DALŠÍ UBYTOVNY NECHCEME

25.06.2014 Moravská Ostrava a Přívoz > aktuálně

V posledním období se rozmáhá zájem vlastníků objektů o změnu užívání bytů či jiných prostor na ubytovny. Aktuálně se jedná o zájem vybudovat ubytovnu v objektu na ul. Chopinova, nedávno jsme řešili záměr zřízení ubytovny na ul. Na Hradbách. Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k těmto záměrům vydávají nesouhlasná stanoviska. 

Tyto žádosti dále projednává magistrát města Ostravy v rámci posouzení souladu daného záměru s územním plánem. Žádosti se týkají stavebních úprav a následující změny užívání daných objektů. „Již v loňském roce náš stavební úřad prováděl důsledné kontroly dodržování všech technických a právních norem a předpisů v těchto objektech. To znamená kontrolovat to, zda jsou provozovatelé ubytoven oprávněni dané soukromé domy jako ubytovny užívat. Zkontrolováno bylo cca 20 objektů, přitom byla zjištěna řada nedostatků, v některých případech probíhá správní řízení, minimálně jeden objekt byl již uzavřen z důvodu provozování v rozporu se zákonem, uvedla místostarostka Petra Bernfeldová.

V řadě případů se včasnou kontrolou ze strany našeho stavebního úřadu podařilo zabránit vzniku nové ubytovny a zabránit užívání řady objektů v rozporu s povoleným účelem užívání. V případě, že náš stavební úřad obdrží žádost vlastníka některého objektu o změnu účelu užívání na ubytovnu, kontroluje dodržení všech požadavků kladených stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, i přes tlaky a výhružky ze strany některých vlastníků objektů nebo provozovatelů ubytoven, náš stavební úřad nadále trvá na striktním dodržování těchto požadavků. „Se systémem „výhodného způsobu podnikání“ nesouhlasíme a alespoň tímto způsobem se snažíme zabránit vzniku dalších ubytoven na území našeho obvodu. Není totiž jinak v naší kompetenci ani možnostech omezit přísun sociálních dávek do tohoto podnikání, dokud bude toto podporovat stát. Městský obvod preferuje sociální pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků a rovněž díky spolupráci s neziskovými organizacemi, nikoliv vznik dalších ubytoven na území našeho obvodu,“ doplnila místostarosta Petra Bernfeldová.

 

Není znám přesný počet ubytoven v obvodu, odhadujme, že je jich víc než 10. Stavební úřad bude i nadále provádět namátkové kontroly staveb v obvodu, tzn. i dalších ubytoven. Ve vztahu k majitelům staveb užívaných v rozporu s povoleným účelem užívání jako ubytovny, se kterými bylo takto zahájeno správní řízení, je nezbytné konstatovat, že není v možnostech městského obvodu zabránit tomu, aby soukromí vlastníci takovýchto objektů rozhodli o jejich uzavření. Zároveň je zcela na rozhodnutí Úřadu práce ČR, zda bude konkrétním osobám poskytovat doplatek na bydlení či nikoliv.
Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem