VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉHO HNUTÍ OSTRAVAK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Ostravak vznikl jako iniciativa občanů s cílem reagovat na dlouholeté neutěšené vládnutí koalice ČSSD a ODS na ostravské radnici. Tyto strany vytvořily propletený systém klientelistických vztahů, který zastíral informace o hospodaření města. Neprůhledné prostředí pak dalo vzniknout aférám, které jsou dnes předmětem soudního řízení (např. kauza Dědic).

 

 

ZDRAVÉ MĚSTO, ZDRAVÉ VEDENÍ

 Přestože se nám na radnicích, které vedeme, podařilo nastavit systémy transparentního hospodaření, náš apel stále trvá. I dnes se na čelných místech kandidátek politických stran objevují jména politiků, která máme spojena s dřívějším klientelistickým a korupčním systémem.

V důsledku toho musíme být stále aktivní. Nechceme, aby se do vedení města opět dostali lidé, kteří povyšují svůj osobní zájem a zájmy svých kamarádů nad zájmy města a jeho obyvatel. Chceme, aby byli ve vedení lidé, kteří primárně upřednostňují rozvoj města.

Náš volební program je možné realizovat pouze ve zdravém městě. Takovým městem dnes Ostrava je a my chceme, aby jím i nadále zůstala.

 

HOSPODAŘENÍ A ŘÍZENÍ MĚSTA 

Díky řádnému hospodaření se nám podařilo za poslední tři roky podstatně snížit zadluženost města (o 1,5 miliardy Kč) – občané mohou vidět snižování dluhu na webových stránkách statutárního města Ostravy.

Každý rok jsme revidovali skutečné výdaje a vytvořili jsme finanční rezervy pro léta následující, ze kterých budeme financova tzv. vlajkové projekty a strategické investice. Připravili jsme projekty nájemního bydlení, budeme investovat do dopravy, bezpečnosti ve městě, modernizace a obnovy základní infrastruktury města – pouličního osvětlení, chodníků, bezbariérových přístupů, investice do modernizace městské nemocnice, předškolních a školních zařízení.

Ostrava je ve velmi dobré finanční kondici, čeká ji spousta změn a spousta nových investic. Ani v následujících letech nebudeme přijímat dlouhodobé úvěry bez jasného účelu. I nadále budeme prosazovat zodpovědný přístup v rozhodování o realizaci plánovaných investic s ohledem na jejich ekonomickou udržitelnost při následném uvedení do provozu, budeme klást důraz na kvalitu realizovaných investic.

Prosadili jsme zveřejnění zápisů z jednání rady města a jmenovitá hlasování rady města. Nadále budeme prosazovat transparentnost ve všech oblastech veřejné správy. Podáváme transparentní informace o rozpočtu, snižování zadluženosti či o veřejných zakázkách. Transparentnost ve veřejné správě bude i v dalším volebním období naší prioritou.

Platby na magistrátu mohou občané realizovat platebními kartami. Budeme i nadále pokračovat v realizaci opatření, která zjednoduší občanům kontakt s pracovníky úřadu.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podporujeme a budeme podporovat ekologizaci dopravy. Docílili jsme toho, že do roku 2020 nebudou ve vozovém parku Dopravního podniku Ostrava, který provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě, autobusy s dieselovými motory. Soustavně pracujeme a i nadále budeme pracovat na odhlučnění tramvajových tratí.

Na celém území města budeme pokračovat v intenzivnějším čištění ulic od prachu. Poprvé v historii města se systémově čistily od prachu všechny městské a krajské komunikace.

Zrevidujeme stav po nedostatečně a nevhodně provedených sanacích ekologických zátěží ve městě, prosadíme jejich řádné vyčištění a dále budeme podporovat využití brownfields.

Budeme i nadále důsledně vyvíjet silný tlak na krajské státní úřady a instituce ve prospěch zlepšení životního prostředí na území statutárního města Ostravy.

Zamezili jsme a nadále budeme zamezovat plošné likvidaci vzrostlé zeleně v ulicích města. Zeleň ve městě budeme nejen rozšiřovat, ale budeme o ni také pečovat (postřiky proti klíněnce nebo invazivní křídlatce).

Při procesu hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA) budeme dávat přednost zájmům obyvatel města před zájmy individuálních investorů.

Podporujeme systémové investice do Zoo Ostrava.

Podporujeme systém kotlíkových dotací.


DOPRAVA

Základem pohybu po městě nadále zůstává městská hromadná doprava (MHD). I nadále budeme dbát o zvyšování kvality MHD, a to nejen nákupem nových vozidel, ale také jejich kvalitním úklidem a péčí o cestující. Důrazně budeme hájit oprávněné zájmy slušné většiny cestujících.

Dřívější vedení statutárního města Ostravy nejméně v uplynulých 15 letech vůbec nezareagovalo na prudký nárůst počtu automobilů. Ve městě tak chybějí parkovací stání. Nedostatek parkovacích stání dnes není problémem pouze centra města, ale také větších sídelních celků (obvodů Ostrava-Jih nebo Poruba). Připravili jsme projekty výstavby parkovacích objektů, které chceme v příštím roce začít realizovat.

Každoročně postavíme minimálně 300 parkovacích míst převážně v parkovacích domech. Při jejich projektování budeme dbát na přijatelné architektonické řešení a využití moderních technologií provozu.

Za stávajících cenových podmínek rozšíříme rezidentní parkovací zóny. K moderní rodině dnes patří automobily. Chceme, aby ve městě bydleli moderní lidé, a budeme jim k tomu vytvářet podmínky. Vítáme návštěvníky našeho města, v oblastech hromadného bydlení musí mít ale při parkování přednost rezidenti.

Byť město v tomto směru nemá přímou kompetenci, budeme se i nadále aktivně podílet na dostavbě klíčových komunikací, jakými jsou např. Prodloužená Rudná, Severní spoj nebo Místecká ulice. Budeme prosazovat taková řešení, která umožní bezproblémový průjezd a zároveň nepovedou ke zhoršení kvality života v okolí.

Nedopustíme výstavbu dopravních bariér v městském prostoru a zasadíme se o odstraňování těch stávajících. Budeme pokračovat v projektu zahloubení Bohumínské ulice a v urbanizaci náměstí Jurije Gagarina a jeho okolí.

Aktivně podporujeme výstavbu sportovního kanálu pro vodáky na řece Odře.

Podél řeky Ostravice dobudujeme propojení Dolní oblasti Vítkovice a Černé louky pro pěší, in-line bruslaře a cyklisty.

Chceme dále rozvíjet síť cyklostezek se zaměřením na dopravně komplikovaná místa (náměstí Republiky, Svinovské mosty apod.).

 

BEZPEČNOST, POŘÁDEK

Zřídíme funkci radního pro bezpečnost, který bude kontrolovat a koordinovat činnost městské policie.

Provedeme reorganizaci řízení městské policie. Městská policie musí důsledně dohlížet na bezpečnost a pořádek.

Podporujeme a budeme podporovat nástroje, které eliminují sociální vyloučení a „kulturu chudoby“ – jde především o vzdělávání, prevenci a důsledné potírání trestné činnosti.

Prosadili jsme přijetí městské vyhlášky o nočním klidu v zájmu občanů. Nadále budeme posilovat odhalování a prevenci rušení nočního klidu. Budeme regulovat provozní dobu zastaváren.

Stejně tak budeme i v dalším období podporovat komplexní soubor opatření pro městskou policii jak po stránce legislativní, tak po stránce technické a výkonné. Efektivní výkon městských strážníků je podpořen potřebnou legislativou, ale i technickými prostředky pro dokumentaci trestné činnosti a přestupků – nadále budeme podporovat městský monitorovací kamerový systém ve městě i v dopravních prostředcích.

Činnost městských strážníků budeme efektivně zaměřovat na místa a časové úseky, ve kterých dochází nejčastěji k protiprávnímu jednání. Tuto činnost budeme zpětně kontrolovat, analyzovat a srovnávat s vývojem trestné činnosti v jednotlivých rajónech a opětovně zaměřovat do nejkritičtějších míst a časových úseků.

Jsme nadále pro regulaci hazardu, počet heren ve městě se snížil na třetinu.


ZDRAVOTNICTVÍ

Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy neprodáme. Městská nemocnice slouží Ostravanům již 170 let. Vždy byla, je a s námi i nadále bude v majetku města. Nepřipustíme její přímý prodej ani jakkoli skrytý například v podobě dlouhodobého pronájmu. 

Zastavili jsme chátrání ostravské městské nemocnice. Připravili jsme konkrétní plán rekonstrukce a modernizace městské nemocnice, aby byla přívětivá pro návštěvníky i zaměstnance. Obnovujeme zdravotnickou techniku a vybavení jednotlivých pracovišť, opravujeme zastaralou infrastrukturu nemocnice (rozvody vody, tepla, elektrické vedení...). Zpříjemňujeme zázemí pro pacienty i zdravotnický personál. 

Zajistili jsme financování provozu, obnovy a rozvoje nemocnice. Zřídili jsme fond pro rozvoj městské nemocnice, ze kterého hodláme financovat připravované investice. Do tohoto fondu již bylo vloženo více než 750 mil. Kč. Připravena je např. generální oprava chirurgie, výstavba centrálních operačních sálů či nová hyperbarická komora. 

Navracíme městské nemocnici respekt. Rezort zdravotnictví jsme převzali v době, kdy se nad nemocnicí vznášel stín rozsáhlé korupční kauzy, a zaměstnanci se bouřili proti stávajícímu vedení. Podařilo se nám zajistit nové vedení městské nemocnice a klid na práci zdravotním sestrám a lékařům. 

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Budeme podporovat co nejdelší setrvání seniorů a lidí se zdravotním postižením v domácím prostředí, tedy v přirozeném prostředí, a to posílením terénních sociálních služeb a podporou lidí, kteří o své blízké pečují doma.

Budeme pokračovat v přeměně pobytových služeb pro lidi s mentálním postižením, kterým chceme umožnit žít v prostředí, ve kterém žijí jejich zdraví vrstevníci.

Zajistíme více než 200 nových míst v pobytových službách pro seniory. Budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci stávajících domovů pro seniory. Chceme zrušit tří- a vícelůžkové pokoje a zvyšovat podíl pokojů jednolůžkových.

Vytvoříme mladým lidem a rodinám příznivé podmínky pro život. Vytvoříme smysluplnou koncepci bydlení se zaměřením na mladé rodiny, usnadníme jim získání nízkonákladových studentských a startovacích bytů. Zvýšíme podíl obecních bytů na trhu.

Při naplňování politiky sociálního bydlení budeme aktivně pracovat s lidmi, kteří jsou motivováni k pozitivní změně ve svém životě.

Posílíme prevenci sociálněpatologických jevů např. prevencí zadlužování, zvyšováním finanční gramotnosti, spoluprací s majetkovými odbory a dalšími vlastníky bytového fondu
a sociálními odbory v obvodě.

Budeme regulovat množství a kumulaci ubytoven na území města jako míst s vysokým výskytem sociálněpatologických jevů. Do územního plánu zapracujeme stavební uzávěry, které neumožní vznik dalších ubytoven.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Podporujeme koncepční spolupráci škol obvodů na všech stupních vzdělávání. V Ostravě máme dostatek kvalitních formálních vzdělávacích zařízení, budeme i nadále dbát o jejich estetizaci a dobrý technický stav.

Budeme podporovat technické a přírodovědné vzdělávání, manuální a řemeslnou zručnost dětí, žáků i studentů, ale s vědomím, že každý by měl mít možnost volby budoucí profesní kariéry. Proto podporujeme i rozvoj humanitních a ekonomických oborů na vysokých školách.

Jsme připraveni se i nadále finančně podílet na rozvoji Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Podporujeme a budeme podporovat ozdravné pobyty dětí mateřských a základních škol, abychom i nadále částečně eliminovali negativní důsledky životního prostředí ve městě na jejich zdraví.

Budeme podporovat školy, které poskytují služby rodičům (komunitní programy cílené na poradenství, prevenci, školní poradenská pracoviště či kluby pro rodiče).

Podporujeme a budeme podporovat rozvoj mateřských škol pro děti mladší tří let. Budeme se snažit, aby školská zařízení pro děti předškolního věku reagovala na potřeby rodičů a jejich pracovní dobu. Budeme podporovat základní školy, které pečují o děti školního věku v době mimo vyučování (kroužky, školní hřiště s dozorem).

Budeme i nadále podporovat alternativní vzdělávací systémy (waldorfská škola), dětské skupiny a instituce, které se podílejí na neformálním vzdělávání (Svět techniky Ostrava, Fajna dílna). Spolupodíleli jsme se na založení Řemeslného inkubátoru Ostrava z.s., který provozuje Fajnou dílnu. Řemeslný inkubátor má ambici zvrátit dlouhodobý trend, kdy mladí lidé nemají zájem ani o řemesla, ani o studium technických oborů na středních a vysokých školách, technické a řemeslné profese jsou pro ně málo atraktivní, přičemž zoufale chybějí i odborníci v těchto profesích. Činnost řemeslného inkubátoru se úspěšně rozběhla, Fajnou dílnu využívají soukromé osoby, ale i podnikatelé – chceme nadále podporovat rozšíření činnosti inkubátoru, aby mohl co nejlépe sloužit občanům města.

Schvalujeme dotace pro školy v rámci snahy o zvýšení kvality vzdělávání (cizojazyčná výuka, práce s nadanými a talentovanými žáky a studenty nebo s žáky s potřebou podpůrných opatření).

Podporujeme investice do vzdělání (výstavba nové vědecké knihovny, Fakulty umění a Centra zdravého pohybu).

 

RODINNÁ POLITIKA

Iniciovali jsme vytvoření rodinné politiky města. Chceme zamezit pozvolnému vylidňování města, proto budeme iniciovat aktivity a opatření podporující prosperitu rodin žijících na území Ostravy. Chceme, aby se Ostrava stala městem přátelským k rodině. Rodinná politika se dotýká mnoha oblastí rodinného života i života celé společnosti – bydlení, zaměstnání, veřejné služby, infrastruktury, vzdělávání, bezpečnosti. Budeme věnovat pozornost rodinám ohroženým sociálním vyloučením, zároveň budeme podporovat rodiny „běžné“, mezi kterými sílí pocit, že jim není věnována náležitá pozornost, protože nemají žádné problémy.

 

SPORT

V rámci podpory rozvoje sportování a volnočasového vyžití dětí a mladých lidí budeme podporovat opravu a modernizaci sportovišť u základních škol, tak aby mohly po vyučování sloužit široké veřejnosti.

Zvýšíme podporu mládežnickému sportu (více peněz mládeži – revize rozdělování prostředků).

Nadále budeme podporovat údržbu, rozvoj a budování cyklostezek, běžeckých a turistických tras a jejich propojení do smysluplných celků.

Jednoznačně podporujeme vybudování sportovního areálu u řeky Ostravice, který bude sloužit nejen studentům Ostravské univerzity, ale i široké veřejnosti.

Budeme podporovat projekt stavby haly míčových sportů. Úspěšní reprezentanti Ostravy v sálových sportech (ve florbalu, volejbalu, basketbalu či házené) si zaslouží důstojné prostředí pro republiková finále a mezinárodní či pohárová utkání. Hala s parametry pro mezinárodní utkání v Ostravě stále chybí!

 

KULTURA

Kulturu chápeme v nejširším možném slova smyslu a město, zejména jeho přirozená centra v jednotlivých obvodech, vnímáme jako veřejný prostor pro setkávání lidí. A právě kulturnost tohoto veřejného prostoru chceme zvýšit na úroveň srovnatelnou s moderními evropskými městy.

Zachováme současnou strukturu ostravských kulturních institucí, protože jejich úroveň vnímáme jako vysokou. Naše úsilí zaměříme zejména na podporu těch subjektů, které svými projekty přinášejí kvalitní a jedinečné akce do veřejného prostoru.

Značná část kulturních a společenských akcí by se nemohla uskutečnit bez dotací veřejných institucí – grantů. Budeme podporovat i nově vznikající uskupení a projekty z různých oblastí kultury. Nadále budeme zavádět víceleté granty, které jsou důležité pro velké projekty s mezinárodním přesahem. Budeme pokračovat v námi zavedených tematických grantech (výročí Leoše Janáčka, 100 let od vzniku ČSR a další).

Podporujeme a i nadále budeme podporovat konstruktivní dialog občana a města. Nebudeme občanům diktovat, kde má kultura být, naopak přispějeme k tomu, aby kultura vznikala právě tam, kde ji občané chtějí.

Kultura musí být také nedílnou součástí vzdělávání, proto bude naší snahou vytvářet na základních a středních školách podmínky pro dostupnost vzdělávacích koncertů, tvůrčích dílen a divadelních představení.

Ostravské kultuře vytvoříme důstojné podmínky pro prezentaci (speciální informativní plochy), čímž přispějeme k vnímání města jako centra kultury tohoto regionu. 

Budeme podporovat projekty, které zviditelní Ostravu v mezinárodním měřítku nebo budou město reprezentovat na významných tuzemských i zahraničních festivalech.

Podporujeme a budeme podporovat investice do kultury (galerie současného umění, městská jatka, rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona, dostavba koncertního sálu).

Investice do kultury však nechápeme jen jako investici do staveb. Kulturu netvoří beton, ale lidé. Nebudeme se zasazovat jen o plošné navýšení platů, ale o vytváření fondů odměn v kulturních organizacích, abychom udrželi mimořádné talenty a mistry svého oboru v Ostravě.  

Díky naší aktivitě se zvýšila úroveň vánočních trhů v centru města a v tomto trendu chceme pokračovat, aby i nadále historické centrum města lákalo k návštěvě i obyvatele ostatních obvodů, popř. návštěvníky z okolních měst a obcí.

Podporujeme komunitní život studentů univerzit.

 


 

Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem