Zpět 12/02/2011

22.11.2010 – Diskriminace klubu zastupitelů hnutí Ostravak při SMO Radou města OstravyDiskriminace klubu zastupitelů hnutí Ostravak při SMO Radou města Ostravy

Ostrava, 22. listopadu 2010 – Dne 16.11.2010 se konala 2. schůze Rady města Ostravy (dále jen RMO), která mimo jiné projednala materiál RM_M 10 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2010 – 2014.

RMO pod číslem usnesení 4/RM1014/2, dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro volební období 2010 – 2014 zřídila komisi investiční rady města.

Klub zastupitelů hnutí Ostravak považuje usnesení RMO za nezákonné a v rozporu s jednacím řádem komisí rady města (dále jen JŘKRM) schváleným usnesením rady města čís. 462/11 ze dne 25.4.1995 vč. provedených změn a doplňků. RMO pochybila tím, že:

 

·         podle JŘKRM nerozhodla a nestanovila náplň činnosti této komise, a proto není zřejmé čím by se měla tato komise zabývat,

·         v rozporu s JŘKRM rozhodla, že počet členů komise by měl být v počtu 17, ačkoli JŘKRM stanoví maximální počet členů komise na 15 členů, pouze ve výjimečných případech je podle JŘKRM možno rozhodnout o více členech. RMO však ve svém návrhu a ani usnesení nijak nezdůvodnila, proč rozhodla o překročení limitu počtu členů komise, tedy jaký výjimečný důvod k tomu měla,

·         jmenovala 16 členů (za ČSSD – 9, za ODS – 4, za KSČM – 2 a TOP 09 -1), což je proti JŘKRM, neboť ten zakazuje, aby počet členů komise byl sudý.

 

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak je však rovněž znepokojen tím, jakým způsobem RMO rozhodla o nominaci počtu členů za jednotlivé politické strany a hnutí jež jsou zastoupeny v zastupitelstvu.

 

Postup RMO považuje klub zastupitelů hnutí Ostravak za jasný signál politické diskriminace vůči zastupitelům hnutí Ostravak, neboť před rozhodnutím o zřízení investiční komise rady města nebyl klub zastupitelů hnutí Ostravak o této skutečnosti RMO v dostatečném předstihu a řádně informován. Klub zastupitelů hnutí Ostravak proto nejen nemohl podat návrh na celkový počet členů této komise, nemohl podat ani návrh na jmenování svých členů do této komise.

 

Předsedkyně klubu zastupitelů hnutí Ostravak Ing. Eva Schwarzová byla v úterý dne 16.11.2010 odpoledne telefonicky kontaktována náměstkem RMO Ing. et Ing. Jiřím Srbou, aby „někoho za hnutí Ostravak“ ihned nominovala do investiční komise rady města. Ing. Eva Schwarzová panu náměstkovi Jiřímu Srbovi sdělila, že klub zastupitelů hnutí Ostravak zasedá dne 22.11.2010 a poté RMO jména na jmenování do komise sdělí. V pátek dne 19.11.2010 však bylo Ing. Evou Schwarzovou zjištěno, že RMO již uvedenou komisi dne 16.11.2010 zřídila, a že za hnutí Ostravak nebyl ze strany RMO do komise nikdo jmenován.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak způsob, jakým byla zřízena investiční komise rady města, odmítá, protože se tak stalo v rozporu se zákonem a JŘKRM. Vzhledem k tomu, že na jednání RMO dne 16.11.2010 nebyl žádný zástupce za hnutí Ostravak jmenován, nemůže se objektivně žádný ze zastupitelů hnutí Ostravak jednání investiční komise rady města zúčastnit, neboť dle JŘKRM se jednání komise může zúčastnit pouze člen, jenž byl jmenován RMO. Navíc nebylo jednání investiční komise rady města svoláno jejím předsedou Daliborem Gříškem, a to je také v rozporu s JŘKRM.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak konstatuje, že investiční komise rady města by měla být významným pracovním a poradním orgánem RMO. Z tohoto důvodu by mělo být zřízení této komise, jmenování jejího předsedy a členů i její svolávání v souladu se zákonem a schváleným JŘKRM.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak proto zaslal dne 22.11.2010 primátorovi města a radě města dopis, ve kterém RMO vyzval k tomu, aby RMO na svém 3. jednání dne 23.11.2010 znovu rozhodla o složení investiční komise rady města v počtu 15, a navrhl, aby za ČSSD byl nominován předseda a 4 členové (celkem 5), za ODS 4 členové za hnutí Ostravak 3 členové, za KSČM 2 členové a za TOP 09 1 člen.

 

Klub zastupitelů hnutí Ostravak zastává dále stanovisko, že ve výborech a komisích RMO a ZMO by měli být zastoupeni poměrně všechny politické strany a hnutí jež jsou zastoupeny v zastupitelstvu města, a to vždy s přihlédnutím k volebním výsledkům.

Sdílejte článek