Zpět 05/11/2011

Vyjádření politického hnutí OSTRAVAK k průběhu jednání 12. zastupitelstva města Ostravy, které se konalo 2. 11. 2011

Nejdůležitějším bodem 12. jednání zastupitelstva bylo hlasování o přijetí obecně závazné vyhlášky, která umožňuje regulaci výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů na území města.Tento bod programu byl na jednání zastupitelstva zařazen až po intervenci zástupců hnutí OSTRAVAK z vedení radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz u náměstka primátora, kdy vyjádřili obrovské rozpaky nad nezařazením tohoto bodu na program 12.zastupitelstva.

  • Ze všech městských obvodů se k úsilí omezit hazard v podobě úplného zákazu provozu výherních hracích přístrojů na celém území obvodu přihlásil z „velkých“ městských obvodů pouze městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a z menších obvodů už jen Polanka nad Odrou. Za hnutí OSTRAVAK vyhlásil plnou podporu této vyhlášce předseda politického klubu zastupitelů Ing. Bohdan Trojak.  Chceme poděkovat všem kdo se na vzniku této vyhlášky podílel a zejména předsedovi právní komise JUDr. Josefu Babkovi. Hnutí OSTRAVAK považuje tuto vyhlášku společně s dalšími kroky za významný prvek ve své snaze navrátit do centra města život, zvýšit zde pořádek a bezpečnost. Je škoda, že představitelé ostatních obvodů upřednostnili příjmovou stránku věci před principiální.

 

  • Zastupitel za hnutí OSTRAVAK opět interpeloval náměstka pro životní prostředí Ing. Dalibora Madeje, aby představil konkrétní kroky, které pan náměstek učinil ve věci dlouhodobě znečištěného ostravského ovzduší polétavým prachem a zejména ve věci úniků nebezpečných látek ze sanovaného území, tzv. ostravských lagun. Pan náměstek nedokázal konkrétně představit žádná jednání s MŽP, ani žádné konkrétní návrhy na řešení této situace. 

 

  • Politický klub hnutí OSTRAVAK  prostřednictvím Ing. Evy Schwarzové vznesl podnět ke konání tzv. pracovního semináře zastupitelstva města, který se má uskutečnit v hotelu Prosper na Čeladné.
    Ing. Schwarzová navrhla, aby se tento seminář uskutečnil v prostorách ostravského magistrátu. V době, kdy město musí šetřit by měla rada města zvážit, zda je opravdu nezbytné a vhodné pořádat výjezdní seminář.

 

  • Na dvanáctém zasedání zastupitelstva města byl přijat návrh odebrat titul čestný občan města Ostravy L. Z. Mechlisovi, který toto čestné ocenění získal v roce 1945.   L. Z. Mechlis měl na svědomí tisíce lidských životů za dob tzv. velkého teroru v sovětském Rusku a podle nejnovějších poznatků se také podílel na vraždách československých občanů v Žitomiru v roce 1938. Odebráním tohoto ocenění město Ostrava napravuje  stav, který zcela dehonestoval prestiž tohoto ocenění i samotného města. Základní podnět pro odebrání čestného občanství podal na jednání výboru pro udělování čestného občanství a cen města Jan Becher, člen Hnutí OSTRAVAK

 

  • Předseda politického klubu hnutí OSTRAVAK Ing. Bohdan Trojak požádal o stažení materiálu č.40 ,,Návrh prodat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Cingrova)“. Tento návrh na stažení podal na žádost místostarostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  Ing. Petry Bernfeldové (členka politického hnutí OSTRAVAK). Prodej pozemku parc. č. 2468/4 byl schválen předchozím vedením městského obvodu MOaP, tzn. v  minulém volebním období, avšak dnes se ukazují pochybnosti ohledně výše ceny, za kterou město nemovitost chce prodat.  Prodejní cena byla stanovena ve výši 936 Kč/m2, což neodpovídá tržní hodnotě, kdy za čtvereční metr stavební parcely v centru Ostravy dosahují ceny šesti násobku oproti stanovené ceně. Členové politického hnutí OSTRAVAK ve vedení  MOaP se proto rozhodli celou věc ještě prověřit. Toto však nebylo většinou zastupitelstva z řad ČSSD a ODS akceptováno a byl schválen prodej pozemku za nestandardně nízkou cenu. Bylo tak znemožněno vedení MOaP provést revizi prodejní ceny. Bohužel však musíme konstatovat, že k tomuto rozhodnutí značně přispělo tristní vystoupení starosty MOaP Ing. Jiřího Halvíčka (ČSSD), který dle našeho názoru jednoznačně upřednostnil nekonfliktní postoj ke svým spolustraníkům před zájmy „svého“ obvodu.

 

  • Členové hnutí OSTRAVAK opakovaně přednesli své pochybnosti ohledně transparentnosti poskytování veřejných  finančních prostředků ve prospěch 1 st. International school of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o. v režimu Řádu služby obecného hospodářského zájmu. Upozorňovali jsme zejména na to, že pro zodpovědné rozhodnutí chybí v předloženém materiálu celkové počty žáků s vyčíslením, kolik žáků navštěvujících tuto školu nemá českou státní příslušnost (k dispozici byly pouze předpoklady těchto údajů).

 

  • Jednání zastupitelstva uzavřelo dle našeho názoru naprosto zmatené hlasování ohledně nových názvů ulic na území Nová Karolína. ČSSD navrhla pozměňovací návrh, o kterém nakonec nechala hlasovat. Značná část zastupitelstva se hlasování nezúčastnila zejména proto, že nebylo zřejmé, který z návrhů je konečný. Návrh přesto prošel, neboť zastupitelské kluby ČSSD a ODS měly ve věci jasno (bohužel jen oni).
Sdílejte článek