři.

„V průběhu loňského roku se za pomoci mnoha intervencí o navýšení počtu ostravských policistů a reorganizací práce podařilo zřídit oddělení hlídkové služby, které disponuje stovkou příslušníků. Denně se tak po Ostravě pohybuje pět motorizovaných hlídek cvičených k rychlým zákrokům tam, kde je ohroženo zdraví a životy. Hlídky velmi rychle reagují na tísňová volání a jsou občanům k dispozici s v řádech několika minut,“ sdělil ředitel R. Dočekal.

Na situaci kolem fanoušku FC Baník se zeptal Petr Kausta (hnutí Ostravak). „Pracujeme na opatření, abychom mohli rizikovým fanouškům zcela zakázat vstup na území města. Hlodáme tvrdě postupovat i proti přestupkům, které páchají,“ odpověděl R. Dočekal.

Na financování víceprací v rekonstruovaném DK Poklad nemají zastupitelé jednotný názor

Společnost DK Poklad, s.r.o, požádala statutární město o navýšení investiční účelové dotace určené na rekonstrukci a modernizaci Domu kultury Poklad, a to ve výši 7,8 mil. korun. Ostrava DK Poklad poukázala na opravy kulturního domu už 15 mil. Kč. Nově žádaná částka má pokrýt takzvané vícepráce, které se podle dodavatelské firmy nedaly předvídat. Jako podklad pro kontrolu byl předložen odborný posudek technického dozoru stavby, který schvaluje opodstatněnost a finanční vyjádření uvedených v žádosti. Zastupitelům byl ovšem v den zasedání předložen také posudek soudního znalce, který náklady na více práce neporučuje uznat. Diskuze kolem nárokování víceprací a situaci v DK Poklad zabrala zastupitelům více než hodinu.

Soudní znalec Ladislav Procházka seznámil přítomné se závěry své zprávy. Podle něj byla projektová dokumentace rekonstrukce připravena kvalitně a zhotovitel tedy měl možné problémy předvídat. „Po ohledání jsem zjistil, že například při bouracích pracích bylo postupováno tak, že došlo k devastaci příček. Podobně nešetrně postupoval dodavatel při snesení akustického podhledu a odstraňování azbestového základu. Vícepráce nemohou být nárokovány, neboť stav rekonstruovaného objektu se dal předpokládat,“ uvedl znalec.

„Závěry posudku beru vážně, jakékoli pochybení ze strany zhotovitele dokumentace budeme řešit, zaujmeme i stanovisko směrem k technickému dozoru,“ vyjádřila se zastupitelka a zároveň jednatelka KD Poklad Radana Zapletalová (ODS) s tím, že na poslední jednání zastupitelstva předložila žádost o dotaci 15 milionů korun. V současné době po konzultaci s úředníky města žádá pouze o necelých 8 milionů. „Změnili jsme způsob profinancovávání dalších splátek, a to tak, že budou proúčtovány až na základě faktur. Nebude tedy porušena rozpočtová kázeň, jelikož prostředky jsou již smluvně vázány a nebylo možné podepisovat další smlouvy,“ vysvětlila R. Zapletalová.

 „Je zcela irelevantní se rozhodovat, jestli navýšení podpoříme nebo ne. Musíme vycházet ze smlouvy mezi městem a DK Poklad, kterou neznáme. Obecně si myslím, že jestliže při zhotovování díla je potřeba víceprací, je nutné tento fakt ošetřit smluvně. Budeme si muset říct, zda jsou vícepráce nutné nebo ne,“ řekl Petr Kausta (hnutí Ostravak).

Podle Radima Lauka (bez příslušnosti) měl být zastupitelům ke schválení předložen položkový rozpočet, Leo Luzar (KSČM) navrhoval navýšení částky schválit. „Předejdeme tak uplatňování nároku na proplacení škod zhotovitelem, necháme si všechno prověřit a na příštím zasedání rozhodneme, co dál,“ řekl L. Luzar. K jeho stanovisku se připojil také Oldřich Jakubek (KSČM). Naopak František Kolařík (ODS) prohlásil, že je z návrhu R. Lauka na předložení položkového rozpočtu na rozpacích: „Nevím, kdo z nás je natolik zdatný, aby byl schopen takový dokument zhodnotit. Odborné posudky bychom měli nechat specialistům.“ Aleš Juchelka (TOP 09) viděl v celé kauze vnitřní boj ČSSD: „Asi se hlasování zdržím. Berete si paní Zapletalovou jako rukojmí.“ Vedoucí odboru legislativního a právního Renata Kolková upozornila, že pokud přerušením prací vznikne dodavateli škoda, může ji po zhotoviteli vyžadovat k úhradě.

„Navrhuji materiál stáhnout z jednání. Až obdržíme ucelený právní rozbor a řádně prostudujeme znalecký posudek, pak teprve můžeme hlasovat,“ vystoupil Petr Kausta (hnutí Ostravak). Hlasováním bylo jednomyslně stažení materiálu přijato.

 

 

Patnáctiminutový proslov občana k zastupitelům vyvolal debatu o změně jednacího řádu

Autor petice a velký bojovník proti povinnému čipování psů na území města Ostravy Petr Hadaščok se i tentokrát přihlásil na jednání zastupitelů o slovo. Představitelé města si jeho rozbor situace kolem čipování psů v České republice i Evropě a opětovnou výzvu ke zrušení vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky 5/2013 vyslechli, primátor P. Kajnar (ČSSD) se poté pokusil o časové omezení příspěvků občanů: „Hodlám opět navrhnout, abychom do jednacího řádu zastupitelstva zapracovali, že příspěvek občana může mít délku maximálně 5 minut. O jeho prodloužení rozhodne zastupitelstvo dalším hlasováním.“ Jeho návrh zastupitelé nepřijali.

Jan Becher (hnutí Ostravak) se vyjádřil ve smyslu, že by prostor pro občany nijak neomezoval, Pavel Planka (ČSSD) dal hlasovat o omezení příspěvku na 5 minut a možnost vyjádření se k jednomu bodu maximálně dvakrát pro jednoho občana. Do hlasování se zapojilo pouze 22 zastupitelů, členové klubu hnutí Ostravak se zdrželi. Návrh neprošel.

Pyková Dáma nadále zůstává v majetku statutárního města

Budovu a pozemek za Novou radnicí v Komenského sadech, které město momentálně pronajímá provozovateli restaurace Pyková Dáma, chtěli zastupitelé prodat už několikrát. Přestože radnice Moravské Ostravy a Přívozu, na jejímž území se nemovitosti nalézají, žádala opakovaně o svěření objektu a pozemků, nebylo jí nikdy vyhověno. V důvodové zprávě k materiálu Návrh na záměr prodat nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vyjádřila nesouhlasné stanovisko.

„Apeluji na zastupitele, aby vzali v potaz celistvost území Komenského sadů, která by se prodejem roztříštila,“ vyzvala Hana Kobilíková (hnutí Ostravak) s tím, že by bylo vhodné přihlédnout také ke stanovisku Útvaru hlavního architekta, který se v předloženém materiálu vyjadřuje: „ÚHA MMO nemá z hlediska územního plánu k prodeji pozemků a objektu námitek, avšak upozorňuje, že se jedná o poměrně lukrativní území s vazbou na Novou radnici a Komenského sady. Určitě nelze vyloučit, že tak jako byla tato nemovitost v minulosti využívána jako veřejné záchodky a následně přestavěna na restaurační provoz, může být i opětovně v budoucnu potřebná pro provoz radnice města. Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit, zda nemovitosti ponechat v majetku města.“

Pro prodej hlasovalo 18 zastupitelů, proti 15, zdrželo se 0. Nebylo tedy přijato žádné stanovisko.

 

 

Další zasedání ostravských zastupitelů se uskuteční 21. května 2014.

Sdílejte článek