Zpět 29/06/2016

MĚSTO ZŘÍDÍ FOND PRO NEMOCNICI A KOUPÍ BÝVALÁ JATKA I BUDOVU HOBBY MARKETU

Ve středu 22. června 2016 se ostravští zastupitelé volení pro období let 2014-2018 opět sešli k projednání několika desítek bodů programu předkládaných vedením města. Ještě než k němu přistoupili, složila Zuzana Ožanová (ANO 2011) slavnostní slib a stala se tak zastupitelkou statutárního města Ostravy. Nahradila tím ve funkci neuvolněného radního a zastupitele Davida Pflegera (ANO 2011), který v květnu letošního roku rezignoval z důvodu vznesení obžaloby pro přečin podvodu. Z. Ožanová zastává zároveň funkci členky zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a je předsedkyní klubu zastupitelů politického hnutí ANO-MOaP.

Pobočka infocentra na letišti omezuje provoz

Zastupitelé mají na začátku jednání vždy možnost vznést dotazy, připomínky a podněty směrem k přítomným zástupcům právnických osob založených nebo zřízených městem nebo s majoritním podílem města. Tentokrát toho využil Josef Babka (KSČM): „Podle mých informací by měl Ostravský informační servis v nejvytíženějších měsících roku, tedy červenci a srpnu, uzavřít svůj stánek se směnárnou na letišti v Mošnově. Co je na tom pravdy?“

Jan Šumbera, ředitel OIS, odpověděl, že bylo nutné zredukovat otevírací dobu pobočky OIS-Letiště. „Omezili jsme otevření stánku na pondělí až pátek. Vedly nás k tomu důvody kapacity a také financí. Tato pobočka se v soběstačnosti pohybuje kolem 17 procent. Musíme ji těžce dotovat a soboty a neděle by neměly na zlepšení stavu žádný vliv,“ řekl J. Šumbera.

K několika bodům programu se vyjádřili také občané Ostravy

Jednací řád ostravského zastupitelstva umožňuje vystoupit s pětiminutovým příspěvkem také občanům města. Ani tentokrát si možnost sdělit svůj názor představitelům moravskoslezské metropole nenechal ujít například Petr Hadačšok. „Žasnu, jak jste ve věci povinného čipování psů jednotní. Je potřeba vidět v čipování nebezpečí. Upozorňuji na stanovisko veteriny ve Velké Británii, ve kterém se říká, že existují velká rizika s čipováním spojená. Jako se najdou zlí lidé, najdou se i zlí psi. To ale neznamená, že budou potrestáni všichni,“ uvedl P. Hadaščok.

Milan Moldřík seznámil zastupitele s nečinností úřadu Slezská Ostrava při likvidaci suchých větví ohrožujících provoz na komunikaci v Kunčicích a Radek Přepiora v jednom ze svých mnoha příspěvků připomněl také úspěchy práce občanů a poděkoval za součinnost zastupitelům.

Fond pro rozvoj městské nemocnice má zajistit velké investiční akce

„Všichni jsme deklarovali společnou snahu nemocnici opravit. Proto chceme potřebné finanční prostředky schvalovat napříč politickým spektrem, takže o fondu bude vždy rozhodovat zastupitelstvo,“ uvedl návrh na zřízení peněžního fondu, který má soustředit peníze, jež budou použity k financování rekonstrukcí, modernizací a obnovy Městské nemocnice Ostrava náměstek primátora Michal Mariánek (hnutí Ostravak).

Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) doplnil, že z jednání předsedů politických klubů vyplynula potřeba definovat fond závazkem v běžném rozpočtu města.

Podle Martina Jurošky (KSČM) je možné investovat prostředky do nemocnice běžnými postupy, Zbyněk Šebesta (KSČM) poukázal na generel, který má nemocnice vypracovat, a zajímal se o souvislost mezi ním a fondem.

„Víme, že v nemocnici je podinvestovanost snad miliarda korun. Čerpání z fondu bude samozřejmě podloženo generelním plánem nemocnice. Vedle toho si bude nemocnice financovat drobné záležitosti. Fond je primárně určen pro strategické investice,“ sdělil primátor. M. Mariánek ho doplnil s tím, že dokument je potřeba ještě dopracovat, protože se soustředil na centrální sály, ale je nutné udělat také například opravy kanalizačních a vodovodních sítí. „Konečný materiál, jak má nemocnice vypadat, bych chtěl vidět do konce roku,“ dodal náměstek primátora.

Josef Babka (KSČM) doporučil schválit ustanovení, že první využití fondu bude možné od 1. ledna 2018 „abychom zaručili, že v něm bude skutečně dost peněz na velké akce“. Jeho návrh zastupitelé nepřijali.

Nakonec odhlasovali, že fond zřídí a každoročně do něj převedou zhruba 200 milionů korun (polovina půjde přímo z rozpočtu, polovina například z přebytků hospodaření města). Pro se vyjádřilo 30 členů zastupitelstva, proti nebyl nikdo, 19 se zdrželo a 1 nehlasoval vůbec.

V dalším kroku schválili zastupitelé první vklad do Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava ve výši 250 milionů korun.

Koupi jatek řešili zastupitelé více než dvě hodiny. Nakonec ji schválili

Materiál s názvem Návrh koupit nemovité věci – areál BAUHAUS a objekt bývalých městských jatek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava předložili zastupitelům náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011) a radní Lukáš Semerák (hnutí Ostravak). Ten si vzal hned na úvod slovo:

„Původní objekt jatek z roku 1881 je dnes v nedobrém stavu. Na sklonku roku 1994 se zastupitelstvo Moravské Ostravy a Přívoz rozhodlo uzavřít smlouvu se společností BAUHAUS a objekt spolu s pozemky prodat. Dnešní optikou šlo o krok nešťastný. BAUHAUS zrealizoval část A svého záměru, ale už ne část B, tedy záchranu budovy bývalých jatek. Dnes je vzhledem k časové prodlevě jakékoli domáhání se nápravy naprosto vyloučené. Snahou tohoto materiálu je svým způsobem napravení stavu, který vznikl v roce 1994. Předmětem prodeje je soubor nemovitostí – historická budova jatek, budova bývalého BAUHAUSU a parking včetně inženýrských sítí. Kupní cena v roce 1994 byla necelých 38 milionů korun, dnes se jen při započtení pozemků dostáváme k 60 milionům. Navíc máme možnost nabýt parkoviště generující roční zisk 4-5 milionů.“

Dále L. Semerák popsal technický stav budovy jatek i BAUHAUSU podle znaleckého posudku a nastínil plán přestěhovat do bývalé prodejny hobby marketu Galerii moderního umění Plato. „Jsem přesvědčen, že oprava bude nutná pouze v řádech několika milionů korun. Část nákladů bude možné hradit ze zisků parkoviště,“ doplnil. Kupní cena dohodnutá se společností BAUHAUS byla stanovena na 79 990 tis. korun.

Lumíra Palyzu (ČSSD) zajímalo, z jakého titulu předkládá radní pro dopravu materiál tohoto charakteru. Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) odpověděl, že takovému kroku nic nebrání: „Je nás tady 11 a je-li některý radní pověřen ostatními, nevidím v tom problém.“

Martinu Juroškovi (KSČM) se jevila kupní cena příliš vysoká, lokalitu označil za brownfield. To vyvrátil L. Semerák s tím, že o brownfield v žádném případě nejde a samotná hodnota pozemků dnes dosahuje přes 62 milionů korun.

Podle Vladimíra Kulila (ANO 2011) je znalecký posudek na cenu nemovitostí stanoven správně. Ceny okolních pozemků šly podle něj strmě nahoru, koupi zhodnotil jako výhodnou. „Nekupujeme jen parkoviště a budovy, kupujeme dobrou pověst Ostravy, design a jméno. To taky něco stojí,“ dodal.

„Nejsem proti, ale ta částka je zbytečně vysoká. Raději bych viděl ještě jeden znalecký posudek,“ vyjádřil se L. Palyza s odkazem na dřívější koupi ostravských Bazal, při níž se nakonec ukázalo, že pro město nebyla tak výhodná, jak znalci deklarovali.

„Po tom, co jsem slyšel, mi ta zakázka smrdí,“ sdělil zastupitelům Ivo Hařovský (ČSSD).

Krátkou přestávku na jednání klubu si vyžádal L. Palyza. Po ní zastupitelům sdělil, že klub udělal rekapitulaci toho, co zaznělo: „Platí, že prostor je potřeba řešit. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke snaze předložit další znalecký posudek, vám oznamuji, že klub ČSSD materiál nepodpoří“.

Zastupitelé koupi nemovitostí nakonec odhlasovali, a to takto: pro 28, proti 15, zdrželo se 5, nehlasoval 1 zastupitel.

 

Podevatenácté se zastupitelstvo statutárního města Ostravy sejde 14. září 2016.

Sdílejte článek