Zpět 24/02/2011

24.02.2011 – Stanovisko klubu zastupitelů hnutí Ostravak k 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 23. 2. 2011Klub zastupitelů politického hnutí Ostravak má zásadní připomínky k přípravě 5. zasedání zastupitelstva Statutárního města Ostravy a nesouhlasí s některými body programu, jak byly projednány a následně schváleny

1) zcela v rozporu se zněním zákona o obcích bylo pošlapáno právo ostravských občanů na informace o tom, co se bude projednávat na 5. zasedání zastupitelstva SMO. Dodatek k programu (body 50 až 57) byl vyvěšen na úřední desce až 17. února, přestože tato informace má být podle § 93 odst. 1 zákona o obcích dostupná  veřejnosti po celých 7 celých po sobě následujících kalendářních dnů (7 x 24 hodin), které předcházejí dni, v němž se příslušné zasedání obce koná. To se nestalo, navíc jsme několik minut před zahájením jednání 5. zasedání zastupitelstva (23. 2. 2011 ráno) dostali na stůl další části programu (body 58 až 61). Jako bod 60 se tak dostala na pořad jednání například informace o novém řediteli podniku, jímž se stal na doporučení rady SMO ing. Roman Kadlučka. 

 

Takový přístup a postup rady SMO je nezákonný, protože byli občané i zastupitelé SMO zbaveni možnosti se s příslušnou problematikou důkladně seznámit. Proto jsme navrhli, aby byly navrhované body programu č. 50 až 61 z projednávání 5. zasedání zastupitelstva staženy a projednány na mimořádném zastupitelstvu, které jsme navrhli aby bylo svoláno co nejdříve tak, aby byla zachována pro občany a zastupitele zákonná sedmidenní lhůta.

 

Náš návrh nebyl ostatními zastupiteli k akceptován, přestože jde o základní právo občanů města Ostravy.

                                                                                                  

 2) upozornili jsme ostatní členy zastupitelstva, jakými způsoby musí být poskytována veřejná podpora v souladu se zákonem. Její poskytování má jasná pravidla stanovená Evropským společenstvím (viz příloha). Přestože za udělení veřejné podpory hrozí Statutárnímu městu Ostravě sankce a zastupitelům, kteří se rozhodnou v rozporu s těmito pravidly dát svůj souhlas, dokonce trestně právní zodpovědnost (porušování povinností při správě cizího majetku podle § 221 trestního zákona), nebylo naše upozornění vzato v úvahu.

 

Většinou hlasů byly uděleny dotace i subjektům spojeným s vrcholovým sportem, přestože Zákon o obcích jasně říká, že vrcholový sport nemůže být financován v rámci přenesené působnosti, ani v rámci samostatné působnosti (viz § 35 odst. 2 tohoto zákona). Jde tedy jasně o oblast, kterou nelze financovat z městského rozpočtu. Přesto byly většinou hlasů schváleny dotace ve výši 57.000.000 korun“v oblasti vrcholového sportu“ (bod 44 programu).

 

3) opakovně jsme upozornili na nedostatky ve smlouvách, v nichž chybí upozornění pro příjemce, že se jedná o podporu de minimis tak, jak ukládá metodický pokyn Úřadu pro hospodářskou soutěž, a je tedy nutno s ní podle toho nakládat (zapsat ji do registru de minimis). Opakovaně nám bylo sdělováno, že nejde o podporu de minimis, nicméně na konkrétní dotaz, kdo zodpovídá za informaci, že nejde o podporu de minimis, nám bylo řečeno, že „odbor“, případně náš dotaz nebyl zodpovězen vůbec. Jde o to, že městu jako poskytovateli této podpory hrozí sankce, pokud nesplní svoji povinnost a podpora nebude oznámena do registru do pěti dnů od poskytnutí (100.000 korun za každé pochybení – viz příloha).

 

4) upozornili jsme na neúčelné, nesmyslné a nadhodnocené částky požadované jednatelem společnosti Čestmírem Kopeckým na zrušení (likvidaci) právnické osoby společnosti Černá louka, s.r.o., kdy dále budeme pozorně sledovat, jak bude naloženo s neinvestiční účelovou dotací na krytí provozních nákladů spojených s ukončením činnosti společnosti ve výši 400.000 korun.

 

Sdílejte článek