Postřehy z lednového zasedání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

Dne 16. ledna 2014 se konala 67. řádná schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Na zasedání se dostavilo všech sedm radních, kteří projednávali celkem 36 materiálů. Z tohoto počtu byly čtyři materiály z jednání staženy a u jednoho z předložených bodů nebylo přijato usnesení. Radní mimo jiné diskutovali o následujících bodech:

-  Projednáno bylo zabezpečení zadávacího řízení veřejných zakázek na realizaci investičních akcí, jejichž realizace je plánována na jaro tohoto roku. Konkrétně se jedná o opravu chodníku na ul. Na Desátém, rekonstrukci ulice Kratochvílova, výměnu oken mimo pater domu na ul. Chelčického 8, regeneraci sídliště Šalamouna – 4B etapa a rekonstrukci parkoviště v lokalitě ulice Maroldova.

-  Rada města udělila souhlas s kácením pěti borovic v areálu mateřských škol Na Jízdárně a Šafaříkova. Důvodem je špatný zdravotní stav stromů, které mohou ohrozit bezpečí dětí a způsobit škody na majetku. V rámci vydání souhlasu je požadována náhradní výsadba vhodných dřevin.

-  Na základě žádosti o stanovisko majetkového odboru Statutárního města Ostravy byl vydán souhlas s darováním pozemku v katastrálním území Přívoz do vlastnictví státního podniku Povodí Odry. Na projednávané parcele byla již dříve vybudována protipovodňová hráz a usnesení radních povede k narovnání majetkových vztahů mezi vlastníkem stavby a pozemku.

-  V přímé návaznosti na schválení pokračování akce „Vánoční kluziště“ doporučila rada zastupitelstvu městského obvodu poskytnout na lednový provoz kluziště peněžní dar ve výši 500 000,- Kč.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem